Wet & Regelgeving

Update

Bekijk alle 2022 MSF features >

Op deze pagina houden wij je graag op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving die invloed hebben op de huidige processen in de Mysolution software.

2023

Wet & Regelgeving Updates

Het zal niemand zijn ontgaan dat de ABU, NBBU en de vakbonden eind vorig jaar een onderhandelingsresultaat hebben bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Deze zal lopen van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. De leden van de ABU en de NBBU zijn inmiddels ook akkoord gegaan en er wordt momenteel gewerkt aan CAO-teksten. Diverse belangrijke wijzigingen zullen ingaan per 1 juli 2023. De nieuwe CAO zal verder recht doen aan het SER-MLT-advies met een nieuwe stap richting gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.

Planning Mysolution: Wij gaan de komende periode uitgebreid aan de slag met onderstaande onderwerpen die onze software in meer of mindere mate zullen raken. Ook wanneer er wijzigingen benodigd zijn in de inrichting dan zullen we hierover communiceren, zodat iedereen op 1 juli klaar is voor een goede verwerking.

 • Werkervaring verzilveren
 • Uitbreiding inlenersbeloning
 • Transitievergoeding
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Rechtspositie
 • Pensioen
 • Arbeidsmigranten
 • Zeggenschap
 • Ouderenregelingen

Lees ook:

Onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten (ABU)

ABU-leden stemmen in met nieuwe cao (ABU)

Eind 2022 heeft de Tweede kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Hierin zijn twee amendementen opgenomen die grote gevolgen hebben voor de uitzendbranche. Dit raakt de StiPP-regelingen op twee punten:

Wachttijd
De wachttijd was per 2022 al teruggebracht van 26 weken naar 8 weken. Deze zal verder worden verlaagd naar 0 weken. Wel blijft het wettelijk mogelijk om een drempelperiode te hanteren, waarbij uitzendkrachten die 8 weken gewerkt hebben met terugwerkende kracht vanaf datum in dienst deel gaan nemen. Het is nog niet duidelijk of hier gebruik van gemaakt zal worden door de cao-partijen. De verwachte ingangsdatum van deze wijziging is 1 juli 2023.

Toetredingsleeftijd
Een ander gevolg is dat de toetredingsleeftijd wordt verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2024.

Deze wijzigingen zijn nog onder voorbehoud, aangezien deze wet nog goedgekeurd dient te worden door de Eerste Kamer.

Planning Mysolution: Wij volgen deze ontwikkelingen en zullen deze tijdig opleveren in de software wanneer de gevolgen definitief en duidelijk zijn.

Lees ook:

Wet toekomst pensioenen: consequenties voor de uitzendbranche (ABU)

Met de invoering van de WAB in 2020 is de hoogte van de WW-premie afhankelijk geworden van het type contract. Werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract een lagere WW-premie dan voor werknemers met een flexibel contract.

Bij een contract voor onbepaalde tijd dat geen oproepovereenkomst is en bovendien schriftelijk is vastgelegd geldt de lage WW-premie. Er zijn echter twee herzieningsgronden, waarbij met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie van toepassing is:

 • De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking.
 • Er is sprake van een arbeidscontract met een omvang van minder dan 35 uur per week en in een kalenderjaar is meer dan 30% van deze vastgelegde uren meer verloond.

Deze laatste herzieningsgrond was in 2020 en 2021 opgeschort om extra werk als gevolg van de coronapandemie niet te beprijzen. In 2023 is van opschorting geen sprake meer.

Mysolution ondersteunt dit met behulp van twee nieuwe features:

C09169 - WAB: Premiedifferentiatie - Rapportage tbv herziening AWf o.b.v. 30%-regel

Met deze rapportage kan inzicht verkregen worden in de gevallen waar sprake is van overschrijding (of waar deze dreigt te gaan ontstaan).

C09168 - WAB: Premiedifferentiatie - herzien bij meer dan 30% meer verloonde uren dan contracturen

Hiermee is het mogelijk om in de laatste loonaangifte van het jaar de herziening daadwerkelijk door te voeren.

Inmiddels heb je voor het aanmaken van de laatste loonaangifte van 2022 de herziening op basis van de ‘30%-regel’ kunnen doorvoeren. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, of zijn er toch nog herzieningen die doorgevoerd moeten worden, dan kan dit met behulp van feature ‘C12592 - Correctierapport voor AWf 30%-herziening bij afgesloten loonjaar’. Hiermee kan het reeds bestaande correctierapport gebruikt worden om ook in een afgesloten loonjaar loonberekeningen klaar te zetten ten behoeve van deze herziening. Deze feature wordt in februari uitgeleverd voor alle ondersteunde versies. Zo rond april stuurt Belastingdienst/UWV een overzicht naar alle inhoudingsplichtigen met situaties die nog niet herzien zijn, maar waarbij dat volgens de gegevens in de polisadministratie wel het geval zou moeten zijn. Deze kunnen dan (indien terecht geconstateerd) alsnog herzien worden.

Planning Mysolution | Februari 2023 

C12592 - Correctierapport voor AWf 30%-herziening bij afgesloten loonjaar

Kijk ook onze video over dit onderwerp in de laatste Feature Update MSF.

Nadat eerder al besloten was om de verplichting voor werkgevers om jaarlijks gegevens te verstrekken over zakelijke mobiliteit (met het oog op CO2-reductie) niet vóór 1 juli 2023 in werking te laden treden, is deze nu verder uitgesteld. Dit besluit maakt onderdeel uit van de Omgevingswet en deze is uitgesteld tot 1 januari 2024.

Planning Mysolution: Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet en onderhouden hierover ook contact met de ABU. Zij zijn in overleg met het ministerie om de rapportageverplichtingen passend te maken voor de uitzendbranche.

Lees ook:

Invoering registratieplicht personenmobiliteit uitgesteld (ABU)
Artikel 'CO2-uitstoot grote werkgevers registreren pas vanaf 1 juli 2023 (Salaris van morgen)

Er bestaat al enige tijd onduidelijkheid over het opbouwen van vakantiedagen wanneer de ET-regeling van toepassing is. Indien er loon wordt uitgeruild conform de ET-regeling, dan kan er een situatie ontstaan waarbij de opbouw van vakantiedagen te laag wordt bij contracten zonder uitzendbeding. Dit is te ondervangen door de opbouw van het aantal vakantiedagen niet meer te verlagen indien er loon wordt uitgeruild. De onduidelijkheid die overblijft betreft hoe het uurloon bepaald moet worden waartegen deze vakantiedagen vervolgens moeten worden uitbetaald. Deze vraag ligt al geruime tijd bij de cao-partijen.

In tegenstelling tot eventuele eerdere berichten van controlerende instanties is er nog geen duidelijkheid over een juiste toepassing van de ET-regeling en de opbouw van vakantiedagen. Mysolution is hierover in contact met de ABU en zal ook ondersteunen in de zoektocht naar een gedegen oplossing.

Planning Mysolution: In afwachting van definitieve regeling. Volgens de laatste berichtgeving wordt er in februari 2023 meer duidelijkheid verwacht met betrekking tot dit onderwerp.

Met ingang van 2023 kent de cao Bouw & infra een vast percentage van 8% voor ADV. Het percentage dient dus niet meer berekend te worden op basis van het aantal ADV dagen afgezet tegen het aantal werkbare dagen. Laat je de ADV-opbouw berekenen in de loonberekening? Dan gaat dit vanzelf goed wanneer je gebruik maakt van de koppeling met Caoloon.com. Gebruik je deze koppeling niet? Wijzig het dan zelf op de cao in MSF. Wij adviseren om het toegepaste percentage goed te controleren.

Lees ook:

Berekening roostervrije dagen (ADV) in geld voor bouwplaatswerknemers (ABU)

ABU, NBBU en vakbonden hebben intensief overleg gevoerd over een nieuwe CAO voor 2023. Hoewel dat nog niet is gelukt, is er wel overeenstemming gekomen over twee aanpassingen per 1 januari 2023. Het gaat hier om een nadere invulling van reeds eerder gemaakte principeafspraken. Het gaat hier over de Basisregeling van StiPP (hier hebben wij over gecommuniceerd in de update van 28 juli 2022) en de vaste eindejaarsuitkering die onderdeel gaat uitmaken van de inlenersbeloning (artikel 16 sub j).

Deze vaste eindejaarsuitkering gaat ook over alle inkomensbestanddelen die jaarlijks of periodiek terugkerend worden uitgekeerd, zoals bijvoorbeeld ook een 13e maand of gratificatie. Belangrijk hierbij is dat het moment van uitbetaling en de voorwaarden van toekenning moeten worden overgenomen van de inlener.

Er zijn verschillende manieren om de eindejaarsuitkering in Mysolution te verwerken. Denk hierbij aan direct uitbetalen vanuit de urenstaat, reserveren in de loonberekening of handmatig uitbetalen via het loondagboek. De bijbehorende inrichting kan complex zijn, maar uiteraard kunnen de consultants van Mysolution je hierbij ondersteunen.

Lees daarom deze uitleg voor de mogelijkheden en plan tijdig de ondersteuning. Om je goed te kunnen helpen vragen we je om zelf een inventarisatie te doen en dit template te vullen.

In de ABU/NBBU CAO is voor 2023 is opgenomen dat vakantiedagen ook meetellen in de wekentelling in fase A/fase 1-2. De definitie van een gewerkte week is met ingang van 2023 als volgt:

Gewerkte week: elke week waarin daadwerkelijk uitzendarbeid is verricht,
ongeacht hoeveel uren er gewerkt zijn (waarbij vanaf 2 januari 2023 ook
weken meetellen waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie geniet);

Deze definitie geldt (vooralsnog) niet voor de wekentelling in relatie tot het pensioen. Om dit correct te verwerken is er in 2023 een nieuwe werksoort nodig om de opname vakantiedagen op te registreren.

 Lees onze werkinstructie waarmee het mogelijk is om deze wijziging zelf in te richten.

De belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 gaat deze verder omhoog naar € 0,22. Mysolution levert hier de volgende functionaliteiten voor:

Wanneer je gebruik maakt van de inrichting op werksoortniveau met een aftopping (maximum bedrag voor eerste looncomponent) dan wijzigt het bedrag van de eerste trede automatisch op basis van het jaar. Let op; dit betreft alleen de maximering van de onbelaste kilometervergoeding. Het daadwerkelijke bedrag aan toegekende kilometervergoeding wijzigt niet automatisch (C12566)).

Om daadwerkelijk het toegepaste loon/tarief aan te passen hebben wij de volgende uitbreiding voorzien. Binnen Mysolution wordt dit beheerd als loon/tarief in de vergoedingsregels op verscheidene niveau's (van algemene tarieven tot projectresource). Om in batch de kilometervergoeding te kunnen ophogen per 1 januari 2023, is er een toevoeging gedaan aan rapport 11076404 'Lonen / tarieven ophogen', namelijk het toevoegen van data-item 'Wage and rate' ten behoeve van filtering. Zodoende kan er een filter op werksoorten worden toegepast (zoals KM*), zodat alleen het loon/tarief van deze specifieke kilometerwerksoorten per ingangsdatum 1 januari 2023 opgehoogd worden van € 0,19 naar €0,21 per kilometer (C12691).

Mysolution levert beide functionaliteiten uit in november.

Lees ook: 'Plannen kabinet verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding' Rijksoverheid >

 

 

De eerste periode met PAWW ligt inmiddels achter ons. De loonberekeningen met premie en compensatie zijn gemaakt en de loonstroken zijn aan de uitzendkrachten verstrekt. Nu is het moment aangebroken dat er aangifte gedaan moet worden bij Stichting PAWW (SPAWW). Zoals aangekondigd hebben wij een werkinstructie gemaakt welke beschrijft hoe je de benodigde gegevens uit Mysolution kunt halen.

Download hier de uitgebreide werkinstructie.

In de laatste serie hotfixes hebben wij een PAWW-aangifterapportage opgeleverd. Hiermee wordt het nog eenvoudiger om de juiste data uit Mysolution te halen voor de aangifte bij SPAWW. Zie ook de release-informatie bij C12537 voor meer informatie.

Met ingang van 2023 krijgt de Basisregeling van StiPP een ‘upgrade’. De werkgeverspremie gaat naar 8% en wordt straks berekend over de pensioengrondslag, waar dat nu nog 2,6% over het pensioengevend salaris is. Dit betekent dat er ook bij de premieberekening van de Basisregeling (conform de Plusregeling) een franchise toegepast gaat worden.

Planning Mysolution: Deze wijzigingen worden samen met de reguliere wijzigingen in franchise en maximum per 2023 doorgevoerd via MSF feature nr: C12582.

Lees ook: Artikel 'Nieuwe cao-afspraak' StiPP Pensioen >

Er was de afgelopen periode enige onduidelijkheid over het wel of niet meenemen van WAZO-uitkeringen in het pensioengevend salaris van StiPP. Inmiddels hebben we vanuit StiPP het antwoord gekregen dat een WAZO-uitkering, uitbetaald door de werkgever, onderdeel is van het pensioengevend salaris. Dit dient samen met de bijbehorende uren opgegeven te worden aan StiPP. Ons advies is om de ingestelde grondslag hier nog even goed op te controleren.

Graag willen we je nog wijzen op een aanpassing die met ingang van 3-1-2022 is doorgevoerd. De maximale duur in fase A/1-2 is gewijzigd van 78 naar 52 gewerkte weken. Hier is echter ook een overgangssituatie van toepassing. Wanneer fase A/1-2 al gestart was vóór 3-1-2022, dan geldt nog de oude duur van 78 weken. Vanaf 2-1-2023 geldt de wijziging echter voor alle uitzendkrachten (inclusief overgangsrecht) in fase A/1-2. Wanneer er op 2-1-2023 52 weken gewerkt zijn, dan is er feitelijk sprake van een fase B/3 contract vanaf dat moment.

Mochten er Fase A/1-2 contracten aanwezig zijn met een einddatum na 1-1-2023, waarbij er al 52 weken of meer gewerkt zijn (en dus een datum volgende fase van 2-1-2023), zet deze einddatum dan op uiterlijk 1-1-2023. Dit kan inzichtelijk gemaakt worden met behulp van het scherm ‘Rapportage contractgegevens’. Zonder nieuw contract kunnen er geen uren meer geboekt worden (o.b.v. controle faseduur op urenstaatstatus).

In de eerste Wet & Regelgeving mailing van 12 juli jl. en aanvullend de releasenotes hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Mysolution Flex als het gaat over de ondersteuning van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Op 21 juni 2022 is deze wet aangenomen door de Eerste Kamer. Dat is het moment geweest voor softwareleveranciers om de ontwikkelingen te kunnen starten. Gezien de zeer krappe tijdslijnen om voor de ingangsdatum van deze wet, zijnde 1 augustus 2022, de gewenste functionaliteiten beschikbaar te stellen is logischerwijs allereerst de focus uitgegaan naar de backoffice-functionaliteiten, binnen Mysolution Flex en Mysolution Planning.
Daarop aansluitend zijn de ontwikkelingen tbv Mysolution Recruitment, met synchronisatie naar backoffice, inmiddels ook gestart. 

Wat betekent dat voor de klanten die gebruik maken van Mysolution Recruitment in combinatie met Mysolution Flex (en mogelijk ook Mysolution Planning)?
U kunt verwachten dat Mysolution de volgende features beschikbaar zal stellen:

 • Referentietijden. Met ingang van 1 Augustus 2022 zal bij het begin van de arbeidsrelatie schriftelijk referentiedagen en -uren moeten worden vastgelegd.
  Deze referentietijden kunnen per kandidaat worden vastgelegd. Daarnaast zal het zal het tevens mogelijk zijn, middels toepassing van de documentenfunctionaliteit, deze schriftelijk te communiceren aan de kandidaat. Deze referentietijden zullen gesynchroniseerd worden naar Mysolution Flex en aansluitend ook Mysolution Planning zodat de planner rekening kan houden met de vastgelegde referentietijden. Efficiënt voor de planner en netjes richting de kandidaat om bij het inplannen rekening te houden met de opgegeven referentietijden.
  De werknemer heeft recht om een werkopdracht te weigeren als deze opdracht buiten de referentietijden valt (zonder ongunstige gevolgen), maar mag de werknemer ook de werkopdracht aanvaarden.


 • Voorspelbaar arbeidspatroon. In de wet staan beschermende maatregelen voor werknemers met een (grotendeels) onvoorspelbaar werkpatroon,
  waarbij o.a. de oproepregels rondom doorbetaling bij annulering binnen de afzegtermijn moet worden toegepast (uit de WAB).
  Binnen Mysolution Recruitment zal een voorziening worden getroffen m.b.t. het vastleggen van een indicatie 'voorspelbaar werkpatroon' (arbeidsprofiel en aanbieding), welke in Mysolution Recruitment kan worden gebruikt om te voldoen aan de informeringsplicht in documenten. Deze indicatie wordt vervolgens gesynchroniseerd naar Mysolution Flex en vandaaruit de Mysolution Planning zodat daar de juiste 'oproepregels' toegepast worden.

Planning Mysolution | September 2022
U kunt verwachten dat deze features binnen Mysolution Recruitment in september 2022 voor u beschikbaar worden gesteld, naast de reeds beschikbaar gestelde functionaliteit binnen Mysolution Flex en Mysolution Planning. Voor de tussenliggende periode kunt u alvast uw documenten binnen Mysolution Recruitment voorbereiden door handmatig de referentietijden en voorspelbaar arbeidspatroon op te nemen, welke d.m.v. de oplevering van bovenstaande features in september 2022 opgenomen kunnen worden als samenvoegvelden in de documenten.

Lees ook: Artikel 'Belangrijkste gevolgen Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvooraarden' ABU >

De ABU en NBBU hebben met de vakbonden afgesproken dat voor uitzendkrachten per 1 augustus 2022 een aanvullende WW- en WGA-verzekering gaat worden afgesloten bij Stichting PAWW. Ze hebben ook aangegeven dat er een compensatie door de werkgever moet plaatsvinden. Daarom zijn nu 2 nieuwe looncomponenten beschikbaar, namelijk PRE_PAWW_WN voor de inhouding werknemerspremie en COMP_PAWW voor de compensatie door de werkgever. De premie van beide componenten bedraagt 0,2% en zal automatisch worden aangepast nadat SPAWW een wijziging publiceert. Deze componenten worden tevens verzameld in de beide premieloonstaatrapporten. Deze componenten moeten nog wel naar wens worden ingericht met een grondslaggroep, boekingsgroepen e.d. en moeten ook nog naar wens worden toegevoegd aan de looncomponentenset.

Er is hiervoor een Werkinstructie document beschikbaar. Download hier >. Hierbij hebben we nog een aantal aandachtspunten:

 • Er kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de premie en de compensatie. Volgens de officiële berekeningswijze is dit terecht. De grondslag is namelijk niet identiek. De premie wordt over kolom 3 van de loonstaat berekend (inclusief de compensatie). De compensatie wordt ook over kolom 3 berekend, maar exclusief de compensatie zelf (welke ook deel uitmaakt van kolom 3).
 • Geef in de looncomponentenset bij de nieuwe componenten voor premie en compensatie een ingangsdatum mee van 1-8-2022, zodat beide componenten niet over eerdere periodes vóór 1-8-2022 berekend worden.
 • Maak je gebruik van een vierwekentijdvak? Neem dan contact op met Mysolution voor aanvullende inrichting
 • Er is geconstateerd dat er onterecht premie berekend wordt voor AOW-gerechtigden. Dit wordt in de eerstvolgende hotfix in augustus opgelost.
 • Valideer de inrichting door een paar herberekeningen te maken voor eerdere periodes om vast te stellen dat daar geen verschillen zijn ontstaan

PAWW kent ook een periodieke aangifte waar premieloon, aangiftebedrag en aantal medewerkers moeten worden doorgegeven.

Planning Mysolution: Er volgt nog informatie over hoe je deze informatie uit MSF kunt exporteren.

Lees ook: Artikel 'Update rond cao-afspraak PAWW' ABU >

 

StiPP vermeldt nu expliciet het volgende aangeeft voor werknemers die deelgenomen hebben aan de Plusregeling en terugkeren in de sector:

‘Als u na een periode van 26* weken of langer maar korter dan 52* weken weer bij een werkgever in de uitzend- en/of detacheringsbranche in dienst gaat, en de deelname aan de Basisregeling is 52* weken of langer geleden, dan gaat u direct pensioen opbouwen in de Basisregeling. Na 52* weken in de Basisregeling stroomt u dan weer door naar de Plusregeling.’

Planning Mysolution: Wij voeren deze wijziging door met ingang van 2023. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht.

Lees ook: Artikel 'Terugkeren in de sector' StiPP pensioen >

Het Besluit inkomstenverhouding ziet erop toe wanneer inkomstenverhoudingen beginnen en eindigen. Dit besluit heeft verregaande gevolgen voor werkgevers en softwareleveranciers als Mysolution. De oorspronkelijke inwerkingtreding van 1 januari 2024 wordt niet gehaald en is opgeschoven naar 1 januari 2025.

Planning Mysolution: Wanneer de uitwerking helder is, dan zullen wij onze software hier tijdig op aanpassen en de gevolgen voor de gebruikers communiceren.

Lees ook: 'Besluit inkomstenverhouding' Belastingdienst >


De uitgebreide werkinstructie van deze feature kun je hier downloaden. 

Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een UWV-uitkering gedurende 9 weken voor het ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van hun kind. In MSF was het al mogelijk om in de loonberekening een automatische inhouding ouderschapsverlof op het brutoloon te berekenen als gevolg van het percentage ouderschapsverlof dat in het arbeidsprofiel van het contract is ingesteld. Dat  is/was altijd onbetaald. Nu kan daarnaast ook het betaald ouderschapsverlof bij vaste verloning worden ondersteund.
Via de Persoonlijke contacten van de resource kan nu een periode van betaald ouderschapsverlof worden ingesteld. De ingevoerde periode leidt tot een automatische uitkering in de loonberekening die afhankelijk is en blijft van de automatische inhouding ouderschapsverlof als gevolg van het percentage ouderschapsverlof dat in het arbeidsprofiel van het contract is ingesteld.
In het document Werkinstructie Betaald ouderschapsverlof (meegeleverd met de hotfix) wordt zowel het gebruik als de benodigde inrichting van deze functionaliteit beschreven onder het kopje 'Scenario C) Vast loon automatisch'.

Op 1 januari 2022 is aan de ABU-/NBBU-cao een artikel toegevoegd over een inkomensgarantie voor arbeidsmigranten. Samengevat hebben nieuwe arbeidsmigranten die als uitzendkracht werkzaam zijn recht op ‘minimaal twee maanden voltijds minimumloon, ongeacht het feitelijk aantal gewerkte uren.

Planning Mysolution | Najaar 2022 Mysolution is bezig met de ontwikkeling van de functionaliteit waarmee aangegeven kan worden welke werknemer binnen de uitzendonderneming onder de criteria inkomensgarantie voor een arbeidsmigrant valt en in welke periode. Een nieuw verloningsrapport toont periodiek voor die werknemers het voltijds minimumloon, wat het daadwerkelijk uitbetaalde loon was en het verschil als compensatievoorstel.

Lees ook: Artikel 39 CAO Uitzendkrachten ABU >

Bekijk ook gehele MSF feature overzicht van 2022!

Bekijk 2022 MSF Features >