Wet & Regelgeving

Update

Bekijk alle 2023 MSF features >

Op deze pagina houden wij je graag op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving die invloed hebben op de huidige processen in de Mysolution software.

2023

Wet & Regelgeving Updates

Het is bijna zover. Nog maar een paar weken te gaan tot 1 juli en dan is de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten een feit. Iedereen heeft inmiddels scherp wat de gevolgen zijn en weet wat dit voor de eigen organisatie betekent. De softwareaanpassingen zijn inmiddels uitgeleverd via een hotfix en zijn ook geïnstalleerd op de Mysolution Cloud Productie- en Testomgeving. Hieronder geven we nog een laatste toelichting op de belangrijkste wijzigingen.

Overeenkomsten met uitzendbeding voor bepaald tijd

Ook overeenkomsten met uitzendbeding worden vanaf 1 juli aangegaan voor bepaalde tijd. Het is dus belangrijk geworden om ook een einddatum op te nemen in de overeenkomst. Zeker met het oog op loondoorbetaling bij ziekte is dit zeer relevant. Overeenkomsten met uitzendbeding eindigen immers niet meer bij arbeidsongeschiktheid. Er moet doorbetaald worden tot het einde (overeengekomen einddatum) van de overeenkomst. Daarnaast geldt per 1 juli voor heel fase A/1-2 dat een vervolgplaatsing bij dezelfde inlener voor minimaal vier weken dient te worden aangegaan (niet meer alleen voor overeenkomsten zonder uitzendbeding).

De einddatum op de projectresource (MSF) of plaatsing (MSR) wordt dus belangrijker dan ooit. Het is administratief echter niet altijd efficiënt om steeds nieuwe plaatsingen aan te moeten maken. Daarom hebben wij de mogelijkheid toegevoegd om automatisch herhalende overeenkomsten van (bijvoorbeeld) vier weken toe te kennen. Hierbij is het met een nieuw veld dat automatisch gevuld wordt (‘einddatum periode’) wel steeds inzichtelijk wanneer de huidige overeenkomst afloopt. Soortgelijke functionaliteit was ook al beschikbaar op het contractniveau in MSF. De nieuwe functionaliteit is opgeleverd met feature C12960 (MSF) en MSR-649 (MSR, Juni Release). De ‘einddatum periode’ kan ook opgenomen worden in modelleerbare acties om een melding te geven wanneer men een plaatsing probeert te beëindigen met een datum die vóór de ‘einddatum periode’ ligt. Zie voor meer informatie ook onze Helppagina.

Hoewel de einddatum op een plaatsing/projectresource leeg kan blijven, moet deze wel gecommuniceerd worden naar de uitzendkracht. De ‘einddatum periode’ kan daarom opgenomen worden in de voorkomende documenten. Deze functionaliteit wordt eind juni verwacht (C13250).

Loon bij arbeidsongeschiktheid

Met ingang van 1 juli 2023 geldt er voor zowel contracten met uitzendbeding als voor contracten zonder uitzendbeding dat er loon doorbetaald moet worden bij arbeidsongeschiktheid.

Wachtdagcompensatie

Voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2 geldt nog maar één wachtdag en daarmee komt het recht op wachtdagcompensatie te vervallen. Mysolution zorgt ervoor dat deze niet meer berekend wordt door middel van een einddatum op looncomponent WDC in de looncomponentenset.

Weekverloning, geen wachtdagcompensatie meer vanaf week 27
Vierwekenverloning, geen wachtdagcompensatie meer vanaf periode 8
Maandverloning, geen wachtdagcompensatie meer vanaf juli

Doorbetalen loon

Om ook voor overeenkomsten in Fase A/1-2 loon door te betalen bij ziekte moeten de (bestaande) werksoorten ook beschikbaar komen voor deze contractfasen, zodat erop geschreven kan worden. Controleer tevens de ‘Ziektevergoeding instellingen’. Hierin is vastgelegd hoeveel wachtdagen er van toepassing zijn en welke percentages er gelden. Wanneer hier een onderscheid naar contractfase is aangebracht, dan moeten de contractfasen met uitzendbeding wellicht worden toegevoegd.

Aanvulling ziektewet

Wanneer een uitzendkracht in fase A/1-2 (met en per 1 juli ook zonder uitzending) ziek uit dienst gaat, dan dient de uitzendorganisatie de uitkering aan te vullen tot 90% (eerste 52 weken) en 80% (tweede 52 weken) van het vastgestelde uitkeringsdagloon. Wanneer de organisatie de uitkering zelf aanvult en uitbetaalt, dan is een werksoort/looncomponent (groene tabel) benodigd. Vraag de uitzendkracht om de uitkeringsspecificatie zodat duidelijk is welk bedrag moet worden aangevuld.

Voor deze aanvulling kan een voorziening worden getroffen. Hierbij is het toegestaan om maximaal 0,30% (administratief) of 0,70% (technisch en industrieel) in te houden op het loon van de uitzendkracht. Mysolution past deze reservering en inhouding aan met de nieuwe percentages en zorgt dat deze ook berekend wordt voor contracten zonder uitzendbeding.

Weekverloning, inhouding vanaf week 27
Vierwekenverloning, inhouding vanaf periode 8
Maandverloning, inhouding vanaf juli

De percentages voor het werkgeversdeel van de voorziening zijn ook gewijzigd, zodat het totaal (werkgever en werknemer samen) niet wijzigt. Wanneer deze aanvulling nieuw is (bijvoorbeeld omdat er vóór 1 juli geen contracten met uitzendbeding verloond werden), dan adviseren wij om de berekening (en journalisering) van deze voorziening nog even goed te controleren voor de eerste verloning.

Vragen over het bovenstaande? Hulp nodig bij de inrichting? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Mysolution.

Na de Tweede Kamer heeft inmiddels ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De voorgenomen wijzigingen met betrekking tot StiPP gaan dus definitief door en zijn doorgevoerd in onze software.

Wachttijd

Per 1 juli 2023 komt de wachttijd volledig te vervallen. Dit betekent dat alle werknemers van 21 jaar en ouder direct bij indiensttreding aangemeld worden bij StiPP, beginnen met het opbouwen van pensioen en dat de werkgever premie moet afdragen. Nadat er 52 weken gewerkt zijn in de basisregeling start de deelname aan de plusregeling. De weken die gewerkt zijn vóór het bereiken van de leeftijd van 21 jaar tellen niet meer mee. Op basis van de oude wekentellingbepaling zouden deelnemers eerder verplicht in de plusregeling komen, terwijl er voor 21-jarigen minder pensioenopbouw in de plusregeling is. Volgens de sociale partners is het daarom niet wenselijk om snellere deelname aan de plusregeling te verplichten.

De telling (en leeftijdsbepaling) wordt automatisch aangepast in Mysolution met ingang van 26 juni. Dit is eerder dan 1 juli, maar noodzakelijk, omdat er hele weken geteld worden en 1 juli op de zaterdag van week 26 valt. In de telling worden de gewerkte weken van alle resources verlaagd met 8 weken. Bij het boeken van de uren van week 25 worden de pensioenindicatoren bijgewerkt, zodat er vanaf week 26 op de juiste wijze verloond kan worden en de kostprijsfactoren correct bepaald worden. Daarnaast adviseren wij met klem om uiterlijk na de verwerking van week 25 het rapport ‘Pensioenindicatoren bijwerken’ te draaien, zodat ook voor resources die geen uren hebben ingeleverd de pensioenindicator wordt bijgewerkt. Het rapport kan ook nu al gedraaid worden, zodat de pensioenindicatoren nu al bijgewerkt worden (met datum 26-6-2023). Zo zijn kostprijsfactoren en tarieven ook meteen up-to-date.

Toetredingsleeftijd

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd verlaagd naar 18 jaar.

Planning Mysolution: Deze functionaliteit (exclusief de verlaging van de toetredingsleeftijd per 1-1-2024) is inmiddels uitgeleverd via C12936 en C13207. 

Lees ook:

Wet toekomst pensioenen: consequenties voor de uitzendbranche (ABU)

Op 1 januari 2022 is aan de ABU-/NBBU-cao een artikel toegevoegd over een inkomensgarantie voor arbeidsmigranten. Samengevat hebben nieuwe arbeidsmigranten die als uitzendkracht werkzaam zijn recht op ‘minimaal twee maanden voltijds minimumloon, ongeacht het feitelijk aantal gewerkte uren.

Mysolution is bezig met de afronding van functionaliteit waarmee het inzichtelijk gemaakt wordt op de resource welke uitzendkracht in welke periode onder de criteria valt voor de inkomensgarantie voor een arbeidsmigrant. Deze informatie kan ook gebruikt worden in de planningsmodule, zodat de planner een indicatie heeft hoe groot de achterstand aan verloonde uren op de inkomensgarantie is. Ook wordt er een rapportage opgeleverd met daarin periodiek voor deze werknemers het voltijds minimumloon, het daadwerkelijk uitbetaalde loon en het verschil als compensatievoorstel.

Planning Mysolution | September 2023 (versie 22.01) Deze functionaliteit wordt opgeleverd via C12065 en C13248.

Lees ook: Artikel 39 CAO Uitzendkrachten ABU >

De verplichting voor werkgevers om jaarlijks gegevens te verstrekken over zakelijke mobiliteit (met het oog op CO2-reductie) gaat in per 1 januari 2024. De gegevens over 2024 moeten uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend (een half jaar na afloop van het betreffende jaar). Dit lijkt nog ver weg, maar het is wel verstandig om tijdig te beginnen met de voorbereidingen om aan deze rapportageverplichting te voldoen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs een handreiking gepubliceerd met meer details over de gegevensverzameling. 
Iedere organisatie met 100 werknemers of meer (werknemers van uitzendbureaus met een overeenkomst met uitzendbeding tellen niet mee) dient een opgave te doen van het aantal gereisde kilometers, uitgesplitst naar het soort vervoersmiddel en het type brandstof. Ook moet er onderscheid gemaakt worden tussen woon-werk- en zakelijke mobiliteit. De gegevens dienen te worden aangeleverd in vier categorieën:

Zakelijke mobiliteit - lease en/of eigen wagenpark
Zakelijke mobiliteit - dienstverleners
Zakelijke mobiliteit - declaraties
Woon-werkmobiliteit (inclusief reizen van uitzendkrachten of gedetacheerden naar locaties opdrachtgever)

Deels zal informatie al beschikbaar zijn, in eigen systemen of bijvoorbeeld dat van een leasemaatschappij. Ontbrekende informatie kan deels via een enquête worden uitgevraagd (zoals woon-werkkilometers per brandstoftype) en soms kan er gebruik gemaakt worden van forfaitaire aantallen (aantal privékilometers). Voor declaraties is er mogelijk een aanpassing nodig in het declaratiesysteem om goed het onderscheid tussen kilometers per brandstof, zakelijk en niet-zakelijk en OV-declaraties te kunnen maken.
Wellicht volgt er voor de uitzendbranche nog een alternatieve methode die meer aansluit bij gemiddelden en gebruik maakt van een steekproef. De verwachte response op een enquête over hoe er in bepaalde weken is gereisd is namelijk laag.

Planning Mysolution: Mysolution zal de komende periode onderzoeken hoe de software het beste kan worden ingezet om aan de rapportageverplichting te voldoen en of hier nog aanpassingen voor benodigd zijn. Daarnaast volgen wij eventuele afwijkende ontwikkelingen met betrekking tot de uitzendbranche op de voet.

Lees ook:

Handreiking (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (RVO)

Invoering registratieplicht personenmobiliteit uitgesteld (ABU)

Artikel 'CO2-registratieplicht grote werkgevers uitgesteld naar 1 januari 2024' (Salaris van morgen)

Met ingang van 1 juli 2023 hoeven werkgevers AOW-gerechtigde werknemers bij ziekte nog maar 6 weken door te betalen. Tot 1 juli geldt nog de termijn van 13 weken. Er is ook een overgangsregeling van toepassing, want werknemers die al vóór 1 juli arbeidsongeschikt zijn geraakt blijven in het regime van 13 weken vallen.

Lees ook:

Loondoorbetaling ziekte AOW'er definitief naar 6 weken (Rendement)

Onlangs is in de toelichting van de kostprijselementen van de ABU expliciet genoemd dat vakantiebijslag wordt opgebouwd op het moment van het uitbetalen van het loon en niet bij het reserveren ervan. Binnen de uitzendbranche is het echter al jaren zo dat in veel gevallen vakantiebijslag al bij de opbouw van de vakantiedagen gereserveerd wordt. Dit zorgt voor een gelijkmatige spreiding van de kosten. Het wettelijke recht blijkt echter gebaseerd te zijn op de uitbetaling van een vakantiedag en niet op een gedane reservering.

Het is echter niet eenvoudig om op enig moment van systematiek te wisselen. Er heeft namelijk al een opbouw van vakantiebijslag plaatsgevonden over de opgebouwde vakantiedagen. Ook weer een reservering doen bij de uitbetaling leidt tot een dubbele opbouw van vakantiebijslag.

Planning Mysolution: Mysolution levert na de zomer functionaliteit op (C13153) waarmee het mogelijk is om met een ingangsdatum van systematiek te wisselen. Hiermee wordt er rekening gehouden met het saldo vakantiedagen dat voor de ingangsdatum al is opgebouwd (en waarover dus al vakantiebijslag gereserveerd is).

De Hoge Raad heeft onlangs de uitspraak gedaan dat een uitzendovereenkomst niet zonder meer eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. De inlener moet daadwerkelijk een verzoek doen tot beëindiging van de terbeschikkingstelling. De huidige bepaling in de ABU-/NBBU-cao is hier nu strijdig mee. In de nieuwe cao per 1 juli 2023 is dit niet meer het geval. Dan eindigt het contract op de eerder overeengekomen datum van rechtswege.

Veel uitzendondernemingen hanteren ook voor contracten met uitzendbeding een bepaalde tijd van vier weken. Wanneer dat niet het geval is, zorg dan dat de opzegging van de inlener geborgd is in het proces rondom het verwerken van de verzuimmelding en voorkom hiermee een dispuut met het UWV.

Lees ook:

Hoge raad - uitzendovereenkomst eindigt bij ziekte uitzendkracht

Er bestaat al enige tijd onduidelijkheid over het opbouwen van vakantiedagen wanneer de ET-regeling van toepassing is. Indien er loon wordt uitgeruild conform de ET-regeling, dan kan er een situatie ontstaan waarbij de opbouw van vakantiedagen te laag wordt bij contracten zonder uitzendbeding. Dit is te ondervangen door de opbouw van het aantal vakantiedagen niet meer te verlagen indien er loon wordt uitgeruild. De onduidelijkheid die overblijft betreft hoe het uurloon bepaald moet worden waartegen deze vakantiedagen vervolgens moeten worden uitbetaald. Deze vraag ligt al geruime tijd bij de cao-partijen.

Er worden momenteel bij SNA-controles minors uitgedeeld die eigenlijk voor de volgende inspectie hersteld moeten zijn, zodat deze niet uitgroeien tot een major. Vanuit SNA is echter besloten om de minors aan te houden tot er duidelijkheid komt. Een minor wordt vooralsnog dus nog geen major, maar er blijft wel sprake van een non-conformiteit die in de rapportage terug blijft komen. Mysolution blijft in afwachting van duidelijkheid vanuit de ABU/NBBU.

Planning Mysolution: In afwachting van definitieve regeling.

Het Besluit inkomstenverhouding ziet erop toe wanneer inkomstenverhoudingen beginnen en eindigen. Dit besluit heeft verregaande gevolgen voor werkgevers en softwareleveranciers als Mysolution. De oorspronkelijke inwerkingtreding van 1 januari 2024 wordt niet gehaald en was opgeschoven naar 1 januari 2025. Inmiddels is gebleken dat de inwerkingtreding ook niet haalbaar is per 1 januari 2025. Rond de zomer van 2023 wordt bepaald of implementatie per 1 januari 2026 haalbaar is (voor het UWV).

Planning Mysolution: Wanneer de uitwerking helder is, dan zullen wij onze software hier tijdig op aanpassen en de gevolgen voor de gebruikers communiceren.

Lees ook:

Besluit inkomstenverhouding' Belastingdienst

Kamerbrief uitstel inwerkingtreding besluit IKV

Met de invoering van de WAB in 2020 is de hoogte van de WW-premie afhankelijk geworden van het type contract. Werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract een lagere WW-premie dan voor werknemers met een flexibel contract.

Bij een contract voor onbepaalde tijd dat geen oproepovereenkomst is en bovendien schriftelijk is vastgelegd geldt de lage WW-premie. Er zijn echter twee herzieningsgronden, waarbij met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie van toepassing is:

 • De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking.
 • Er is sprake van een arbeidscontract met een omvang van minder dan 35 uur per week en in een kalenderjaar is meer dan 30% van deze vastgelegde uren meer verloond.

Deze laatste herzieningsgrond was in 2020 en 2021 opgeschort om extra werk als gevolg van de coronapandemie niet te beprijzen. In 2023 is van opschorting geen sprake meer.

Mysolution ondersteunt dit met behulp van twee nieuwe features:

C09169 - WAB: Premiedifferentiatie - Rapportage tbv herziening AWf o.b.v. 30%-regel

Met deze rapportage kan inzicht verkregen worden in de gevallen waar sprake is van overschrijding (of waar deze dreigt te gaan ontstaan).

C09168 - WAB: Premiedifferentiatie - herzien bij meer dan 30% meer verloonde uren dan contracturen

Hiermee is het mogelijk om in de laatste loonaangifte van het jaar de herziening daadwerkelijk door te voeren.

Inmiddels heb je voor het aanmaken van de laatste loonaangifte van 2022 de herziening op basis van de ‘30%-regel’ kunnen doorvoeren. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, of zijn er toch nog herzieningen die doorgevoerd moeten worden, dan kan dit met behulp van feature ‘C12592 - Correctierapport voor AWf 30%-herziening bij afgesloten loonjaar’. Hiermee kan het reeds bestaande correctierapport gebruikt worden om ook in een afgesloten loonjaar loonberekeningen klaar te zetten ten behoeve van deze herziening. Deze feature wordt in februari uitgeleverd voor alle ondersteunde versies. Zo rond april stuurt Belastingdienst/UWV een overzicht naar alle inhoudingsplichtigen met situaties die nog niet herzien zijn, maar waarbij dat volgens de gegevens in de polisadministratie wel het geval zou moeten zijn. Deze kunnen dan (indien terecht geconstateerd) alsnog herzien worden.

Planning Mysolution | Februari 2023 

C12592 - Correctierapport voor AWf 30%-herziening bij afgesloten loonjaar

Kijk ook onze video over dit onderwerp in de laatste Feature Update MSF.

Met ingang van 2023 kent de cao Bouw & infra een vast percentage van 8% voor ADV. Het percentage dient dus niet meer berekend te worden op basis van het aantal ADV dagen afgezet tegen het aantal werkbare dagen. Laat je de ADV-opbouw berekenen in de loonberekening? Dan gaat dit vanzelf goed wanneer je gebruik maakt van de koppeling met Caoloon.com. Gebruik je deze koppeling niet? Wijzig het dan zelf op de cao in MSF. Wij adviseren om het toegepaste percentage goed te controleren.

Lees ook:

Berekening roostervrije dagen (ADV) in geld voor bouwplaatswerknemers (ABU)

ABU, NBBU en vakbonden hebben intensief overleg gevoerd over een nieuwe CAO voor 2023. Hoewel dat nog niet is gelukt, is er wel overeenstemming gekomen over twee aanpassingen per 1 januari 2023. Het gaat hier om een nadere invulling van reeds eerder gemaakte principeafspraken. Het gaat hier over de Basisregeling van StiPP (hier hebben wij over gecommuniceerd in de update van 28 juli 2022) en de vaste eindejaarsuitkering die onderdeel gaat uitmaken van de inlenersbeloning (artikel 16 sub j).

Deze vaste eindejaarsuitkering gaat ook over alle inkomensbestanddelen die jaarlijks of periodiek terugkerend worden uitgekeerd, zoals bijvoorbeeld ook een 13e maand of gratificatie. Belangrijk hierbij is dat het moment van uitbetaling en de voorwaarden van toekenning moeten worden overgenomen van de inlener.

Er zijn verschillende manieren om de eindejaarsuitkering in Mysolution te verwerken. Denk hierbij aan direct uitbetalen vanuit de urenstaat, reserveren in de loonberekening of handmatig uitbetalen via het loondagboek. De bijbehorende inrichting kan complex zijn, maar uiteraard kunnen de consultants van Mysolution je hierbij ondersteunen.

Lees daarom deze uitleg voor de mogelijkheden en plan tijdig de ondersteuning. Om je goed te kunnen helpen vragen we je om zelf een inventarisatie te doen en dit template te vullen.

In de ABU/NBBU CAO is voor 2023 is opgenomen dat vakantiedagen ook meetellen in de wekentelling in fase A/fase 1-2. De definitie van een gewerkte week is met ingang van 2023 als volgt:

Gewerkte week: elke week waarin daadwerkelijk uitzendarbeid is verricht,
ongeacht hoeveel uren er gewerkt zijn (waarbij vanaf 2 januari 2023 ook
weken meetellen waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie geniet);

Deze definitie geldt (vooralsnog) niet voor de wekentelling in relatie tot het pensioen. Om dit correct te verwerken is er in 2023 een nieuwe werksoort nodig om de opname vakantiedagen op te registreren.

 Lees onze werkinstructie waarmee het mogelijk is om deze wijziging zelf in te richten.

De belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 gaat deze verder omhoog naar € 0,22. Mysolution levert hier de volgende functionaliteiten voor:

Wanneer je gebruik maakt van de inrichting op werksoortniveau met een aftopping (maximum bedrag voor eerste looncomponent) dan wijzigt het bedrag van de eerste trede automatisch op basis van het jaar. Let op; dit betreft alleen de maximering van de onbelaste kilometervergoeding. Het daadwerkelijke bedrag aan toegekende kilometervergoeding wijzigt niet automatisch (C12566)).

Om daadwerkelijk het toegepaste loon/tarief aan te passen hebben wij de volgende uitbreiding voorzien. Binnen Mysolution wordt dit beheerd als loon/tarief in de vergoedingsregels op verscheidene niveau's (van algemene tarieven tot projectresource). Om in batch de kilometervergoeding te kunnen ophogen per 1 januari 2023, is er een toevoeging gedaan aan rapport 11076404 'Lonen / tarieven ophogen', namelijk het toevoegen van data-item 'Wage and rate' ten behoeve van filtering. Zodoende kan er een filter op werksoorten worden toegepast (zoals KM*), zodat alleen het loon/tarief van deze specifieke kilometerwerksoorten per ingangsdatum 1 januari 2023 opgehoogd worden van € 0,19 naar €0,21 per kilometer (C12691).

Mysolution levert beide functionaliteiten uit in november.

Lees ook: 'Plannen kabinet verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding' Rijksoverheid >

 

 

De eerste periode met PAWW ligt inmiddels achter ons. De loonberekeningen met premie en compensatie zijn gemaakt en de loonstroken zijn aan de uitzendkrachten verstrekt. Nu is het moment aangebroken dat er aangifte gedaan moet worden bij Stichting PAWW (SPAWW). Zoals aangekondigd hebben wij een werkinstructie gemaakt welke beschrijft hoe je de benodigde gegevens uit Mysolution kunt halen.

Download hier de uitgebreide werkinstructie.

In de laatste serie hotfixes hebben wij een PAWW-aangifterapportage opgeleverd. Hiermee wordt het nog eenvoudiger om de juiste data uit Mysolution te halen voor de aangifte bij SPAWW. Zie ook de release-informatie bij C12537 voor meer informatie.

Met ingang van 2023 krijgt de Basisregeling van StiPP een ‘upgrade’. De werkgeverspremie gaat naar 8% en wordt straks berekend over de pensioengrondslag, waar dat nu nog 2,6% over het pensioengevend salaris is. Dit betekent dat er ook bij de premieberekening van de Basisregeling (conform de Plusregeling) een franchise toegepast gaat worden.

Planning Mysolution: Deze wijzigingen worden samen met de reguliere wijzigingen in franchise en maximum per 2023 doorgevoerd via MSF feature nr: C12582.

Lees ook: Artikel 'Nieuwe cao-afspraak' StiPP Pensioen >

Er was de afgelopen periode enige onduidelijkheid over het wel of niet meenemen van WAZO-uitkeringen in het pensioengevend salaris van StiPP. Inmiddels hebben we vanuit StiPP het antwoord gekregen dat een WAZO-uitkering, uitbetaald door de werkgever, onderdeel is van het pensioengevend salaris. Dit dient samen met de bijbehorende uren opgegeven te worden aan StiPP. Ons advies is om de ingestelde grondslag hier nog even goed op te controleren.

Graag willen we je nog wijzen op een aanpassing die met ingang van 3-1-2022 is doorgevoerd. De maximale duur in fase A/1-2 is gewijzigd van 78 naar 52 gewerkte weken. Hier is echter ook een overgangssituatie van toepassing. Wanneer fase A/1-2 al gestart was vóór 3-1-2022, dan geldt nog de oude duur van 78 weken. Vanaf 2-1-2023 geldt de wijziging echter voor alle uitzendkrachten (inclusief overgangsrecht) in fase A/1-2. Wanneer er op 2-1-2023 52 weken gewerkt zijn, dan is er feitelijk sprake van een fase B/3 contract vanaf dat moment.

Mochten er Fase A/1-2 contracten aanwezig zijn met een einddatum na 1-1-2023, waarbij er al 52 weken of meer gewerkt zijn (en dus een datum volgende fase van 2-1-2023), zet deze einddatum dan op uiterlijk 1-1-2023. Dit kan inzichtelijk gemaakt worden met behulp van het scherm ‘Rapportage contractgegevens’. Zonder nieuw contract kunnen er geen uren meer geboekt worden (o.b.v. controle faseduur op urenstaatstatus).

In de eerste Wet & Regelgeving mailing van 12 juli jl. en aanvullend de releasenotes hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Mysolution Flex als het gaat over de ondersteuning van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Op 21 juni 2022 is deze wet aangenomen door de Eerste Kamer. Dat is het moment geweest voor softwareleveranciers om de ontwikkelingen te kunnen starten. Gezien de zeer krappe tijdslijnen om voor de ingangsdatum van deze wet, zijnde 1 augustus 2022, de gewenste functionaliteiten beschikbaar te stellen is logischerwijs allereerst de focus uitgegaan naar de backoffice-functionaliteiten, binnen Mysolution Flex en Mysolution Planning.
Daarop aansluitend zijn de ontwikkelingen tbv Mysolution Recruitment, met synchronisatie naar backoffice, inmiddels ook gestart. 

Wat betekent dat voor de klanten die gebruik maken van Mysolution Recruitment in combinatie met Mysolution Flex (en mogelijk ook Mysolution Planning)?
U kunt verwachten dat Mysolution de volgende features beschikbaar zal stellen:

 • Referentietijden. Met ingang van 1 Augustus 2022 zal bij het begin van de arbeidsrelatie schriftelijk referentiedagen en -uren moeten worden vastgelegd.
  Deze referentietijden kunnen per kandidaat worden vastgelegd. Daarnaast zal het zal het tevens mogelijk zijn, middels toepassing van de documentenfunctionaliteit, deze schriftelijk te communiceren aan de kandidaat. Deze referentietijden zullen gesynchroniseerd worden naar Mysolution Flex en aansluitend ook Mysolution Planning zodat de planner rekening kan houden met de vastgelegde referentietijden. Efficiënt voor de planner en netjes richting de kandidaat om bij het inplannen rekening te houden met de opgegeven referentietijden.
  De werknemer heeft recht om een werkopdracht te weigeren als deze opdracht buiten de referentietijden valt (zonder ongunstige gevolgen), maar mag de werknemer ook de werkopdracht aanvaarden.


 • Voorspelbaar arbeidspatroon. In de wet staan beschermende maatregelen voor werknemers met een (grotendeels) onvoorspelbaar werkpatroon,
  waarbij o.a. de oproepregels rondom doorbetaling bij annulering binnen de afzegtermijn moet worden toegepast (uit de WAB).
  Binnen Mysolution Recruitment zal een voorziening worden getroffen m.b.t. het vastleggen van een indicatie 'voorspelbaar werkpatroon' (arbeidsprofiel en aanbieding), welke in Mysolution Recruitment kan worden gebruikt om te voldoen aan de informeringsplicht in documenten. Deze indicatie wordt vervolgens gesynchroniseerd naar Mysolution Flex en vandaaruit de Mysolution Planning zodat daar de juiste 'oproepregels' toegepast worden.

Planning Mysolution | September 2022
U kunt verwachten dat deze features binnen Mysolution Recruitment in september 2022 voor u beschikbaar worden gesteld, naast de reeds beschikbaar gestelde functionaliteit binnen Mysolution Flex en Mysolution Planning. Voor de tussenliggende periode kunt u alvast uw documenten binnen Mysolution Recruitment voorbereiden door handmatig de referentietijden en voorspelbaar arbeidspatroon op te nemen, welke d.m.v. de oplevering van bovenstaande features in september 2022 opgenomen kunnen worden als samenvoegvelden in de documenten.

Lees ook: Artikel 'Belangrijkste gevolgen Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvooraarden' ABU >

De ABU en NBBU hebben met de vakbonden afgesproken dat voor uitzendkrachten per 1 augustus 2022 een aanvullende WW- en WGA-verzekering gaat worden afgesloten bij Stichting PAWW. Ze hebben ook aangegeven dat er een compensatie door de werkgever moet plaatsvinden. Daarom zijn nu 2 nieuwe looncomponenten beschikbaar, namelijk PRE_PAWW_WN voor de inhouding werknemerspremie en COMP_PAWW voor de compensatie door de werkgever. De premie van beide componenten bedraagt 0,2% en zal automatisch worden aangepast nadat SPAWW een wijziging publiceert. Deze componenten worden tevens verzameld in de beide premieloonstaatrapporten. Deze componenten moeten nog wel naar wens worden ingericht met een grondslaggroep, boekingsgroepen e.d. en moeten ook nog naar wens worden toegevoegd aan de looncomponentenset.

Er is hiervoor een Werkinstructie document beschikbaar. Download hier >. Hierbij hebben we nog een aantal aandachtspunten:

 • Er kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de premie en de compensatie. Volgens de officiële berekeningswijze is dit terecht. De grondslag is namelijk niet identiek. De premie wordt over kolom 3 van de loonstaat berekend (inclusief de compensatie). De compensatie wordt ook over kolom 3 berekend, maar exclusief de compensatie zelf (welke ook deel uitmaakt van kolom 3).
 • Geef in de looncomponentenset bij de nieuwe componenten voor premie en compensatie een ingangsdatum mee van 1-8-2022, zodat beide componenten niet over eerdere periodes vóór 1-8-2022 berekend worden.
 • Maak je gebruik van een vierwekentijdvak? Neem dan contact op met Mysolution voor aanvullende inrichting
 • Er is geconstateerd dat er onterecht premie berekend wordt voor AOW-gerechtigden. Dit wordt in de eerstvolgende hotfix in augustus opgelost.
 • Valideer de inrichting door een paar herberekeningen te maken voor eerdere periodes om vast te stellen dat daar geen verschillen zijn ontstaan

PAWW kent ook een periodieke aangifte waar premieloon, aangiftebedrag en aantal medewerkers moeten worden doorgegeven.

Planning Mysolution: Er volgt nog informatie over hoe je deze informatie uit MSF kunt exporteren.

Lees ook: Artikel 'Update rond cao-afspraak PAWW' ABU >

 

StiPP vermeldt nu expliciet het volgende aangeeft voor werknemers die deelgenomen hebben aan de Plusregeling en terugkeren in de sector:

‘Als u na een periode van 26* weken of langer maar korter dan 52* weken weer bij een werkgever in de uitzend- en/of detacheringsbranche in dienst gaat, en de deelname aan de Basisregeling is 52* weken of langer geleden, dan gaat u direct pensioen opbouwen in de Basisregeling. Na 52* weken in de Basisregeling stroomt u dan weer door naar de Plusregeling.’

Planning Mysolution: Wij voeren deze wijziging door met ingang van 2023. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht.

Lees ook: Artikel 'Terugkeren in de sector' StiPP pensioen >


De uitgebreide werkinstructie van deze feature kun je hier downloaden. 

Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een UWV-uitkering gedurende 9 weken voor het ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van hun kind. In MSF was het al mogelijk om in de loonberekening een automatische inhouding ouderschapsverlof op het brutoloon te berekenen als gevolg van het percentage ouderschapsverlof dat in het arbeidsprofiel van het contract is ingesteld. Dat  is/was altijd onbetaald. Nu kan daarnaast ook het betaald ouderschapsverlof bij vaste verloning worden ondersteund.
Via de Persoonlijke contacten van de resource kan nu een periode van betaald ouderschapsverlof worden ingesteld. De ingevoerde periode leidt tot een automatische uitkering in de loonberekening die afhankelijk is en blijft van de automatische inhouding ouderschapsverlof als gevolg van het percentage ouderschapsverlof dat in het arbeidsprofiel van het contract is ingesteld.
In het document Werkinstructie Betaald ouderschapsverlof (meegeleverd met de hotfix) wordt zowel het gebruik als de benodigde inrichting van deze functionaliteit beschreven onder het kopje 'Scenario C) Vast loon automatisch'.

Bekijk ook gehele MSF feature overzicht van 2023!

Bekijk 2023 MSF Features >