Feature Update

MSR - 2023

Release kalender 2024 >

Wij ontwikkelen continu nieuwe features in MSR.
Hier vind je alle informatie en video's rondom de vijf releases in 2023.
Niets meer missen?
Meld je aan voor de Feature Update Mailings >

Mysolution Release November 5

Release datums:

 • De MSR release is in de testomgeving beschikbaar vanaf 25 oktober.
 • De MSR release in de productieomgeving is beschikbaar in*:
  • Fase 1 (20%) vanaf 14 november.
  • Fase 2 (40%) vanaf 21 november. 
  • Fase 3 (100%) vanaf 1 december.

*De livegang van de release zal plaats vinden in 3 fases. Neem contact op met je Customer Success Manager om te controleren in welke fase jouw organisatie valt. Je ontvangt een pop-up bericht in MSR zodra de nieuwe release geïnstalleerd is op jouw omgeving.

 
 
De functionaliteit van Talentpool is flink aangepast. Naast een andere naam, is ook de functionaliteit flink uitgebreid. Hiermee ondersteunen we het matchingsproces door middel van statussen, kun je zelf stappen en acties definiëren met behulp van flows en worden de statusovergangen gelogd. 
 
De Talentpool is hernoemd naar Matchlist en de Talentpoolleden naar Matches. De reden van deze naamswijziging is dat dit nu beter aansluit bij de achterliggende functionaliteit. Op de Matchlist van het type vacature-introductie worden kandidaten gematched en op het type kandidaatintroductie worden contactpersonen van organisaties gematched. Vanuit deze lijsten ga je vervolgens actie ondernemen (mailen of juist niet benaderen) en kun je met een status de voortgang van elke individuele match bepalen. Wij hebben hiervoor de matchstatus geïntroduceerd, die initieel de waarden Match, Gekwalificeerd, Afgewezen en Shortlist heeft gekregen. Uiteraard kun je deze zelf aanpassen en uitbreiden naar eigen inzicht zodat dit aansluit bij het proces in jouw organisatie. De bestaande status is hernoemd naar communicatiestatus, om zo een beter onderscheid te maken tussen de twee status velden.
 
Om acties in het matchproces te kunnen opzetten, is het mogelijk om zelf matchstappen te definiëren. De bestaande actieknoppen van de Talentpool zijn al voor je geconverteerd. Je kunt daarbij nieuwe acties toevoegen die je met behulp van schermflows uitvoert. Je kunt deze acties zichtbaar maken afhankelijk van de huidige matchstatus, communicatiestatus en recordtype.
 
Om meer inzicht te krijgen in acties en doorlooptijden, wordt elke actie die je uitvoert vanuit de Matchlist gelogd. Hierin zie je de vanaf matchstatus, naar welke matchstatus, de statusdatum, maar ook de gerelateerde gegevens als Account, Team, Teamgroep en Business label. Ook wordt de Matchlijst gekoppeld aan de sollicitatie als deze vanaf de Matchlist wordt aangemaakt.
 
Setup
Om deze feature in gebruik te nemen, dien je een aantal stappen te ondernemen. Lees dit document met de instructie.
 
 
 
Configuratie acties Zoek Personen
Naast de nieuwe stap configuratie voor matchlijsten en de bestaande stap configuratie voor het sollicitatieproces, kun je nu ook voor zoekpersonen de acties definiëren. Ook hier hebben we de standaard acties voor je geconverteerd. Je kunt ook zelf acties definiëren die je op basis van een schermflow uitvoert. Hierbij kun je een afhankelijkheid creëren in het recordtype en de kandidaatstatus. Let op dat de instelling 'Meervoudige selectie toegestaan' alleen mogelijk is als 'Voor alle recordtypen toepassen', 'Voor alle persoonstatussen toepassen' en 'Voor alle contactpersoonstatussen toepassen' is geactiveerd. 
 
Nieuwe configuratiemogelijkheden in alle stappen
In de Matchliststapinstellingen, de Zoek personen-actieinstelling en de Sollicitatiestapinstellingen kun je nu op een uniforme wijze de acties in de verschillende schermen opzetten en onderhouden. Daarin is nu het volgende mogelijk gemaakt:
 • Standaard stappen worden nu vertaald via een aangepast label. Alle bestaande (vast gedefinieerde) stappen zijn voorzien van een label mits deze niet door de gebruiker al zijn aangepast. Het is technisch nog niet mogelijk aangepaste labels toe te passen voor de omschrijving van schermflows.
 • Icoonkleur. Je kunt nu zelf een kleur instellen voor de kleuren. Dit moet een hex-waarde zijn van de betreffende kleur. 
 • Je kunt nu voor schermflows de schermbreedte instellen. Sommige componenten hebben meer ruimte nodig. Je hebt de keuze uit Klein, Middel en Groot. Indien deze leeg blijft, wordt standaard de waarde Middel gebruikt.

Setup
Om deze feature in gebruik te nemen, dien je een aantal stappen te ondernemen. Lees dit document met de instructie.

 

 
Het was al mogelijk om vanaf de plaatsing meerdere documenten te laten ondertekenen, maar dit kan nu ook op andere gebieden in de applicatie (zoals persoon, arbeidscontract, sollicitatie). Deze functionaliteit zorgt ervoor dat je meerdere documenten kunt selecteren en vervolgens als een ondertekenverzoek in een groot overzicht worden weergegeven. De ondertekenaar hoeft dan niet meerdere individuele documenten te openen en goed te keuren of te ondertekenen. Daarnaast is er aanvullende filtering toegepast, waarbij gekeken wordt naar de vooraf vastgelegde ondertekenaars op het documentsoort. Met deze filtering zal voorkomen worden dat documenten bestemd voor contactpersonen aangeboden worden aan bijvoorbeeld kandidaten.
 
Tonen van kandidaat en account gerelateerde documenten en onderteken status digitale ondertekening
We kunnen nu gerelateerde documenten van kandidaten en accounts tonen direct vanaf verschillende objecten. Om bijvoorbeeld gerelateerde documenten te tonen vanaf het arbeidscontract, kun je nu gebruikmaken van het vinkje 'Gerelateerd'. Bij het aanvinken hiervan, worden alle kandidaat en account documenten getoond (wanneer van toepassing). Wanneer je bijvoorbeeld meerdere documenten wilt controleren van de kandidaat, maar het arbeidscontract geopend hebt, hoef je niet meer op zoek te gaan en vind je alles gemakkelijk op dezelfde plaats. Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn, wanneer meerdere documenten digitaal ondertekend moeten worden en aan verschillende objecten zijn gekoppeld, maar je deze nog even wilt controleren of aanpassen.
 
Voortgang in de ondertekening
Ook kun je nu de voortgang van het ondertekenen in het dossier volgen. Wanneer meerdere ondertekenaars vereist zijn voor de goedkeuring van een document, zie je nu in het dossier onder dossier goedkeurders terug wie heeft ondertekend op een specifiek tijdstip.
 
 
 
In deze feature hebben we het mogelijk gemaakt om naast cursussen ook evenementen in MSR vast te leggen, evenementen op de kandidaat portal te publiceren en om kandidaten op een evenement te registeren via de portal. Tevens hebben we de optimalisaties doorgevoerd op de bestaande cursus functionaliteit die ook direct beschikbaar zijn  voor evenementen.
Wat kun je nu met cursussen en evenementen?
 1. Toewijzen van cursussen aan kandidaten. Kandidaten kunnen hiermee ook meerdere cursussen hebben. Op de portal ziet de kandidaat dan alleen de cursussen die voor hem van toepassing zijn.
 2. Toewijzen van cursussen/evenementen aan een specifiek business label. Hiermee kun je cursussen/evenementen tonen op gescheiden portalen. Kandidaten die gekoppeld zijn aan betreffende business label zien dan alleen desbetreffende cursussen/evenementen. De business label is een bestaande functionaliteit.
 3. Vastleggen van een bestand op een cursus/evenement in MSR zodat deze zichtbaar is voor de kandidaat op de portal. Dit document kan meer info over de cursus/evenement bevatten.
 4. Vastleggen van een soort banner (HTML opmaak) op een cursus/evenement zodat deze zichtbaar is voor de kandidaat op de portal voor betreffende cursus.
1. Cursussen toewijzen aan kandidaat
 
Door het kiezen van een waarde uit veld Cursuscategoriefilter bepaal je welke cursussen van welke categorieën de kandidaat mag inzien. Dit moet dan overeenkomen met de waarde van het veld Categorie in het object Cursus. Tevens hebben we hetzelfde veld op de portalcontroller gemaakt zodat je per controller (dus per tegel op de portal) kunt bepalen welke categorieën en de daarbij behorende cursussen er getoond mogen worden. Een voorbeeld van een aantal inrichtingsmogelijkheden en het resulterende gedrag op de portal:
 
Categorie Cursus Categoriefilter Kandidaat Categoriefilter Portalcontroller Resultaat
gevuld leeg leeg Omdat op kandidaat en portalcontroller geen filters staan ingesteld, is de cursus voor iedere kandidaat zichtbaar.
gevuld gevuld leeg Kandidaat ziet alle categorieën en alleen voor de categorieën waar de kandidaat een filter voor heeft, ziet de kandidaat betreffende cursussen. Alle andere cursussen worden niet getoond.
gevuld gevuld gevuld Kandidaat ziet op betreffende portal menu-item alleen de ingestelde categorieën en alleen voor de categorieën waar de kandidaat een filter voor heeft ziet de kandidaat betreffende cursussen. Alle andere categorieën en cursussen worden niet getoond.
leeg gevuld gevuld Kandidaat ziet op betreffende portal menu-item alleen de ingestelde categorieën en ziet alleen de cursussen waar de kandidaat een categoriefilter voor heeft. Alle andere cursussen worden niet getoond.
leeg leeg gevuld Kandidaat ziet op betreffende portal menu-item alleen de ingestelde categorieën en alle bijbehorende cursussen van die categorie. Alle andere categorieën worden niet getoond.
leeg leeg leeg Kandidaat ziet alle gepubliceerde cursussen.

2. Cursussen en evenementen toewijzen aan business label
Door middel van het vullen van het veld label op het object Contact koppel je het business label. Dit label samen met waarde in veld label en op object Cursus of Evenement bepalen de toewijzing van cursussen aan een specifiek label. Kandidaten met een standaardlabel A zien dan op de portal welke opgenomen is in het businesslabel de cursussen of evenementen van label A. In het object Business Label wordt ook aangegeven welk Portal domain voor dat label wordt gebruikt. En vanuit de Portal Domain Menu item kun je hiervoor dezelfde of specifieke controllers opzetten.
 
3. Bestand vastleggen op cursus en evenement
In MSR kunnen we nu ook een bestand uploaden bij een cursus of evenement. Er kunnen ook meerdere bestanden ge-upload worden, maar op de portal wordt alleen de meest recente getoond.
 
4. HTML tekst vastleggen op cursus en evenement
Op veld 'Omschrijving' kunnen we nu ook tekst met opmaak vastleggen welke met opmaak op de portal wordt getoond, Dit wordt altijd bovenaan getoond, ongeacht de positie in de portalcontrollervelden.
 
Setup
Om deze feature in gebruik te nemen, dien je een aantal stappen te ondernemen. Lees dit document met de instructie.

 
In de vorige release hebben we het mogelijk gemaakt om kandidaten te laten solliciteren met grotere CV bestanden. Het is nu ook mogelijk om grotere CV bestanden te verwerken binnen Salesforce, zowel via de CV dropzone op de Hoofdpagina als via een CV document upload bij de kandidaat.
 
rn2-1-3
 
Omdat het verwerken van grotere bestanden via een andere route loopt, krijg je als gebruiker een melding als het een groter CV bestand betreft:

rn2-2-2
 
Het verwerken van grotere documenten zal langer duren dan een kleiner CV document. Daarnaast zal in veel gevallen de foto van de kandidaat niet direct uit het CV kunnen worden geparsed. Mocht dat het geval zijn, dien je deze handmatig toe te voegen.
 
Het CV kan nu een maximum formaat van 20MB hebben. Wil je dit aanpassen, kun je dat via Setup, Aangepaste instellingen, Textkernel settings een andere waarde instellen in het veld 'Maximum Document Upload Size (MB)'. Laat je deze leeg, wordt het maximum van 20 gehanteerd.
 
We hebben een uitbreiding gemaakt voor het checklist component en hebben ook de look and feel wat aangepast.
 
rn1-1-3
 
Als eerste hebben we een knop toegevoegd om duidelijk te maken dat je direct een document kunt uploaden. Hierbij wordt gekeken naar de definitie van het checklist item. Is aan het item één documentsoort gekoppeld, wordt deze automatisch gekoppeld en hoef je alleen de verplichte velden te vullen. Indien er meerdere documentsoorten mogelijk zijn, krijg je nog wel een keuze. Ook als een document moet worden gegenereerd, dien je zelf het juiste documentsoort te kiezen.
 
We hebben ook informatie toegevoegd als een document goed- of afgekeurd is. De reden van afwijzing is direct zichtbaar en je ziet wie dat heeft gedaan. Tot slot wordt de datum nu getoond in het Nederlandse datum formaat.
 

We hebben meerdere componenten beschikbaar gemaakt om op te nemen in flows en de Experience Cloud

Skill bord
Je kunt dit component gebruiken in schermflows door het 'Skill Board Matrix' component in een scherm te zetten. Dit component verwacht een Record Id. Dit kan een record Id zijn van een kandidaat of van een vacature.
 
Loon stap binnen plaatsingswizard
In de plaatsingswizard heb je een stap waar je lonen kunt invoeren en CAO inschaling kunt doen. In deze release leveren we deze stap uit voor schermstromen, waardoor je zelf de plaatsingswizard helemaal in stromen kunt bouwen. Dit component heet 'Placement Wizard Wages'. De input die dit component verwacht zijn:
 • CAO Code - De code van de desbetreffende CAO
 • Person Id - Het Id van de kandidaat
 • Start Date - De startdatum van de plaatsing
Dit component geeft een output terug, waarin een paar variabele/outputs zitten:
 • functionObject - Functie
 • wageTable - Loontabel
 • scale - Schaal
 • Step - Stap
 • wageDeterminiation - Loonbepaling
 • wageApply - Toegepast loon
 • wageRaise - Loontoeslag
Account hiërarchie

Get Collection of Accounts. Dit APEX component is beschikbaar om van een bepaald account de account hiërarchie op te halen en deze in een collectie variabelen te plaatsten. Hierbij zijn twee parameters verplicht: 'Account Id' en 'Only current and Child Accounts'. Met de waarde True worden alleen de accounts en onderliggende accounts opgehaald, met False de volledige structuur, inclusief bovenliggende accounts met mogelijk ook weer subaccounts vertakkingen. 

Checklist
Je kunt nu de checklist ook tonen in een schermflow, om eenvoudig documenten toe te voegen vanuit een geautomatiseerd proces. Sleep daarvoor het component Checklist naar een scherm. Je hebt één parameter recordId, hiermee kun je het id van een Persoon, Plaatsing, Arbeidscontract of Sollicitatie meegeven om daarmee de bestaande checklist op te halen en nieuwe documenten toe te voegen aan de checklist.

Ondersteuning fasen in schermflows
Sinds kort is is het mogelijk om binnen een schermflow in Salesforce meerdere fasen variabele op te zetten. Met behulp van deze variabelen is het nu mogelijk om de voortgang van de verschillende fasen of stappen weer te geven op de opéénvolgende schermen in een schermflow. Het resultaat is dat je als gebruiker geleid wordt in de verschillende schermen en precies ziet waar je zit in het proces. Wij hebben nu het schermcomponent Flow Progress Bar toegevoegd, met de volgende parameters:
 • Current stage: bepaal met een toewijzing welke van de fase-variabelen de huidige fase is.
 • Active stages: de collectie van fasen.
 • Type: de vormgeving van de voortgangsbalk. Je hebt hierbij de keuze uit 'base' (broodkruimel) of 'path' (weergave als traject).

Navigeren naar aangemaakt record
Indien er in een schermflow een record wordt aangemaakt, kun je een component opnemen om direct naar dit aangemaakte record te navigeren. Elk record aanmaak component wijst automatisch een recordId variabele toe, je kunt deze eventueel ook zelf instellen. Plaats vervolgens het NavigateToRecord component op het canvase, en specificeer de volgende parameters:

 • Action Target: Waarde _self (open in huidig scherm) of _blank (open in nieuw tab). De standaard instelling is _self als deze parameter leeg blijft
 • Record Id: de id toewijzing van de aanmaken record actie.
Experience Cloud
We hebben het component op de plaatsingdetail ook toegevoegd voor de Experience Cloud portalen. Dit component heet 'Placement Payment Info' en verwacht het Id van de plaatsingdetail. Deze kan je dus op een plaatsingdetail zetten. Tot slot is het nu ook mogelijk de checkist op de persoon beschikbaar te maken in een Experience Cloud portal. Sleep het component Checklist community op de portal. Zorg ervoor dat de portal gebruikers toegang hebben tot de APEX klasse msf.ChecklistCommunityController.

 

In deze release is metadata type Portal Document Controller welke we gebruiken om kandidaat documenten op de portal te tonen en te uploaden geconverteerd naar een Portalcontroller object. Dit is gedaan om het gebruikersgemak voor beheerders te verbeteren en om alle controllers op deze manier uniform een plek te geven in MSR. Hiermee is het tevens mogelijk gemaakt om kolommen in te richten die dan naar wens getoond kunnen worden. Voorheen werden er namelijk standaard kolommen gehanteerd welke niet configureerbaar waren. 

De bestaande portal document controllers zijn automatisch geconverteerd en zijn direct bruikbaar. Wel is het nodig om de paginalay-out en rechten van de beheerders in te stellen om erbij te kunnen voor aanpassen van de configuratie.
 
Naast de conversie van de kandidaat document controllers is de bestaande Customer Document Controller type ook omgezet naar de nieuwe generieke documentcontroller. Ook hier is de omzetting automatisch gedaan.
 
Ook nieuw in deze release is dat je nu ook grotere bestanden kunt verwerken in de portal. In de vorige versie was het uploaden van bestanden via de kandidaat- en klantportal beperkt tot 6 MB per document. Vanaf kunnen er bestanden tot 20MB ge-upload worden. In de vorige release was er aan de Typen aangepaste metadata 'Portal Domain' de 'Maximum document upload size' instelling toegevoegd waarmee aangegeven kan worden hoe groot het bestand mag zijn. Je kunt hier een waarde invullen tussen 1 en 20 MB. Vul je hier niets in, dan wordt het maximum van 20MB gebruikt.
 
Om de gebruiker te waarschuwen dat het bestand de ingestelde limiet overschrijft, kun je de standaard melding overschrijven. Ga hiervoor via de App starter en vertaal de sleutel DocumentsLargerThanNotAllowed. Het deel '{0} 'kun je laten staan:

rn3-1-4
 
Opmerking: Indien voor de klant- en kandidaatportal een aparte API user is geconfigureerd, zorg dan dat die een gebruikersprofiel/Machtigingenset heeft waarbij de Appmachtingen de setting 'Query uitvoeren op alle bestanden' is geactiveerd. Als deze gebruiker deze rechten niet heeft, zul je op de portal geen documenten uit de documentenlijst kunnen downloaden.
 
 
In deze release hebben we een integratie met Nétive connect gerealiseerd. Hiermee kun je vacatures van MSP of eindklanten ontvangen die Nétive gebruiken én waarop jij geabonneerd bent. Om deze feature in gebruik te nemen dien je contact op te nemen met je Customer Success Manager. Die heeft meer informatie over de kosten en hoe het implementatie proces eruit ziet.
 
Vanaf deze release is het niet meer mogelijk om via Sendgrid e-mails te versturen. Deze optie was nog aanwezig als er geen Flowmailer account was ingesteld. Dat zal met name het geval zijn als er een nieuwe sandbox wordt aangemaakt. Neem dan contact op met support om ook voor de nieuwe sandbox Flowmailer in te stellen.

Op basis van de ingestelde eigenschappen in de Typen aangepaste metagegevens Job Status setting, kun je aangeven of een bepaalde status zorgt voor een succesvolle of niet-succesvolle afsluiting van de procedure. Hierbij werd tot deze release ook de 'Tonen op website',  'Op website vanaf', 'Op website tot en met' en 'Genereer vacaturealert' gedeactiveerd.
 
In deze release hebben we dit aangepast zodat alleen de 'Tonen op website', 'Tonen intern' en de 'Genereer vacaturealert' worden uitgeschakeld. Zo kun je altijd terugzien welke periode de vacature beschikbaar was voor de interne en externe publicatie.
 
In de GDPR toestemmingsgroep kun je een e-mail template instellen om de kandidaat te bevestigen als deze de GDPR privacy instellingen via de Portal heeft aangepast. Vanaf  deze release worden deze templates ook gebruikt om de gemaakte keuze te bevestigen als de kandidaat direct via de link in de e-mail de toestemming verlengt of intrekt.
 
Om dit in te stellen ga je via de App starter links bovenin naar de GDPR-toestemmingsgroepen. Hierbij kun je per groep een Lightning e-mail sjabloon instellen in de velden 'E-mailsjabloon bevestig geaccepteerd' en 'E-mailsjabloon bevestig verwijdering'.
 
Bij het genereren of uploaden van documenten worden sinds deze release ook de velden Team en Label aangevuld. Hiermee kun je via de Salesforce instelling 'Instellingen voor delen' bepaalde documenten authoriseren per team en/of per label.
 
Telkens als je een mailscherm opent, halen we nu automatisch jouw e-mailhandtekening op. Je hoeft deze dus niet meer zelf handmatig te vullen, of in te voegen via een e-mailsjabloon. Dit werkt zo op alle plekken waar je met onze mailknop handmatig een mail pop-upscherm opent en waarbij de inhoud normaal gesproken leeg zou zijn. 
 
Bij acties waar automatisch een mailsjabloon wordt voorgezet (bijvoorbeeld via aangepaste metagegevens of een stroom), gebeurt dit niet. Ook als je handmatig een mailsjabloon kiest in het mail pop-upscherm, vervangt de inhoud hiervan de handtekening. In die situaties gaan wij ervan uit dat de handtekening onderdeel is van het gekozen mailsjabloon.
 
Je persoonlijke e-mailhandtekening kun je instellen in je Persoonlijke instellingen (rechtsboven). In de sectie E-mail heb je  Mijn e-mailinstellingen.
 
We hebben het voor de Duitse Textkernel Search & Match klanten mogelijk gemaakt om kandidaten te match op de Duitse Jobfeed vacatures. Wil je gebruik maken van deze functionaliteit? Neem dan contact op met je Customer Success Manager om deze optie toe te voegen aan je contract.
 
We hebben een aanpassing gemaakt in de uitvoer van de generieke Lightning actie 'Start een proces'. Je kunt nu elke actie afzonderlijk toevoegen aan de Globale Uitgeverslay-out en daarmee ook per functieprofiel bepalen welke gebruikers een bepaalde globale actie mogen uitvoeren. Denk daarbij aan het opstarten en uitvoeren van het GDPR opschoningsproces, het versturen van de privacy e-mail of checklist herinneringen etc. 
 
Via de Setup, Uitgeverslay-outs voeg je nu de losse acties toe. Sla de lay-out op onder een andere naam en koppel deze aan een profiel. Vergeet dan niet de bestaande Start een proces te ontkoppelen voor die gebruikersgroep.
 
Met deze nieuw functie is het voor de klantportal mogelijk gemaakt om in de 'Klant vacature' controller bij een kandidaat afwijzing een reden en uitleg van afwijzing mee te geven. In Salesforce was dit al mogelijk voor de intercedent. Nu kan de klant dit ook zelf op zijn portal.
 
In type aangepaste metagegevens 'Rejection reason' hadden we al de mogelijkheid om afwijsredenen en eventuele standaard uitlegteksten mee te geven. We hebben een vinkje 'Show On Customer Portal' gemaakt welke standaard op actief staat. Dit betekent dus dat een afwijsreden altijd zichtbaar is op de portal en dat je hierop kan afwijken door genoemd vinkje uit te zetten. Of je een afwijsreden moet ingeven, stel je in bij de Typen aangepaste metagegevens 'Job Application Status Settings'. Daar kun op een status instellen dat deze een verplichte afwijsreden heeft. Zodra dat het geval is en de contactpersoon kiest de betreffende status op portal, dan moet je vanaf nu ook een afwijsreden invullen. Na het invullen van de afwijsreden en de afwijstekst worden beide gegevens opgeslagen op de sollicitatie. De afwijsreden wordt opgeslagen in bestaand veld afwijsreden en de afwijstekst wordt opgeslagen in nieuwe veld 'Klant afwijstekst'. Daarbij wordt de volgende logica gehanteerd:
 • Als er geen afwijsreden gevuld is op de portal en in de metadata rejection reason staat wel een standaard afwijsreden ingesteld, dan wordt deze in het veld 'Afwijstekst' gevuld.
 • Als er wel een afwijsreden op portal is gevuld, dan wordt de standaard afwijstekst uit de metadata niet overgenomen naar het bestaande veld 'Afwijstekst'.

Om gebruik te maken van deze functionaliteit, dien je de machtigingen voor het object sollicitatie uit te breiden met rechten op dit nieuwe veld en moet dit veld worden opgenomen in de relevante paginalay-outs.

Wij hebben een uitbreiding gemaakt op zowel het anonimiseren als het verwijderen van kandidaten in het kader van de GDPR. 
 
Voortaan wordt bij het anonimiseren van kandidaten de volgende gekoppelde gegevens verwijderd:
 1. Evenement registratie.
 2. Vragenlijst uitnodigingen.
 3. Vragenlijst antwoorden.
 4. Afspraak verzoeken.
 5. Portalinteracties (zowel voor de gebruiker als de kandidaat)
Bij het verwijderen van geanonimiseerde kandidaten worden vervolgens deze gekoppelde gegevens verwijderd:
 1. Cursus registratie.
 2. Website bezoeken.
Met ingang van deze release is het mogelijk om zelf een sollicitatiestatus in te stellen voor sollicitaties die via een formulier worden aangemaakt. In de huidige situatie wordt deze automatisch met de status 'Application' aangemaakt. 
 
Om dit toe te kunnen voegen, dien je op het object portalcontroller rechten in te stellen op het veld 'Job application status' en moet je dit veld op de paginalay-out SFJobApplicationController plaatsen en voorzien met een status van voorkeur. Deze status zal dan gehanteerd worden bij een apply op de kandidaatportal.
 
Indien dit veld niet is ingesteld, zal automatisch 'Application' worden gebruikt. Indien er in de aansturing vanuit de API (/apexrest/msf/api/job/Apply) een sollicitatiestatus wordt meegegeven, zal deze prevaleren boven de standaard ingestelde status in de portalcontroller.
 
Zoals aangekondigd in de release update in de vorige release, is het vanaf nu niet meer mogelijk classic e-mail sjablonen te gebruiken in de MSR mailcomponenten. Gebruik je een Classic e-mailsjabloon in standaard Salesforce functionaliteit (E-mailwaarschuwing, Proces, Stroom)? Dit blijft gewoon werken.
 
Op de verschillende sollicitatie pagina's als de workflow, tabblad sollicitaties of het sollicitatieprocesscherm, kun je de kandidaat beoordelen door middel van de 'Beoordelen' knop:

rn4-1-4

Als alle stakeholders de beoordeling hebben gedaan, kun je de lijst van beoordelingen via de knop 'Toon beoordelingen' weergeven:
 
rn4-2-2
 
Door je muis in een kolom in de titelbalk op de Kandidaat of de Gemiddelde rating te plaatsen, zie je nu een sortering indicator. Druk je op het pijltje, pas je de betreffende sortering toe voor deze lijst. Zo is het eenvoudiger te zien welke kandidaten de hoogste gemiddelde beoordeling hebben gekregen.
 
We hebben een aanpassing gemaakt in de automatische CV verwerking die wordt geactiveerd vanuit de website API (/apexrest/msf/api/document/parse/). In dit proces worden alleen velden die op de kandidaat nog niet gevuld zijn, maar wel kunnen worden bepaald uit het CV, automatisch ingevuld op de kandidaatkaart. Er worden in dit proces nooit bestaande persoonsvelden overschreven. Met de aanpassing die nu is gemaakt wordt het tussenvoegsel nooit meer ingevuld als deze nog niet is gevuld bij de kandidaat. Dit voorkomt ongewenste aanvullingen op de naam als het tussenvoegsel al is opgenomen in het achternaam veld.
 
Deze functionaliteit is alleen relevant voor organisaties die een eigen werken-bij website of kandidaatportal hebben en via de parse-API de gegevens in MSR verwerken. 
 
Het was altijd al mogelijk om op de personenkaart een tabblad te maken om daar met het component 'Candidate Resume Previewer' het CV te tonen. We hebben nu een generiek component toegevoegd, zodat je zelf kunt bepalen welk document je wilt tonen. Gebruik hiervoor het component 'Candidate Document Previewer'. Kies rechtsboven om de pagina aan te passen, creëer een nieuw tabblad en sleep het 'Candidate Document Previewer' component in het scherm. Vervolgens kun je één documentsoort opgeven om dit te tonen.
 
Van het ingestelde documentsoort wordt altijd het laatste document getoond. Indien dit een doc of een docx bestand is, wordt deze automatisch omgezet naar pdf. Het document moet een geüpload document zijn, geen gegenereerd document.
 
In een eerdere release hebben we BCSyncFromFlow geïntroduceerd binnen MSR, waarmee je bepaalde entiteiten via een flow naar MSF kunt synchroniseren. Wat echter nog ontbrak in de functionaliteit, was de mogelijkheid om verwijderingen te synchroniseren naar MSF.
 
In deze release hebben we de flow-actie BCDeleteFromFlow geïntroduceerd. Hiermee kun je nu alleen de 'delete'-actie aansturen voor de entiteit loon en tarief vanuit MSR.
 
In deze nieuwe feature hebben we het mogelijk gemaakt om meerdere e-mailadressen op te nemen in het object 'factuuradressen' tijdens de synchronisatie naar MSF. Eerder was het slechts mogelijk om één e-mailadres toe te voegen, maar nu is dit uitgebreid naar drie e-mailadressen.
 
Om de velden te kunnen gebruiken, dien je op deze nieuwe velden de lees- en bewerkingsrechten toe te kennen aan het object 'Accountadressen'. Daarnaast dien je de paginalay-out van dit object aan te passen.

In een eerdere release hebben we de BCContractBatch geïntroduceerd. Dit is een batch die verschillende gegevens ophaalt uit MSF, zoals fasetellingen en pensioeninformatie. In deze nieuwe feature zijn er een aantal velden toegevoegd voor de import. Het betreft de volgende velden:

 • Contractfase (te verlonen)
 • Begindatum Contract
 • Einddatum Contract
 • Bouw Pensioen indicator

Mocht dat nog niet gedaan zijn, kun je deze als geplande Apex taak instellen via de Setup, Apex-klassen, Apex plannen.

Op de paginalay-out van het contact object (kandidaat) is de snelle actie Uit dienstmelden (End_employment) vervangen door een nieuw component (End_Employment_LWC). Dit zelfde geldt voor het component DeleteSalaryData op het object loongegeven, dit is vervangen door het component DeleteSalaryDataLWC.
 

In deze functie is een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om adressen te formatteren tijdens de synchronisatie naar MSF. In sommige gevallen ontstonden er problemen met straatnamen zoals bijvoorbeeld 'Voorbeeldstraat 110 12'.

In eerste instantie werd dit op de volgende manier geformatteerd:

 • Straat: Voorbeeldstraat 110
 • Huisnummer: 12
 • Toevoeging huisnummer: (Leeg)

Door nu zelf een toevoeging te doen met een middenstreep ('-') of een backslash ('/') is het nu mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen het huisnummer en de toevoeging.

Met het bovenstaande voorbeeld: "Voorbeeldstraat 110-12" (of "Voorbeeldstraat 110/12") wordt dit nu als volgt gesynchroniseerd:

 • Straat: Voorbeeldstraat
 • Huisnummer: 110
 • Toevoeging huisnummer: 12

Dit verbetert de nauwkeurigheid van het adresformatteringsproces en voorkomt verwarring bij dergelijke adressen.

In deze release hebben we het mogelijk gemaakt om naast het object Project ook op het object Arbeidscontract twee Dimensies vast te leggen per arbeidscontract. Deze worden dan gesynchroniseert naar MSF. Dit werkt zowel via OData als de CRM Interface.
 
Hiervoor hebben we een paar extra velden toegevoegd:
 • Globale dimensie 1
 • Globale dimensie 2
 • Team
 • Teamgroep
 • Mijn team
 • Mijn teamgroep
Alleen de Globale dimensies en Team worden gesynchroniseerd naar MSF.
 

In deze feature is het object 'kostenplaatsautorisaties' toegevoegd, dat gerelateerd is aan het object 'plaatsing'. Binnen dit object is het nu mogelijk om de kostenplaatsautorisaties op kandidaat niveau te bekijken, in tegenstelling tot de kostenplaatsautorisaties op projectniveau, waar je alle autorisaties op projectniveau ziet.

Je kunt de gerelateerde lijst voor de kostenplaatsautorisaties toevoegen via de paginalay-out. Hierdoor wordt het eenvoudiger om inzicht te krijgen in de kostenplaatsautorisaties op kandidaat niveau en deze efficiënt te beheren.

Mysolution September Release 4

Release datums:

 • De MSR release is in de testomgeving beschikbaar in de week van 14 augustus.
 • De MSR release in de productieomgeving is beschikbaar in*:
  • Fase 1 (20%) in de week 11 september.
  • Fase 2 (40%) in de week van 2 oktober. 
  • Fase 3 (100%) in de week van 9 oktober.

*De livegang van de release zal plaats vinden in 3 fases. Neem contact op met je Customer Success Manager om te controleren in welke fase jouw organisatie valt. Je ontvangt een pop-up bericht in MSR zodra de nieuwe release geïnstalleerd is op jouw omgeving.


In Mysolution Recruitment is het mogelijk gemaakt om zelf een flexibele vragenlijst op te stellen en uit te sturen naar kandidaten en/of contactpersonen. Op deze manier kun je informatie opvragen voor bijvoorbeeld screening, onboarding of voor het peilen van interesse.
 
rn1-1-2
 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Experience Cloud portal welke geoptimaliseerd is voor het gebruik op mobiele apparaten.
 
Vragenlijsten zijn flexibel in te richten, waarbij er opties zijn om:
 • Vragen alleen te stellen als een persoon bij een meerkeuzevraag een specifiek  antwoord geeft
 • Vragen opnieuw te stellen waarbij je de keuze hebt om bij bekende antwoorden de vraag over te slaan, het eerder gegeven antwoord te tonen of de vraag geheel opnieuw te stellen
 
rn1-2-3
 
Vervolgens kun je bij de persoon zien welke antwoorden zijn gegeven en wanneer:
 
rn1-3-1-1
 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit, is een uitgebreide configuratie noodzakelijk. In deze release willen we met een aantal klanten ervaring op doen met deze nieuwe functionaliteit. Heb je interesse om hiervan gebruik te maken? Neem dan contact op met Mysolution, via ft@mysolution.nl, om de mogelijkheden door te spreken.
 

Het is mogelijk om documenten aan te bieden voor digitale ondertekening. De ondertekenaar krijgt hiervoor een beperkte tijd, vaak 30 dagen. Het is nu mogelijk om documenten die verstuurd zijn ter ondertekening in te trekken, zodat het voor de ontvanger niet meer mogelijk is om deze in te zien en te ondertekenen. Het kan namelijk zijn dat er een fout in het document zit, dat moet worden aangepast. Ook kun je vanaf nu verlopen documenten opnieuw aanbieden.
 
Wanneer een aangeboden document ingetrokken moet worden, ga je naar het Documenten component op de betreffende pagina en klikt op de tekst "Intrekken", dat achter de tekst "Aangeboden ter ondertekening" staat. Als je dat hebt gedaan, verandert de status naar "Ingetrokken voor ondertekening - Opnieuw aanbieden". Hier kun je op de link "Opnieuw aanbieden" klikken om het document opnieuw te versturen.
 
rn2-1-2
 
Set-up
Om gebruik te maken van digitale ondertekening, heb je een aanvullend CM Sign abonnement nodig dat je via ons kunt afsluiten.
 
Voor deze functionaliteit dien je de nieuwe keuzelijstwaarde in het object msrDocument te activeren. Ga naar Setup, Objectbeheer, msrDocument, Velden & relaties. Selecteer het veld 'Goedkeuringsstatus' en voeg een nieuwe waarde toe met API naam Withdrawn for Approval.
 
Tot nu toe was  de maximale bestandsgrootte van een CV en motivatiebrief in het sollicitatieformulier vrij beperkt. We hebben in deze release in de portal een andere manier van uploaden en CV parsing toegepast. Hiermee is het mogelijk is voor de kandidaat om grotere CV- en motivatiebestanden te uploaden. 
 
De bestandsbijlagen mogen nu gecombineerd in totaal 20MB groot zijn. Je kunt dit aanpassen als je de bestandsgrootte wilt limiteren. Ga daarvoor naar de Typen aangepaste Metagegevens. Pas de paginalay-out aan van de Portal Domain en plaats het veld 'Maximum Document Upload Size (MB)' op de pagina. Nu kun je een waarde tot maximaal 20 MB opvoeren in een kandidaatportal. Laat je de instelling leeg, is het maximum 20 MB. 
 
Kandidaten krijgen nu een melding op de portal als het bestand te groot is:

rn3-1-3
 
Je kunt deze melding via de App starter, Vertalingen zelf aanpassen. Je dient dan eerst de nieuwe vertaaltermen van de portal in te lezen in MSR. Vervolgens kun je de vertaling DocumentsLargerThanNotAllowed aanpassen. De huidige waarde 'Documenten groter dan {0} MB zijn niet toegestaan' kun je aanpassen, waarbij {0} de ingestelde waarde betreft.
 
Met deze wijziging wordt het ook mogelijk om een niet-leesbaar PDF CV in MSR op te slaan. Zo'n PDF CV is opgeslagen als afbeelding in plaats van als tekst, en kan daarom niet geanalyseerd worden. Dat leverde voorheen direct een foutmelding op, maar we slaan nu altijd een CV document op. De kandidaatkaart wordt in zo'n geval uitsluitend gevuld met de gegevens uit het sollicitatieformulier.
 
Deze aanpassingen zijn ook van toepassing als er direct met behulp van de API een sollicitatie wordt aangemaakt via de /apexrest/msf/api/job/Apply. Je kunt vanaf nu op twee manieren een CV- of motivatiedocument toevoegen aan de sollicitatie:
 1. De huidige methode is dat je in het bericht een document specificeert met een 'value' (een base64 waarde van het document) en fileName. Dat ziet er als volgt uit:
  "CV": {
        "value": "VGhlIHNlY3JldCBtZXNzYWdlLg==",
        "fileName": "CV Zoef de Haas.docx"
 2. De nieuwe methode gaat in twee stappen:
  1. Als eerste wordt via een standaard Salesforce API een ContentVersionId aangemaakt via /data/v52.0/sobjects/ContentVersion, waarbij het document in een base64 format wordt aangeboden . Dat ziet er als volgt uit:
   {"Title": "CV",

       "PathOnClient": "CV Zoef de Haas.docx",
       "ContentLocation": "S",

       "OwnerId": "<<ID van de API gebruiker>>",
       "VersionData": "VGhlIHNlY3JldCBtZXNzYWdlLg=="}
  2. Het resultaat is een contentVersionId. Deze neem je vervolgens op in het /apexrest/msf/api/job/Apply bericht:
    "CV" : {
           "fileName" : "CV Zoef de Haas.docx",
           "contentVersionId":"068AW000001H4ppYAC"
       },
Als je niet-leesbare CV documenten wilt parsen, dien je dat altijd via methode 2 te doen. De bestaande API calls /apexrest/msf/api/job/ParseCv  en ​/apexrest​/msf​/api​/document​/parse​/{contactId} zijn in deze release nog niet aangepast. Ook kun je vanuit MSR zelf nog geen groter CV document parsen via de CV dropzone of de documentenlijst op de kandidaat. Dat zal in de volgende release (2023-05) worden aangepast.
 
Voor deze feature is ook een nieuwe versie van de portal noodzakelijk (versie 22.01). Deze wordt vanaf 24 augustus uitgerold naar testomgevingen. Vanaf 12 september tot en met 14 oktober wordt deze versie uitgerold naar productie.
 
 
Achtergrond
Het autenticeren (oftewel het controleren van inloggegevens) vindt plaats via een of meer factoren. Een factor is een manier om je identiteit tijdens het inloggen te bevestigen. Dit is nodig om gegevens van een gebruiker te beschermen. De gebruikersnaam en het wachtwoord is een factor die we al gebruiken. We hebben hier de factor autenticeren via een autenticatie app aan toegevoegd. Hiermee is autenticatie met 2 factoren, ook wel 2FA (2 Factor Autenticatie) of MFA  (Multi Factor Autenticatie) mogelijk.
 
Wat is nieuw
We hebben in de Typen aangepaste metagegevens, Portal Domain de authenticatieflow uitgebreid met de  optie 'Wachtwoord met MFA':
 
rn4-1-3
 
Op het moment dat je deze optie activeert, moeten gebruikers van de portal  inloggen met een wachtwoord en een inlogcode van een authenticatie app. Het staat de gebruiker vrij zelf een app te kiezen, bijvoorbeeld Google Authenticator of Microsoft Authenticator. De eerste keer dat een gebruiker inlogt nadat de optie is geactiveerd, krijgt deze na een succesvolle inlogpoging een melding dat een tweede factor ingesteld moet worden:
 
rn4-2-1
 
Na het klikken op de "Geavanceerde beveiligingsopties" komt de gebruiker in het scherm om MFA in te stellen. Vervolgens kom je in het scherm met een QR code. Deze code kan de gebruiker scannen met de authenticator app op telefoon of tablet. Als het scannen van de QR code niet mogelijk is, kan als alternatief  de sleutel worden gekopieerd om daarmee te autenticeren:
 
rn4-4
 
Zodra dit gelukt is, krijgt de gebruiker een verificatiecode terug. Deze moet worden ingevuld in het portal inlogscherm. Na succesvolle verificatie is MFA voor de gebruiker geactiveerd. en zal bij het inloggen altijd om gebruikersnaam/wachtwoord en verificatiecode gevraagd worden: 
 
rn4-7
 
Resetten MFA inlogmethode voor portalgebruikers
Mocht de gebruiker niet meer kunnen inloggen met MFA, dan kan deze contact opnemen met zijn contactpersoon. Het is aan te raden om de identiteit van de portalgebruiker te controleren om er zeker van te zijn dat het om dezelfde gebruiker gaat. Binnen MSR kan de MFA voor die portalgebruiker gereset worden door op de pagina lay-out een actieknop 'MFA verwijderen' toe te voegen. Aanklikken zorgt ervoor dat MFA voor de betreffende portalgebruiker verwijderd wordt. Na het verwijderen dient de portalgebruiker MFA weer in te stellen zoals in voorgaande stappen toegelicht.
 
MFA wijzigen door portalgebruiker
Voor de portalgebruiker is het ook mogelijk om zelf op de portal de MFA te verwijderen. Dit kan handig zijn als deze een nieuwe authenticatie app wil gebruiken of bijvoorbeeld een ander apparaat wil gebruiken. Via 'Mijn account', 'Geavanceerde beveiligingsopties'  kan MFA verwijderd worden:
 
rn4-9
 
Na verwijderen dient de portalgebruiker uit- en daarna weer in te loggen en kan zoals in vorige stappen uitgelegd de MFA weer instellen.
 
Wachtwoord vergeten
Nadat de portalgebruiker MFA heeft ingesteld en bijvoorbeeld zijn/haar wachtwoord is vergeten, kan de gebruiker na autenticeren via de app zijn wachtwoord direct op de portal resetten. Hiervoor wordt er dan geen mail meer verstuurd vanuit de portal. Het werkt dan als volgt. De gebruiker klikt op 'Wachtwoord vergeten' en vult de gebruikersnaam in. Vervolgens autenticeert de gebruiker zich met de authenticator app:
 
rn4-10
 
Daarna kan direct het wachtwoord worden gewijzigd:
 
rn4-11
 
Set up
MFA kun je per portal (kandidaat en/of klant) activeren via de Setup, Typen aangepaste metagegevens, Portal domain. Nadat je de instelling 'Wachtwoord met MFA' hebt aangezet, is het nodig om de portal instellingen via het beheerders account te verversen. Na activeren van MFA, geldt ook voor de beheerders dat zij met MFA hun inlog bevestigen. Voor de beheerders dient er dan ook een contactrecord aanwezig te zijn, waarbij het e-mailadres, zoals is ingesteld in het portal domain overeenkomt met een gebruikersnaam voor de portal. Beheerders accounts zonder contactrecord zullen dus niet meer werken als je MFA hebt aangezet! Een ander aandachtspunt bij het instellen van MFA is dat het openen van de kandidaat- of klantenportal vanuit de contactpagina in MSR niet werkt als je voor die portal het inloggen met wachtwoord met MFA hebt ingesteld.
 
Voor het kunnen verwijderen van de ingestelde MFA methode, dien je de knop 'MFA verwijderen' toe te voegen aan de kandidaat- en/of contactpersoon paginalay-out. In het onderdeel Mobiele- Lightning acties acties acvtiveer je de knop 'Remove MFA'.
 
Uitrol
Wij adviseren om de uitrol van MFA middels een voorbereide en geplande aanpak te doen. Zo zullen de portalgebruikers instructie nodig hebben en zal MFA in het proces geïmplementeerd moeten worden zodat MSR gebruikers ook weten wat ze moeten doen. Daarin kun je instructies geven hoe de gebruiker een aanbevolen autenicatie app (bijvoorbeeld Google Authenticator of Microsoft Authenticator) kan installeren mocht deze nog niet beschikbaar zijn.
 

Salesforce kent al de mogelijkheid om nieuwe features in de standaard Salesforce applicatie in gebruik te nemen. Dit kun je als beheerder opstarten via Setup, Release updates. Vanaf deze release krijg je als systeembeheerder via de Mysolution Release Updates de mogelijkheid om nieuwe functionaliteiten binnen MSR stapsgewijs in gebruik te nemen. We gaan de Mysolution Release Updates vanaf nu voor elke release gebruiken om bestaande functionaliteiten uit te faseren en beheerders te begeleiden in het activeren van vervangende functionaliteit. 
 
We beginnen deze release met één specifieke feature: de uitfasering van Classic e-mail sjablonen. Om de Mysolution Recruitment Release Updates te kunnen zien, dien je de volgende configuratie stappen te doorlopen:
 1. Pas via Setup, Machtigingensets of via het profiel de machtigingen aan voor het object Msyolution Release updates (Beschikbaar en Zichtbaar).
 2. In dien gewenst kun je via Set-up, Profielen het profiel aanpassen van de Systeembeheerder (of van een vergelijkbaar profiel). Navigeer naar de sectie 'Instellingen aangepaste tabbladen' en zet het tabblad Mysolution Release Updates op standaard aan.
Nadat je dit gedaan hebt, kun je ervoor kiezen om Release Updates toe te voegen aan het standaard menu voor de Systeembeheerders. Navigeer via de App starter naar Mysolution Release updates en open deze. Nu kun je dit toevoegen aan de navigatiebalk door op het pijltje te klikken:

rn10-1-1
 
Mysolution Release updates
Als je de Mysolution Release Updates opstart, duurt het even voordat de beschikbare items worden getoond. Daarna zie je op de pagina vier tabbladen:
 
rn10-2
 
 • Actie Nodig: Dit zijn nieuwe Release Updates waarbij configuratiestappen nodig zijn.
 • Vervalt Spoedig: Dit zijn Release Updates die op korte termijn komen te vervallen.
 • Achterstallig: Release updates die na de deadline nog niet zijn afgehandeld. Open je deze, dan zul je vermoedelijk zien dat er een eerdere Release Update voor de uitfasering van SendGrid achterstallig is.
 • Archief: Reeds uitgevoerde of vervallen Release Updates.
Aan de hand van de Release Update voor de uitfasering van Classic e-mail sjablonen in het MSR e-mail component, kom je in onderstaand scherm:
 
rn10-3
 
Het scherm bestaat uit 2 delen: in het bovenste deel vind je de uitleg over de betreffende feature. Door de secties aan de linkerkant open te klappen zie je de uitleg over de feature. In het onderste deel zie je de te volgen stappen die bij deze feature horen. Deze worden standaard uitgeklapt zodat je direct kunt zien welke stappen er nodig zijn. Je kunt de stappen handmatig op afgehandeld zetten. Specifiek in deze Release Update worden afhankelijk van de uitkomst 'Controleer mijn organisatie' de stappen automatisch op afgehandeld gezet.
 
Zijn alle stappen uitgevoerd, kun je de Release Update inschakelen, zodat deze uit de lijst verdwijnt.
 


Met de 2023-04 release rollen we ook een nieuwe NIXZ Plugin uit. Deze gaat op termijn de huidige Mysolution SimpleRecruiter plugin vervangen. Die zal tot het eind van dit jaar beschikbaar zijn in de Chrome Web Store en zal daarna worden teruggetrokken.

Installatie

Om gebruik te maken van de nieuwe plugin, dien je de volgende stappen te doorlopen:

 1.  Download de nieuwe plugin uit de Google Chrome Web Store.
 2. Ga in de browser naar  de Extensies: 3. Bij het overzicht van de Extensies zie je (naast eventuele andere, geïnstalleerde plugins) de twee plugins van NIXZ : 4. Schakel de NIXZ SimpleRecruiter for Mysolution uit via het schuifje aan de rechterkant.
 5. Open de Details van de NIXZ plugin en activeer de instelling 'Toegang tot bestand-URL's toestaan':


Vanaf dat moment is de oude plugin niet meer actief en kun je de nieuwe gaan gebruiken.

Werking

Zodra je in LinkedIn een profiel pagina opent, zie je dat de plugin actief wordt:

Volg de stappen in de plugin:

 1. Kies uit de lijst van Systemen Mysolution.
 2. Vul de domeinnaam in van je Mysolution Recruitment omgeving (bijvoorbeeld: https://mysolutiondemo.lightning.force.com) en kies voor 'Aansluiten'.
 3. Een nieuw scherm wordt geopend waarin wordt gevraagd om toestemming te geven dat de NIXZ plugin mag verbinden met je Salesforce omgeving.
 4. Je krijg vervolgens een scherm waarin je kunt inloggen met je NIXZ account.

Nu je bent ingelogd, krijg je de mogelijkheid om nieuwe kandidaten toe te voegen of bestaande kandidaten te updaten met het meest recente CV. Je zult zien dat de plugin automatisch wordt dichtgeklapt op pagina's die niet relevant zijn. Zodra je op een profiel-pagina bent, wordt deze weer actief.

In deze release hebben we logging toegevoegd op het moment dat een kandidaat of een contactpersoon toestemming verleend of de toestemming intrekt. We leggen voortaan de volgende gegevens vast:
 • Het IP adres vanuit de locatie waar de toestemming geaccepteerd of afgewezen wordt (Privacystatement Logging)
 • Tijd van toestemmingsverklaring (Tijd van akkoord privacystatement). De datum werd uiteraard altijd al opgeslagen.
 • Datum verzoek tot verwijderen persoonsgegevens (Privacystatement afgewezen datum)
 • Tijd verzoek tot verwijderen persoonsgegevens (Privacystatement afgewezen tijd)
Om gebruik te maken van deze functionaliteit hoeft verder niets ingericht te worden. Indien gewenst kunnen de nieuwe velden op de pagina lay-out worden gezet en kun je met machtigingen de velden afschermen voor bewerken.
 
Bij de GDPR toestemmingsgroep kun je instellen naar welke landingspagina een gebruiker wordt geleid als deze toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens of juist toestemming heeft ingetrokken. Je geeft hier een relatief pad in, gebaseerd op de ingestelde website van de corresponderende portal domain instelling.
 
We hebben het nu mogelijk gemaakt om in de GDPR toestemmingsgroep ook een absoluut pad op te geven. Dit heeft geen effect op de bestaande inrichting. Als het pad wordt aangeduid met een '/...' dan is er sprake van een relatief pad. Als de instelling begint met 'https://...', dan wordt dit absolute pad gebruikt om de gebruiker om te leiden na het bepalen van zijn of haar keuze.
 
We hebben een aanpassing gemaakt in de informatie pop-up in de sollicitatieschermen.
rn5-1-2
 
Het pop-up scherm wordt nu alleen getoond in de detailweergave. In deze pop-up worden de eerste vijf relevante kolommen van het overzicht getoond. In de lijstweergave zijn deze kolommen al zichtbaar, dus daarom wordt de pop-up hier niet bewust niet meer getoond. Om te voorkomen dat de pop-up als storend wordt ervaren bij het verplaatsen van de muiscursor, wordt deze met een kleine vertraging getoond. Tot slot is het pop-up scherm iets breder gemaakt om de inhoud beter leesbaar te maken.
 
Het gedrag van dit informatiescherm is in de onderdelen Workflow, Vacature>Sollicitaties  en Sollicitatieproces identiek.
 
Met de aanvullende Salesforce licentie Salesforce Shield is het mogelijk gegevens 'In rest' te versleutelen. Hiermee kunnen privacygevoelige gegevens extra worden beschermd. Om gebruik te kunnen maken van deze aanvullende licentie, zijn in deze release aanpassingen gemaakt om de encryptie in te stellen. Zo zijn een drietal formulevelden op het object Persoon geen onderdeel meer van het MSR installatiepakket.
 
Dat zijn: 
 • Aanhef formeel Duits (msf__Salutation_Formal_German__c)
 • Aanhef formeel Nederlands (msf__Salutation_Formal_Dutch__c)
 • Aanhef adressering Nederlands (msf__Salutation_for_Address_Dutch__c). 
De consequentie is nu dat deze velden door beheerders kunnen worden aangepast. Aanpassen kan zeer beperkt als velden wel onderdeel zijn van het installatiepakket. Voor het gebruik maakt dit niet uit, de velden blijven functioneren. Indien je het 'Naam' veld van het object Persoon wilt versleutelen, dien je eerst bovenstaande velden te verwijderen of aan te passen, zodat je de encryptie kunt activeren. In deze velden worden in de formules functies gebruikt die niet kunnen worden gebruikt als de onderliggende naam velden worden versleutelt. Ga je geen gebruik maken van Salesforce Shield, hoef je uiteraard niets te doen.
 
Het is nu mogelijk gemaakt op de Checklist status op te vragen van de objecten Persoon, Plaatsing, Arbeidscontract en Sollicitatie. Dit zijn objecten waar je nu ook al Checklist items op de kaart kan zetten. Je zou dit bijvoorbeeld kunnen gebruiken om te bepalen welke documenten je automatisch wil laten genereren óf je kunt nu in Flow zelf acties ondernemen aan de hand van Checklist statussen. Je kunt ook bij document toevoegingen controleren of dit voor een complete checklist zorgt en daar weer automatisch acties op laten volgen.
 
De stroom actie die je hiervoor kunt gebruiken heet 'Get Document Checklist'. Deze accepteert het Record ID van het object waarvoor je de checklist statussen kunt ophalen. Wat de actie dan teruggeeft, zijn vier collecties:
 • complete
 • incomplete
 • needsApproval
 • expiringSoon
Deze bevatten de ID's van de individuele Checklist Items. Dit is het object in Salesforce waarin de individuele Checklistitems zijn vastgelegd. Hier zit onder andere de informatie van het document (documentsoort) en de goedkeuring.
 
Het is nu mogelijk om meerdere contactpersonen te selecteren in het CC en BCC veld van een e-mail. Voorheen kon je slechts één contact record selecteren in elk van deze velden, maar vanaf nu kun je tot maximaal 5 contactpersonen of gebruikers selecteren.
 
rn6-1-2
 
De geselecteerde contactpersonen of gebruikers worden onder elkaar getoond. Indien je meer dan 5 personen hebt geselecteerd, krijg je een foutmelding.
 
Naast de uitbreiding in het e-mailscherm, zijn ook de flowcomponenten SendMailTroughFlow (voor het versturen van een e-mail naar een enkele ontvanger) en de SendMailsTroughFlow (voor het versturen van een e-mail naar meerdere ontvangers) uitgebreid met 2 nieuwe parameters.
 
Dit zijn BCC Ids en CC Ids. Je dient in de flow te kiezen of je een enkele contact- of gebruikersrecord-ID toewijst, of gebruik maakt van een meervoudige variabele. Je kunt niet beide parameters gebruiken, dit zal een foutmelding geven.
 
Er zijn twee parameters toegevoegd aan de schermcomponenten Afspraak (Appointment) en e-mail (Mail Component). Daarmee wordt het mogelijk om in een schermflow de informatie van de afspraak te gebruiken in het e-mailsjabloon. Dat betekent dat je vanaf nu ook Lightning e-mailsjablonen kunt gebruiken waarin Event merge velden zijn opgenomen.
 
In het afspraak component is een nieuwe optionele parameter toegevoegd: 'Display Save button on flow':

rn7-1-2
 
Geef deze de waarde TRUE mee. Deze knop zorgt ervoor dat een gebruiker een 'Opslaan' knop krijgt in het scherm. Hiermee wordt de afspraak opgeslagen en wordt direct naar de volgende pagina genavigeerd. De 'Opslaan' knop is alleen te gebruiken in combinatie met de parameter 'Flow Context'=TRUE.
 
In het Mailcomponent is ook een nieuwe parameter beschikbaar: Target Event Id:
 
rn7-2-1
 
Om het Afspraak record te gebruiken van de vorige stap in de flow, dien je de parameter 'Target Event Id' te vullen met het Eventid. Kies uit de lijst in de sectie 'Schermcomponenten' 'Afspraak'. Daarna kun je het EventId selecteren:
 
rn7-3
 
Ook is het mogelijk om het record-ID van de gemaakte afspraak aan een eigen variabele toe te kennen. Klap hiervoor op het Afspraakcomponent de sectie Geavanceerd uit:
 
rn7-4
 
Kies je voor de optie Variabelen handmatig toewijzen, kun je een Textvariabele maken en deze toekennen. Daarna kun je deze variabele in het mailcomponent koppelen in de parameter Target Event Id.
 
Heb je bovenstaande configuratiestappen doorgevoerd, ziet de schermflow er als volgt uit:
 
rn7-5
 
Als je de afspraakvelden hebt ingevuld, kies je voor 'Opslaan'. Hierna wordt direct het scherm met het mailcomponent geopend.
 
rn7-6
 
Net als bij een handmatige e-mail stap, worden de Event-samenvoegvelden direct gegenereerd bij het openen van het scherm. Je kunt nog tekst toevoegen aan de e-mail en dan op 'Verzenden' drukken. Hierna kan het scherm worden afgesloten. 
 
In deze release hebben we een technische aanpassing gemaakt in het skill component die je op de vacature, contact en account pagina lay-out kunt plaatsen. Hierdoor wordt de pagina sneller geladen. Mocht je nog steeds vertraging ervaren bij het openen van bijvoorbeeld de vacaturepagina, is het aan te bevelen om het skill component niet direct in de detailpagina te plaatsen. Je kunt dit het beter op de volgende manier doen:
 1. Voeg een nieuw tabblad toe en plaats daar het skill component op:

  rn8-1-1

 2. Voeg een Accordeon element toe aan een detail pagina en sleep het skill component daar naar toe:

  rn8-2

  In het Accordeon component hoef je maar met 1 sectie te werken en kun je het gedrag standaard op uitvouwen zetten.
Beide methodes worden door Salesforce aanbevolen om dit soort gerelateerde gegevens op een pagina lay-out te tonen.
 
Kandidaten zoeken op 'Afstand' was al mogelijk voor kandidaten in België, Duitsland en Nederland. Dit kan nu ook op basis van  Oostenrijkse postcodes. Je geeft dan een Oostenrijkse postcode in, je kiest "AT" voor het land en de gewenste afstand.
 
Er wordt overigens al rekening gehouden met deze instelling; het ingegeven land van het gebruikersprofiel bepaalt of er standaard "NL", "BE", "DE" of "AT" wordt getoond.
 
Het zoeken op Oostenrijkse postcodes is ook beschikbaar bij Zoek Accounts. 
 
In deze release hebben we een aanpassing gemaakt in de manier waarop kandidaten worden geïndexeerd naar Textkernel Search & Match. Na deze aanpassing zul je merken dat het indexeren zelf een stuk sneller verloopt. 
 
Voor deze aanpassing is geen set-up nodig. Indien je eenmalig alle kandidaten wilt indexeren (bijvoorbeeld na een conversie vanuit andere ATS software), dan dien je de volgende APEX code uit te voeren:
 
database.executeBatch(new
msf.TextkernelContactIndexerBatch('SELECT id from contact where msf__show_in_textkernel__c = true'));
 
De query zou je nog kunnen uitbreiden met andere criteria om nog specifieker de indexatie voor een groep kandidaten aan te sturen. 
 
De methode zelf voor het indexeren van vacatures is niet aangepast.
 
Met deze feature hebben we het categorie scherm van cursussen op de portal gebruikersvriendelijker gemaakt.
Hiermee hebben we het volgende bereikt:
 • Cursussen in een lijstweergave tonen in plaats van tegels
 • Met de lijstweergave meer ruimte bieden voor de "caption" tekst om kandidaat sneller tot keuze te laten komen
 • Alfabetische volgorde toepassen van de lijst zodat zoeken makkelijker gaat
Dit heeft geleid tot de volgende lijstweergave:
 
 
Er is geen configuratie nodig, dit wordt automatisch op deze wijze weergegeven.
 

Er is een nieuwe beheerde verbonden app (Set-up, Appbeheer) MSF__Portal toegevoegd aan de release. Deze zal in de toekomst worden gebruikt om automatisch functionaliteiten te kunnen uitrollen in elke omgeving.

Door een aanpassing in de endpoint voor het ophalen van BIG registraties, krijg je nu binnen MSR een foutmelding in het koppelingslog. Dit is in deze release aangepast. Om ook in de toekomst mogelijke wijzigingen in de endpoint te ondersteunen, dien je nu een Externe Site aan te maken om met de BIG controle te kunnen werken. Ga daar voor naar de Setup, Instellingen voor externe site en maak een nieuwe registratie aan. Geef deze een naam (bijvoorbeeld BIG registratie) en geef bij URL externe site de waarde https://api.bigregister.nl
 
Mochten er in de tussentijd BIG registraties zijn aangemaakt, zijn deze niet gecontroleerd. Indien het achtergrondproces  BigRegistrationCheckBatch als geplande APEX klasse is ingericht, worden deze automatisch aangeboden als de taak wordt uitgevoerd.

Het is nu mogelijk om werksoorten op de verschillende niveaus (Account, Project en Plaatsing) centraal beheerd aan te sturen vanuit Mysolution Recruitment (MSR) naar Mysolution Flex (MSF). Met deze nieuwe werkwijze worden de werksoorten altijd centraal beheerd en aangemaakt in MSF.

rn9-1-2

 

Doordat de werksoorten centraal beheerd worden aangemaakt vanuit de niveaus Account en Project worden deze automatisch doorgevoerd op de lagere niveaus in MSF. Hierbij kun je bijvoorbeeld de percentages tijd-gefaseerd vastleggen door meerdere regels voor een werksoort op te nemen met verschillende begin- en einddata. Een centraal beheerde werksoort kan op een lager niveau niet worden aangepast.

De benodigde werksoorten moeten worden aangemaakt in het object "Werksoorten" en daarbij is het cruciaal om de werksoort met het juiste type te registreren en ervoor te zorgen dat de werksoortcode overeenkomt met die in MSF. Na deze registratie zijn de werksoorten gereed voor gebruik. Bovendien biedt de werksoort al enkele mogelijkheden om vaste waardes (Bijv. Percentages/automatismen) vast te leggen, die automatisch worden opgehaald zodra de werksoort wordt gebruikt op een van de verschillende niveaus in MSR.

Omdat de werksoorten altijd centraal beheerd worden aangemaakt in MSF, begrijpen we dat gebruikers ook de behoefte hebben om bepaalde werksoorten uit te sluiten. Daarom hebben we deze functionaliteit ook op het laagste niveau (Plaatsing) in MSR geïmplementeerd, waardoor gebruikers controle hebben over welke Centraal Beheerde werksoorten wel of niet worden toegepast.

In de berekende werksoorten kunnen de Centraal beheerde werksoorten uitgesloten worden.

rn9-2

 

De uitsluitingen kunnen achteraf ook nog verwijderd worden. Hiervoor is de nieuwe gerelateerde lijst “Werksoortuitsluitingen” toegevoegd aan het object plaatsing.

Set up

Lonen en Tarieven/ Vergoedingen

Om gebruik te kunnen maken van de lonen en tarieven en de vergoedingen dien je de componenten toe te voegen via de optie “pagina bewerken”. Onderstaand is te zien welke componenten hiervoor benodigd zijn. 

rn9-3

Account:

 • AccountWageAndRates
 • AccountLevelExpenses 

Project:

 • ProjectWageAndRates
 • ProjectLevelExpenses

Plaatsing:

 • PlacementWageAndRates
 • PlacementExpenses

In de aangepaste instellingen onder de software-aanpassingen dient de instelling 'Odata Sync Voor Loon en Tarief Plaatsing' aangezet te worden om gebruik te kunnen maken van deze componenten.

rn9-4

 

Berekende werksoorten op plaatsing

Voor de berekende werksoorten op plaatsing is er ook een component nodig. Ook dit component kan je toevoegen via 'Pagina bewerken':

 • PlacementCalculatedWorkTypes

Om dit component werkend te krijgen dient er ook weer in de aangepaste instelling een instelling aangezet te worden. Onder de aangepaste instellingen zijn de 'Plaatsing settings' te vinden. Hier kan je het vinkje aanzetten bij 'Bereken loon, tarief & kostprijs in MSF'.

 rn9-5

Overige instellingen

Loon en tarief/Vergoedingen

Voor de velden zoals weergegeven in de componenten 'Loon en tarief' en 'Vergoedingen' is het alleen mogelijk om de bewerkingstoegang voor de profielen naar wens uit te schakelen. Dit kan worden bereikt door in de machtigingensets bij het object 'Tarieven' de bewerkingstoegang voor de betreffende velden te beperken.

Berekende werksoorten uitsluiten

Het is ook mogelijk om het uitsluiten van werksoorten te beperken per profiel. Wanneer een profiel geen toestemming zou moeten hebben om werksoorten uit te sluiten, dien je de 'Maak-rechten' uit te schakelen.

rn9-6

 

De proforma loonberekening is uitgebreid.  Het is nu mogelijk om de reserveringsgroep op te nemen in de proforma loonberekening. De proforma loonberekening houdt hierbij rekening met de reserveringsgroep die gekoppeld is aan het project gerelateerd aan de plaatsing. Bovendien worden de functie en vergoedingen van de plaatsing opgenomen in de proforma loonberekening.

Tot slot is het mogelijk gemaakt om de proforma loonberekening uit te voeren vanuit een flow met behulp van het NavProformaSalaryCalculator component.

Je kunt nu sneller en gemakkelijker een loonregel aanmaken voor het contract. Er is een nieuwe knop toegevoegd met de tekst "Maak een loonregel" op het object Arbeidscontract. Als je hierop klikt, kom je direct bij de stap "Loonconfiguratie" in de contractwizard terecht.

Daarnaast wordt het loon nu ook opgeslagen in de loonregel wanneer je gebruikmaakt van het CAO-loon. Dit gebeurde voorheen niet. Om het geheel compleet te maken, is er ook een globale actie toegevoegd. Hiermee kun je één of twee keer per jaar de lonen vernieuwen, bijvoorbeeld na een periodieke verhoging in de CAO.

Juni Mysolution Release Notes

Release datums:

 • De MSR release is de testomgeving is reeds beschikbaar.
  • De toevoeging van de ABU/NBBU feature zal vanaf 12 juni beschikbaar komen in de testomgeving. 
 • De MSR release in de productieomgeving is beschikbaar in*:
  • Fase 1 (20%) is reeds beschikbaar. Klanten die de 2023-03 release al hebben ontvangen, zullen ook vanaf 19 juni de nieuwe release inclusief de ABU/NBBU feature ontvangen.
  • Fase 2 (40%) in de week van 19 juni. 
  • Fase 3 (100%) in de week van 26 juni.

*De livegang van de release zal plaats vinden in 3 fases. Neem contact op met je Customer Success Manager om te controleren in welke fase jouw organisatie valt. Je ontvangt een pop-up bericht in MSR zodra de nieuwe release geïnstalleerd is op jouw omgeving.

 
In deze release hebben we ChatGPT functionaliteit toegevoegd aan Mysolution Recruitment. Hiermee hebben we het mogelijk gemaakt om op verschillende plekken op de applicatie vragen te stellen aan ChatGPT én hebben we het mogelijk gemaakt om vacature teksten te genereren.
 
Om ChatGPT te kunnen gebruiken, dien je je eigen OpenAI licentie af te nemen. Dit kun je doen door naar https://platform.openai.com/signup te gaan en je op te geven. Hierbij is het belangrijk dat je een betaald account aanmaakt en een API key maakt die je kunt gebruiken. Zorg ervoor dat je deze op slaat!
 
We hebben drie methoden in MSR om gebruik te maken van ChatGPT:
 1. Automatisch genereren van vacatureteksten.
 2. Vragen kunnen stellen aan ChatGPT.
 3. ChatGPT gebruiken in Flows.
 Setup
De setup bestaat uit een aantal stappen en gaat er vanuit dat je de OpenAI API key bij de hand hebt:
 1. Ga naar Setup, aangepaste instellingen en kies OpenAI Settings.
 2. Het enige verplichte veld is API Key, hier vul je de OpenAI API Key in
  1. We zetten standaard het Model "text-davinci-003" voor, maar wil je afwijken kan dat hier. Meer informatie over de verschillende modellen kun je vinden in de OpenAI documentatie.
  2. Max tokens geeft aan hoeveel tekst er standaard gebruikt kan worden. Als je niks invult staat dit standaard op 2048. Wil je hiervan afwijken, kun je dit invullen met een ander getal. Raadpleeg hierbij goed de OpenAI documentatie.
 3. Voeg via de Setup, Instellingen voor Externe site een nieuwe site toe. De omschrijving kan bijvoorbeeld OpenAI zijn, als URL geef je https://api.openai.com in.  
Automatisch genereren van vacature teksten
We hebben een Lightning actie toegevoegd aan het object vacature: 'Generate Job Description'. Je kunt deze aan de vacature paginalay-out toevoegen door de volgende stappen te nemen:
 1. Ga naar Setup, Objectbeheer en kies Vacature.
 2. Ga naar de gewenste paginalay-out en voeg de de 'Generate Job Description' knop toe in de sectie 'Mobiele en Lightning-acties'.
Als je een andere beschrijving wilt toekennen aan de titel in de popup, kun je naar Setup, Aangepaste labels gaan. Zoek naar GenerateJobDescription en klik deze aan om een 'Nieuwe lokale vertalingen / overschrijvingen' toe te voegen. Als je een andere naam wilt toekennen aan de knop, maak je een vertaling aan door naar Setup, Gebruikersinterface, Vertaalcentrum en vervolgens overschrijven te gaan. Als opties kies je daar:
 • Pakket: Mysolution
 • Taal: Nederlands (of andere gewenste taal)
 • Installatiecomponent: Actie
 • Object: Vacature
 • Aspect: Veldlabel
Ga vervolgens  naar de regel Generate Job Description en vul in de kolom "Labeloverschrijving voor Snelle Actie" de gewenste tekst voor de knop in.
 
De wizard zal, indien op geklikt vanuit een vacature, openen en de titel en stad automatisch aanvullen. Je kunt vervolgens schrijfstijl en taal wijzigen.
 
rn1-1-1
 
Door te genereren krijg je de vacature tekst die je naar het klembord kunt kopiëren en kunt plakken in de vacature omschrijving. De vraag die we ChatGPT stellen is te zien, dus je kunt dan ook de vraag aanpassen en opnieuw genereren.
rn1-2-1
Je kunt het antwoord in dit scherm nog opmaken en aanpassen, waarna je het kunt kopieren en plakken in de vacature.
 
Generiek vragen stellen via een wizard
We hebben ook een Lightning actie toegevoegd om generiek vragen te kunnen stellen en de antwoorden te kunnen kopiëren naar klembord. Deze knop kun je op iedere willekeurige (globale) paginalay-out (op een object) toevoegen. Dit doe je door naar het desbetreffende object te gaan:
 1. Ga naar Setup, Objectbeheer en kies het gewenste Object.
 2. Voeg een Lightning actie toe waarbij je het volgende invult:
  1. Actietype: Lightning-webcomponent.
  2. Lightning-wecomponent: msf:askChatGPTAction.  
  3. Standaardlabeltype, Label en Naam naar wens.
 3. Je kunt deze dan toevoegen aan de paginalay-outs.
 
ChatGPT gebruiken in Flows
In Flows is het ook mogelijk gebruik te maken van ChatGPT. We hebben een Actie toegevoegd aan Flows: Generate Chat GPT Response. Deze actie ontvangt twee parameters:
 1. Question (verplicht). Dit is de vraag die je ChatGPT wilt stellen. Dat kan dus een vraag zijn die je via een scherminput aan de gebruiker vraagt.
 2. Variability (optioneel). Dit is een getal tussen 0.0 en 1.0 waarbij
  1. 0.0 betekent dat je bij dezelfde vraag in principe zo goed als het zelfde antwoord krijgt
  2. 1.0 betekent een grotere mate van willekeur. Dat betekent dat dezelfde vraag meer verschillende antwoorden terug geeft. Pas op, want dit kan ook meer afwijken van de werkelijkheid. Ons advies is om hier niet aan te komen tenzij je bewust wilt tweaken.
 
In de vorige release hebben we het Kanban overzicht geïntroduceerd voor het sollicitatieprocesscherm. Naar aanleiding van deze introductie hebben we nog feedback ontvangen en hebben we dit scherm in deze release geoptimaliseerd.
 
rn2-1-1
 
Als eerste hebben we vormgeving en kleurstelling van de Kanban weergave aangepast. De standaard kleur van de status is nu grijs en het gebruikte font is zwart.  Indien je in de Typen aangepaste metagegevens bij een Job Application Statussetting op een status een kleur hebt ingesteld, wordt dit met een wit letterfont weergegeven. De sollicitatie tegel heeft nu alleen een kader in die kleur.
 
Daarnaast is de mouse-over pop-up verwijderd als je met je muis over een tegel beweegt. In de tegel worden nu standaard 2 velden getoond: de naam van de kandidaat en de vacaturetitel.
 
Gebruikers kunnen zelf kiezen welke informatie men in een tegel wil opnemen, door op het tandwiel rechtsboven op de Kanban weergave te klikken. Je opent dan de veld selector:

rn2-2-1
 
In dit overzicht zie je aan de linkerkant gegroepeerd per object de velden en aan de rechterkant de beschikbare velden op de tegel.
 
Als je deze velden wilt bekijken, kun je op het pijltje klikken rechtsonder in de sollicitatietegel:
rn2-3-1
Indien je werkt met deadlines op een sollicitatiestatus (en dus urgentie), wordt bij urgente sollicitaties een rode indicator zichtbaar in de tegel.
 
Klik je één of meerdere sollicitatietegels aan, dan wordt een schaduwrand zichtbaar en worden de relevante sollicitatiestappen getoond. 
rn2-4-1
 
We hebben voor de sollicitatiestappen een aanpassing gemaakt zodat deze op een aparte regel worden getoond, waarbij naast het Icoon, ook de omschrijving zichtbaar wordt. De eerste negen stappen worden getoond, als er nog meer stappen beschikbaar zijn, kun je op de puntjes (...) klikken.
 
Als je dubbelklikt op een sollicitatietegel, dan open je direct de lijst van alle acties:
 
rn2-5-1
 
Tot slot wordt nu bijgehouden of je als gebruiker als laatste een Kanban weergave hebt gebruikt in het sollicitatieproces scherm. Hiervoor dient de gebruiker wel rechten te hebben op dit nieuwe veld. Pas hiervoor voor alle gebruikers de machtiging aan en geef hen in het object gebruiker bewerkrechten op het veld 'Kanban view selected'. Zolang gebruikers geen permissies hebben op dit veld, zal bij het opnieuw laden van de sollicitatie proces pagina de lijstweergave of de detailweergave worden getoond.
 
Om de vormgeving van de sollicitatieoverzichten binnen MSR uniform te houden, zijn naast de aanpassingen in het Kanbanoverzicht ook aanpassingen doorgevoerd in de andere sollicitatiepagina's.
 
We hebben de Workflow pagina iets compacter gemaakt door de headerbalk onder de vacaturetegels kleiner te maken:
 
rn3-1-2
 
Het aantal sollicitaties per vacature en per status wordt nu uniform getoond met een getal tussen haakjes.
 
Het tabblad sollicitatie ziet er nu zo uit:
rn3-2-1
 
De standaard kleur van de sollicitatiestatus is aangepast naar grijs in plaats van blauw. Tenzij je in de Typen aangepaste Metagegevens bij de Job Application Status setting voor die status een kleur hebt ingesteld zoals in dit voorbeeld is gedaan. Het font in een grijze status is zwart, bij een ingestelde kleur is deze wit. Daarnaast is de statusbalk qua stijl aangepast, de witruimte tussen de pijlen is nu kleiner.
 
We hebben voor de sollicitatiestappen een aanpassing gemaakt zodat deze op een aparte regel worden getoond, waarbij naast het icoon, ook de omschrijving zichtbaar wordt. De eerste negen stappen worden getoond, als er nog meer stappen beschikbaar zijn, kun je op de puntjes (...) klikken. Dit heeft als extra voordeel dat je nu eenvoudiger door de lijst kan navigeren omdat de positie op het scherm van de vooruit- en achteruit pijlen niet meer verspringt.
 
Tot slot zijn op de pagina Zoek Vacatures dezelfde stijlelementen toegepast:
rn3-3-1
 


We hebben het in deze feature mogelijk gemaakt om een strenger wachtwoord beleid te activeren voor de kandidaat- en klantenportal. Dit wachtwoordbeleid wordt toegepast op alle portals die zijn geconfigureerd waarbij gebruikers authentiseren op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het huidige wachtwoordbeleid dwingt minimaal 6 karakters af voor het wachtwoord. Met het uitgebreide wachtwoordbeleid worden de volgende voorwaarden aan een wachtwoord gesteld:

 • Minimum van 8 karakters
  Dit betekent dat de wachtwoordlengte minimaal 8 karakters lang moet zijn. Voldoet het wachtwoord niet aan dit beleid dan krijg je de eerste melding in onderstaande afbeelding te zien.
 • Minimum van 5 unieke karakters
  Dit betekent dat het wachtwoord wat ingevoerd wordt minimaal 5 unieke karakters moet bevatten. Bijvoorbeeld: 12345aaa. Hier zijn de eerste 5 karakters uniek terwijl de laatste 3 dat niet zijn. Indien er niet wordt voldaan aan dit beleid dan treedt 2e melding in onderstaande afbeelding op. Het is dus ook mogelijk dat het wachtwoord niet voldoet aan meerdere onderdelen van het beleid. In dit geval krijg je ook meerdere meldingen te zien.
 • Minimaal 3 van de 4 karaktertypes aanwezig.
  De volgende 4 karaktertypes onderscheiden we:
  • Kleine letters, bijvoorbeeld          : abc
  • Grote letters, bijvoorbeeld           : ABC
  • Cijfers , bijvoorbeeld                    : 123
  • Speciale tekens, bijvoorbeeld    : !@#
rn4-1-2

Set-up
Om het nieuwe wachtwoordbeleid te activeren moet je in de Setup, Aangepaste instellingen, Portalinstellingen een nieuw configuratie item aanmaken indien niet aanwezig. Indien deze al wel aanwezig is, moet je de optie 'Wachtwoordbeleid' activeren. Zodra dit gebeurd is zal het nieuwe wachtwoordbeleid van toepassing zijn.

Bestaande wachtwoorden kunnen gewoon gebruikt blijven worden. Op het moment dat die gewijzigd worden, moet het nieuwe wachtwoord voldoen aan het nieuwe wachtwoordbeleid.

 
Hierna is het zaak om in te loggen op de portal als beheerder en via de optie onderhoud de vertaalsleutels naar MSR te synchroniseren. Hiermee worden de benodigde vertaalsleutels in de MSR vertaaltabel aangemaakt:
rn4-2
 
Via de App-starter links boven kies je voor vertalen. Je kunt dus eventueel de onderstaande vertaalsleutels aanpassen om zo een eigen tekst ervan te maken. De PasswordPolicy1x en 2x worden gebruikt als het nieuwe wachtwoord beleid aanstaat. Het is niet nodig om de {0} aan te passen.
rn4-3
 
Het is nu mogelijk om ook bij bedrijfsmiddeluitgifte documenten op te stellen die digitaal ondertekend dienen te worden. Onder documenten, kunnen deze geüpload of gegenereerd worden o.b.v. een documentsoort. De verdere werking van het digitale ondertekenproces is ongewijzigd t.o.v. de functionaliteit zoals je die kent bij de andere onderdelen in de applicatie.
 
Set-up
Om gebruik te maken van digitale ondertekening, heb je een aanvullend abonnement nodig voor het digitaal ondertekenen. Die je bij ons kunt afsluiten.
 
Voor deze functionaliteit dien je een nieuwe documentsoort aan te maken. Kies hierbij in het veld Gebruik voor object 'Bedrijfsmiddeluitgifte' en vink het veld Digitale ondertekening aan. Desgewenst, kun je ook velden invullen bij ondertekenaar 1, 2 en 3. Als deze velden een waarde bevatten (bijvoorbeeld de kandidaat of gebruiker). Mocht je bij het veld Gebruik voor object 'Bedrijfsmiddeluitgifte' niet kunnen selecteren, pas dan het object Documentsoort aan. Kies voor velden, Gebruik voor object en voeg de waarde msf__Equipment_Allocation__c toe. Pas daarna de omschrijving aan naar Bedrijfsmiddeluitgifte (API waarde moet msf__Equipment_Allocation__c zijn).
 
Ook is het nodig om de machtigingen in het profiel of de machtigingenset uit te breiden: je dient op het object msrDocumenten lees- en bewerkingstoegang te hebben op het veld "Equipment Allocation".
We hebben in deze release een aantal verbeteringen doorgevoerd op het mailcomponent die je in een schermflow vanuit de sollicitatieschermen kunt opstarten. In dit component zijn nu 2 nieuwe optionele parameters beschikbaar:
 • Appointment Type: Vul hier de API waarde in van de keuzelijst waarde in het veld Soort afspraak in het object Activiteit. Laat je deze leeg, wordt de standaard waarde Sollicitatiegesprek  ingevuld.
 • Subject: je kunt zelf de logica bepalen hoe het onderwerp wordt samengesteld. Laat je deze leeg, wordt het onderwerp bepaald aan de hand van de huidige status van de sollicitatie, de kandidaat naam en de vacaturetitel.
Naast deze optionele parameters is ook de validatie aangepast. Je krijgt nu een waarschuwing als je op de knop volgende drukt en je geen datum/tijd hebt geselecteerd.
In de vorige release hebben we het mogelijk gemaakt om een uitgebreide e-mail APEX component toe te voegen aan een stroom. Met de SendAdvancedEmailTroughFlow kun je aan een individueel contactrecord een e-mail sturen. In deze release hebben we hier nog een aantal aanpassingen in gemaakt en tevens de mogelijkheid geboden om SMS berichten via een stroom te versturen.
 
Versturen e-mail naar meerdere contacten en gebruikers
Om een beter onderscheid te kunnen maken tussen de drie e-mail componenten, hebben we de beschrijving aangepast van de verschillende varianten:
rn5-1-1
Om via een stroom een e-mail te versturen naar meerdere contactpersonen en gebruikers, kun je nu de SendAdvancedEmailsTroughFlow component gebruiken. Elke ontvanger krijgt een eigen e-mail bericht, net als bij een meervoudige selectie in bijvoorbeeld Zoek Personen. 
 
Afhankelijk van de configuratie zijn een aantal opties optioneel of verplicht. Als je een optie niet gebruikt, blijft het schuifje op 'Niet opnemen'. Zodra je deze hebt geselecteerd, kun je de volgende parameters instellen:
 • Ids: dit is een meervoudige variabele (collectie) met contact record ID's en gebruiker ID's  waar de mail naar toe gestuurd moet worden.
 • BCC Id: Je kunt hier het contact record ID of gebruiker record ID ingeven. Indien je een BCC wilt sturen naar een specifiek emailadres, dien je hiervoor een contactpersoon record aan te maken. Er kan maximaal 1 emailadres in de BCC worden gebruikt.
 • CC Id: Je kunt hier het contact record ID of gebruiker record ID ingeven. Indien je een CC wilt sturen naar een specifiek emailadres, dien je hiervoor een contactpersoon record aan te maken. Er kan maximaal 1 emailadres in de CC worden gebruikt.
 • Documents: Indien je document bijlagen wilt toevoegen aan de e-mail, kun je hiervoor een meervoudige record variabele gebruiken waarin je de relevante record IDs van het object msrDocuments ophaalt. Let daarbij op dat je alleen de records ophaalt met het juiste documentype en waar de eigenschap msf__To_Be_Deleted__c op FALSE staat. Van de gevonden documenten wordt bij het toevoegen aan de mail de eigenschap 'Verzenden als PDF' meegenomen. Indien het ingestelde Lightning e-mail sjabloon een vaste bijlage heeft, wordt deze ook toegevoegd.
 • Email Template Name: Geef de naam op van het Lightning e-mail sjabloon. 
 • From (Email Address): Indien deze niet wordt gespecificeerd, is dit altijd het e-mail adres van de gebruiker die de trigger- of scherm flow opstart. Je kunt hier ook hier een e-mail adres ingeven op basis van een vaste waarde of een variabele berekening.
 • From (Name): Indien deze niet wordt gespecificeerd, is dit altijd de naam van de gebruiker die de trigger- of scherm flow opstart. Je kunt hier ook een naam opgeven op basis van een vaste waarde of een variabele berekening.
 • RTF Body: Deze parameter is alleen nodig als je geen gebruik maakt van een Lightning e-mail sjabloon. Hiermee kun je in de flow een Tekstsjabloon variabele opzetten met hierin de inhoud van het mailbericht. In het Tekstsjabloon zelf kun je aangeven of dit platte tekst of een body met opmaak is.
 • Save as Activity: standaard wordt de e-mail opgeslagen in de activiteiten tijdlijn van de kandidaat of de contactpersoon. Wil je dit niet, dien je deze variabele te vullen met de {!$GlobalConstant.False} constante.
 • Subject: alleen van toepassing indien je bij RTF body een variabele gebruikt. Bij het gebruik van een Lightning e-mail sjabloon, wordt de titel uit de template gebruikt.
 
Versturen e-mail naar een enkel contact
Het bestaande component SendAdvancedEmailTroughFlow is uitgebreid met een nieuwe parameter Save as Activity. Voor de volledigheid geven we een toelichting op elke parameter:
 • Id: dit is een contact record ID waar de mail naar toe gestuurd moet worden. Met dit component kun je geen e-mail sturen naar gebruikers.
 • BCC Id: Je kunt hier het contact record ID of gebruiker record ID ingeven. Indien je een BCC wilt sturen naar een specifiek emailadres, dien je hiervoor een contactpersoon record aan te maken. Er kan maximaal 1 emailadres in de BCC worden gebruikt.
 • CC Id: Je kunt hier het contact record ID of gebruiker record ID ingeven. Indien je een CC wilt sturen naar een specifiek emailadres, dien je hiervoor een contactpersoon record aan te maken. Er kan maximaal 1 emailadres in de CC worden gebruikt.
 • Documents: Indien je document bijlagen wilt toevoegen aan de e-mail, kun je hiervoor een meervoudige record variabele gebruiken waarin je de relevante record IDs van het object msrDocuments ophaalt. Let daarbij op dat je alleen de records ophaalt die het juiste documentype hebben en waar de eigenschap msf__To_Be_Deleted__c op FALSE staat. Van de gevonden documenten wordt bij het toevoegen aan de mail de eigenschap 'Verzenden als PDF' meegenomen. Indien het gebruikte Lightning e-mail sjabloon een vaste bijlage heeft, wordt deze ook toegevoegd.
 • Email Template name: geef de naam op van het Lightning e-mail sjabloon.
 • From (Email Address): Indien deze niet wordt gespecificeerd, is dit altijd het e-mail adres van de gebruiker die de trigger- of scherm flow opstart. Je kunt hier ook hier een e-mail adres ingeven op basis van een vaste waarde of een variabele berekening.
 • From (Name): Indien deze niet wordt gespecificeerd, is dit altijd de naam van de gebruiker die de trigger- of scherm flow opstart. Je kunt hier ook een naam opgeven op basis van een vaste waarde of een variabele berekening.
 • RTF Body: Deze parameter is alleen nodig als je geen gebruik maakt van een Lightning e-mail sjabloon. Hiermee kun je in de flow een Tekstsjabloon variabele opzetten met hierin de inhoud van het mailbericht. In het Tekstsjabloon zelf kun je aangeven of dit platte tekst of met opmaak is.
 • Save as Activity: standaard wordt de e-mail opgeslagen in de activiteiten tijdlijn van de kandidaat of de contactpersoon. Wil je dit niet, dien je deze variabele te vullen met de {!$GlobalConstant.False} constante.
 • Subject: alleen van toepassing indien je bij RTF body een variabele gebruikt. Bij het gebruik van een Lightning e-mail sjabloon, wordt de titel uit de template gebruikt.
 • Target Record Id: alleen relevant als een Lightning e-mail sjabloon wordt gebruikt, waarbij de samenvoegvelden op basis van een specifiek object zijn ingevoegd. Denk bijvoorbeeld aan het sollicitatie object. Met deze parameter kun je het record ID van de betreffende sollicitatie specificeren om daarmee de waarden uit dit record samen te voegen in de e-mail.
Versturen SMS naar meerdere contacten en gebruikers
We hebben het nu ook mogelijk gemaakt om een SMS te versturen naar meerdere contactpersonen of gebruikers. Hiervoor gebruik je het APEX component CMMessagingFlow. Hiervoor heb je een aanvullend abonnement nodig van CM. Zodra je dit component hebt geselecteerd, kun je de volgende parameters instellen:
 • Email Template Name: geef hier de lightning template op voor het versturen van de SMS. Voor SMS berichten kun je een Lightning e-mail template opstellen, waarbij je de overbodige tekens en opmaak verwijderd. Ook kun je gebruik maken van de taal logica, zodat de ontvanger het bericht in de eigen taal ontvangt. Neem daarvoor de API waarde op van het msf__language__c keuzelijst veld op in de omschrijving van de e-mail template, bijvoorbeeld [English].
 • Ids: dit is een meervoudige variabele (collectie) met contact record ID's en gebruiker ID's  waar de SMS naar toe gestuurd moet worden.
 • Save as Activity: standaard wordt de SMS opgeslagen in de activiteiten tijdlijn van de kandidaat of de contactpersoon. Wil je dit niet, dien je deze variabele te vullen met de {!$GlobalConstant.False} constante.
In Zoek Personen kun je selecteren op een persoonskenmerk. Soms kan een kenmerkenlijst erg uitgebreid zijn of uit meerdere niveaus bestaan. De zoekfunctie in de 'Zoekwaarde toevoegen' pop-up helpt je om snel het juiste kenmerk te vinden. In deze zoekfunctie hebben we een aantal verbeteringen toegepast.
 • Zoekfunctie gebruiken om op meerdere kenmerken te selecteren - Stel je doet het volgende: je zoekt naar kenmerk A, klikt deze aan om op te selecteren. Vervolgens zoek je naar kenmerk B en klikt deze aan om ook op te selecteren. Vanaf nu onthoudt de software zowel kenmerk A als B en past beide toe in je zoekprofiel. Dit geldt uiteraard voor alle op deze wijze gezochte en aangeklikte kenmerken.
  rn6-1-1
 • Geselecteerde kenmerken nu ook zichtbaar in tag box - De geselecteerde kenmerken A en B uit het vorige punt waren in de popup al herkenbaar aan een gekleurd verticaal balkje links van een kenmerk. Nu worden ze ook getoond in een aparte tag box, op alfabetische volgorde. Zo heb je een beter overzicht van de geselecteerde kenmerken.
 • Gevonden overeenkomsten getoond in uitgeklapte folders -Stel je zoekt naar een kenmerk met 'Kleding' in de omschrijving en 'Kleding' komt voor in meerdere niveaus. Vanaf nu worden alle gevonden kenmerken direct in hun uitgeklapte folder getoond.
  rn6-2

 

Vanaf deze release hebben we de mogelijkheid toegevoegd om via de Mysolution Plugin kandidaten aan te maken vanuit XING. XING is de Duitse tegenhanger van LinkedIn. Om de integratie met XING te optimaliseren, is een nieuw veld toegevoegd aan het persoon object: XING-url. Daarnaast is ook Mysolution Simple Recruiter plugin ook aangepast. Vanaf release 3.0.7 is het ook mogelijk om kandidaten vanuit XING aan te maken, waarbij het XING profiel wordt opgeslagen in het nieuwe veld. De integratie met LinkedIn blijft ongewijzigd, dat profiel wordt opgeslagen in het LinkedIn URL veld.
 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit, dien je de volgende setup te doen:
 1. Pas de machtigingen aan op het object Persoon en het veld XING-url.
 2. Plaats dit veld op de paginalay-out van een kandidaat.
De Mysolution Simple Recruiter versie 3.0.7 wordt automatisch geïnstalleerd en zal vanaf begin juni beschikbaar zijn in de Chrome Webstore.
Vanuit een Vacature in het tabblad Sollicitaties of in de workflow kun je voor een kandidaat met een sollicitatie direct een afspraak event maken. Nadat de afspraak is opgeslagen, heb je in het afspraak scherm twee knoppen beschikbaar om een e-mailbericht te sturen:
rn10-1
Een knop voor een bericht naar de vereiste deelnemer (de kandidaat) en een knop voor een bericht naar een externe deelnemer. Als je op een van deze knoppen klikte, kan je het e-mailsjabloon kiezen dat je wilt gebruiken.
 
In deze release hebben we het mogelijk gemaakt om voor beide knoppen een standaard Lightning e-mailsjabloon in te stellen. Het voordeel daarvan is dat het sjabloon automatisch voor je wordt geladen nadat je op een "mail" knoppen klikt. Uiteraard heb je nog steeds de mogelijkheid een ander e-mail sjabloon te kiezen met de bekende keuzeknop.
 
Setup
Om deze feature in gebruik te nemen, stel je voor één of beide knoppen het bijbehorende standaardsjabloon in. Dat doe je in Setup > Aangepaste instellingen > General settings. Hier vind je de nieuwe setup-opties 'Uitnodigingsmail naar vereiste deelnemer' en 'Uitnodigingsmail naar externe deelnemer'. Vul hier de naam in van het Lightning e-mailsjabloon dat je automatisch wilt laden. Laat je één of beide instellingen leeg, of wordt de ingestelde sjabloonnaam niet gevonden in de lijst van mailsjablonen, dan blijft de functionaliteit werken zoals het was.
In deze release hebben we het mogelijk gemaakt om per document template te bepalen hoe getallen en datumvelden weergegeven moet worden. Hiervoor is een nieuw object toegevoegd: Culturele Instellingen. In deze instellingen kun je per taal het decimaal scheidingsteken, duizendtal scheidingsteken en een datumformat instellen. Bij de document template kies je vervolgens de corresponderende culturele instelling die bij het genereren van het document wordt gebruikt.
 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit, dien je de volgende stappen te ondernemen:
 1. Pas de machtigingen aan: geef alle rechten op het nieuwe object culturele instellingen. Vervolgens dien je in het object Documentsoort template ook rechten toe te kennen op het veld culturele instellingen.
 2. Pas de paginalay-out aan in het object Documentsoort template door het veld Cultural Settings op de paginalay-out te plaatsen.
Vervolgens kun je nieuwe Culturele Instellingen aanmaken, door bij een document template te kiezen voor Nieuwe Culturele Instelling aanmaken.
Een aantal releases terug hebben we functionaliteit gemaakt om van een Documentsoort template de gebruikte samenvoegvelden in een apart XML bestand toe te voegen als bijlage. Dit wordt gedaan op basis van de instelling 'Gebruik nieuwe methode voor genereren' in het documentsoort. Echter als het samenvoegdocument te groot is, kan het voorkomen dat er een foutmelding ontstaat waardoor de Documentsoort template niet kan worden opgeslagen. In deze release hebben we een aanpassing gemaakt zodat het extraheren van de XML velden uit het document buiten Salesforce om gebeurd.

Aan de Aangepaste instellingen is een nieuwe instelling 'Mysolution Service Connection Settings' toegevoegd. Deze zal in de toekomst nodig zijn om specifieke functies in MSR te activeren.

In de nieuwe ABU/NBBU cao per 1-7-2023 is gewijzigd dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer automatisch eindigt bij ziekte. In MSR is de plaatsing ook wel de eigenlijke uitzendovereenkomst (per inlener). Daarmee zal in de praktijk de plaatsing vaker moeten doorlopen tot de overeengekomen einddatum. En voortaan zal ook in geval van uitzendbeding alle opvolgende uitzendovereenkomsten bij dezelfde inlener voor een duur van tenminste 4 weken moeten zijn aangegaan.

Middels dit bouwpunt zijn meerdere toevoegingen gedaan, zodat in geval van uitzendbeding vanuit de plaatsing gewaarborgd kan worden dat de overeenkomst eindigt volgens een vierweekse periode (inclusief beëindigen van contract), zonder dat het nodig is om telkens repeterende vierweekse contracten te geven of het contract handmatig te verlengen.
 
De volgende bouwpunten zijn toegevoegd:
 1. Op de contractfase instellingen zijn er twee nieuwe instelling ‘Type duur periode’ en 'Duur in aantal' toegevoegd, waar een periode ingesteld kan worden.
 2. Op het arbeidscontract is een berekend veld ‘Einddatum periode’ toegevoegd, welke vanaf de begindatum de eerstvolgende einddatum ten opzichte van vandaag berekend.
 3. Op de plaatsing is ook een berekend veld ‘Einddatum periode’ toegevoegd, welke vanaf de begindatum de eerstvolgende einddatum ten opzichte van vandaag berekend.
 4. De plaatsing kan met de nieuwe actieknop 'kopieer plaatsing' gekopieerd worden, hierin krijg je een aantal opties om over te kopiëren vanuit de vorige plaatsing.
 5. Op de plaatsing is een veld 'Periode doortellen' toegevoegd, en indien van toepassing wordt de Einddatum periode bepaald op basis van de begindatum van de vorige plaatsing. Dit veld zit ook in de synchronisatie naar MSF.
 6. Op de plaatsing is een actieknop ‘Beëindig contract’ toegevoegd, zodat na het invullen van de juiste einddatum op de plaatsing vervolgens het bijbehorende contract met dezelfde einddatum beëindigd kan worden. De plaatsing kan verder alleen beëindig worden op het moment dat deze is voorzien van een einddatum. De einddatum van de plaatsing wordt dan voorgezet als eventuele beëindigingsdatum voor het arbeidscontract.
Set-up
Indien je gebruik wilt maken van dit bouwpunt moet het volgende ingesteld worden:
 
Periode instellen
Voor het instellen van de periode dien je naar de setup te gaan. Hier kan je vanuit de aangepaste metagegevens de 'contract stage settings' openen. Per fase kan dan het type periode en aantal ingevoerd worden. Op basis hiervan wordt de periodetelling dan uitgevoerd.
 
rn11 
 
Velden en knoppen toevoegen op layout 
Op de layout van het arbeidscontract en de plaatsing kan het veld 'einddatum periode' toegevoegd worden.
Verder moet op de layout van de plaatsing de actieknoppen 'Beëindig contract' en 'Kopieer plaatsing' toegevoegd worden.
 
Apex klasse inplannen
Om de einddatum periode te berekenen op de plaatsing en het arbeidscontract dient de Apex klasse 'UpdatePeriodEndDateBatch' ingepland te worden om de einddatum periode dagelijks up-to-date te houden.
Vanaf nu is het mogelijk om zelf een einddatum te vullen in MSR als er op het project een nieuwe projectreferentie wordt aangemaakt. Hiervoor is het veld einddatum toegevoegd op de projectreferenties. 
 
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit, dien je de volgende setup te doen:
 1. Pas voor de gebruikers de machtigingen aan op het object Projectreferenties en het veld Enddate.
 2. Pas de paginalay-out aan in het object Projectreferenties en plaats de einddatum op de paginalay-out.
Vanaf deze release is de grootte gewijzigd van het frame waarmee de salarisstrook ingezien kan worden. Voorheen was het frame te klein waardoor het niet mogelijk was om in één oogopslag de inhoud van de salarisstrook te zien. De grootte is aangepast waardoor dit nu wel het geval is.
rn7-1-1

 

Via de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 (2de uitgave, d.d. 10-1-2023) heeft de Belastingdienst aangegeven soepeler om te zullen gaan met de hoofdregel 'geen BSN, dan anoniementarief' als het ontbreken van een BSN buiten de invloedsfeer van de werknemer ligt (dus eigenlijk is vertraagd).
Daarom is het nu mogelijk gemaakt voor een dergelijk scenario in het BSN-veld van de resource de term 'Vertraagd' (of 'Delayed') in te vullen. Dit kan door in de nieuwe keuzewaardelijst 'Status burgerservicenr.' de juiste waarde te selecteren. Als dat is ingevuld, zal in de loonaangifte geen foutmelding worden gegeven dat er geen anoniementarief is toegepast, terwijl het BSN ontbreekt.
rn8-1
Zoals te zien is, is de waarde "Anoniem" hier ook aan toegevoegd. Hiermee komt de checkbox "Anoniem burgerservicenr." te vervallen.
 
Set-up
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit, dien je de gebruikers machtigingen te geven op het veld Status Social Security No. in het object persoon. Ook dien je dit veld toe te voegen aan de paginalay-out
Vanaf nu is het mogelijk om langere adressen van een kandidaat naar MSF te synchroniseren. De controle op de lengte indien de synchronisatie met MSF actief is, is nu 80 posities. 
 
Klanten met MSF versies lager dan versie 21.02.000 dienen zelf een validatieregel toe te voegen op het object persoon om te controleren of het adres niet langer dan 30 posities is. Anders levert dit een foutmelding in de koppelingslog op.
 
Naast de uitbreiding van het adres, is ook de Freelance bedrijfsnaam  in het object persoon uitgebreid van 50 naar 100 karakters.
Vanaf deze release is het ook mogelijk om te filteren op de CAO code in de lijstweergave. Dit kan in de objecten account, project en plaatsing. Omdat een CAO verschillende versies kan hebben, kon het voorheen lastig zijn om een CAO te vinden op basis van de naam. Nu kan er weer onderscheid gemaakt worden op basis van de CAO code.
rn9-1-1
 
Set up
Om hier gebruik van te kunnen maken dien je de gebruikers leesmachtigingen te geven op het veld 'Cao code' in de relevante objecten Account, Project en Plaatsing
Mysolution April Release 2


Release datums:

 • De MSR release in de testomgeving is vanaf heden beschikbaar.
 • De MSR release in de productieomgeving is beschikbaar in*:
  • Fase 1 (20%) in de week van 3 april | Dinsdag 18 april is de hotfix beschikbaar.
  • Fase 2 (40%) in de week van 17 april.
  • Fase 3 (100%) in de week van 24 april.

*De livegang van de release zal plaats vinden in 3 fases. Neem contact op met je Customer Success Manager om te controleren in welke fase jouw organisatie valt. Je ontvangt een pop-up bericht in MSR zodra de nieuwe release geïnstalleerd is op jouw omgeving.

 
We hebben in deze feature vier aanpassingen gedaan in de koppeling met DataChecker. De eerste drie hebben betrekking op de functionaliteit die DataCheckerbiedt om d.m.v. zogenoemde Secure ID, iemand uit te nodigen zelf een identificatie uit te voeren via een uitnodigingslink. De laatste verbetering is gericht op het uploaden van identificatie documenten vanuit MSR en het indienen naar DataChecker.
 
Taalondersteuning
DataChecker biedt verschillende talenpakketten aan. Vanuit MSR kunnen we nu op basis van de voorkeurstaal van de persoon een identificatieverzoek sturen via e-mail en/of SMS. Let op: DataChecker ondersteunt een selectie van talen. Wanneer je gebruik maakt van het standaardpakket, dan is Nederlands, Engels, Pools, Frans en Slowaaks beschikbaar. Voor het in gebruik nemen van de overige 11 talen, dien je een extra pakket af te nemen bij DataChecker. Daarnaast is het zo dat je zelf de tekst van de e-mail en SMS sjablonen moet aanleveren bij Datachecker. Als voor een geselecteerde taal de sjablonen ontbreken, dan valt DataChecker terug op een Nederlandse tekst.
 
ID Selfie
In de Secure ID verificatie, kun je nu personen verplichten naast het uploaden van een identificatiedocument ook een selfie te nemen, voordat het proces voltooid kan worden. Door de verificatie van identiteitsdocumenten te koppelen aan biometrische verificatie, creëert DataChecker een online totaaloplossing. Deze krachtige combinatie verbindt het identiteitsdocument met het individu en biedt een oplossing voor een betrouwbare online twee-factor-verificatie. Voor het in gebruik nemen van deze toevoeging, dien je een extra dienst bij DataChecker af te nemen.
 
Uploaden document na 15:00 uur
Als je na 3 uur 's middags een document indient ter goedkeuring, wordt het verzoek vaak pas de volgende werkdag verwerkt. Dit is in het algemeen zo als er een handmatige controle nodig is. Indien dit van toepassing is, wordt dit ook vermeld in de tekst achter het info-icoon bij de documentstatus.
 
Documentsoorten koppelen
Voorheen werd altijd hetzelfde documentsoort gebruikt voor inkomende berichten van DataChecker. Deze werd overgenomen uit de instelling Aangepaste instellingen,  DataChecker settings,  'Documenttype voor ontvangen documenten'. Vanaf nu kan op basis van het gebruikte soort identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart, verblijfsvergunning) automatisch het bijbehorende documentsoort worden bepaald. Bij deze bepaling wordt gekeken of het documentsoort actief is, DataChecker goedkeuring is aangevinkt en of er een match is op documenttype. Bij meerdere gevonden geschikte documentsoorten wordt het oudste documentsoort gebruikt. 
 
Secure ID methode kijkt nu ook naar kandidaatstatus
Op de kandidaatstatus in aangepaste metagegevens kun je aangeven of je documenten wilt indienen naar DataChecker. Dit gebeurt met een vinkje 'Naar Datachecker' dat aangezet kan worden per status. Dit controleerden we al wanneer binnen MSR een document ter goedkeuring werd geüpload. Nu wordt deze controle ook toegepast als je een verzoek naar de persoon verstuurt met de Secure-ID methode.
 
Set-up
Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid een identificatieverzoek te sturen in de taal van de persoon, dien je in de set-up onder Typen aangepaste metagegevens, General Language Setting (voorheen "CM Language Setting") , het veld "DataChecker Taal ISO 639-1 code" op de paginalay-out te slepen om deze zichtbaar te maken.
 
Om per contact te kunnen bepalen welke taalcode moet worden gebruikt naar Datachecker, dien je het veld 'Taal' (msf__Language__c) op de persoon te gebruiken. Iedere taal in deze keuzelijst heeft een unieke API naam. Deze dient gekoppeld te worden met het nieuwe veld DataChecker Language ISO 639-1 Code. Dat doe je door voor iedere gewenste taal een record aan te maken in de General Language Setting. Let er wel op dat voor talen buiten het DataChecker standaardpakket een aanvullend abonnement bij DataChecker nodig is.
 
Hierbij een voorbeeld voor de velden die voor DataChecker relevant zijn, in dit geval voor de taal Nederlands (de overige velden op de paginalay-out zijn voor DataChecker functionaliteit niet relevant): 
 • Taal API Naam: Dutch
 • DataChecker Language ISO 639-1 Code: nl
Wanneer bij DataChecker deze extra dienst is aangevraagd, kan deze ook hier worden aangezet door het veld aan te vinken. Wanneer de verwerkte documenten in MSR binnenkomen, kunnen deze gekoppeld worden aan de juiste Documentsoorten. Hiervoor dien je voor alle DataChecker documentsoorten die beschikbaar zijn in de keuzelijst "DataChecker Documentsoort" een aparte documentsoort aan te maken en actief te hebben. Als dat is ingesteld kan het systeem de juiste documentsoort vinden en gebruiken bij het verwerken van de binnengekomen documenten uit DataChecker.
 
 
Naast VONQ/InGoedeBanen ondersteunt Mysolution Recruitment nu ook Broadbean als multiposter. Hiermee kun je een vacature publiceren op verschillende vacaturebanken en publicatie platformen. Kandidaten die solliciteren worden automatisch in MSR aangemaakt.
 
Setup
Om deze functionaliteit in gebruik te nemen, dien je een contract aan te gaan met Broadbean en moet je vanuit Broadbean informatie krijgen om te kunnen koppelen: Client ID, API Key en Secret te ontvangen. Deze kun je in de Aangepaste instellingen toevoegen onder 'Broadbean Settings'. Vervolgens dien je te zorgen dat je via de machtigingensets en/of via de profielen zorgt dat de gebruikers toegang hebben tot de objecten Vacancy Provider Mapping en Multiposter Event. 
 
Daarna dien je per gebruiker de Broadbean gebruikersnaam in te stellen. Dit doe je via Setup, Gebruikers op een gebruiker het veld 'Multiposter gebruikersnaam' te vullen met de gebruikersnaam binnen Broadbean. 
 
Vervolgens dien je op de pagina lay-out van de Vacature de knop broadbeanPublishAction toe te voegen. Met deze knop 'Publiceer naar Broadbean' kun je de vacature doorplaatsen via Broadbean naar een van de kanalen die onderdeel zijn van je contract met Broadbean. Daarnaast dien je de Multiposter Event toe te voegen aan de gerelateerde lijsten van het object vacature. Hier komt de feedback vanuit Broadbean in met de status van de plaatsing per vacature. In het object Vacancy Provider Mapping voeg je de waarde Broadbean toe aan de Globale-waardenset Vacancy Provider.
 
Je kunt zelf bepalen welke velden er vanuit MSR naar Broadbean gaan, door een  mapping toe te voegen. Deze vind je via de App-starter en je kiest dan voor Vacancy Provider Mapping. Hier dien je de dan voor elk veld een regel aan te maken waarbij de Vacancy Provider Broadbean is, Land mag leeg zijn, Job Field is de API veldnaam op de vacature en Vacancy Provider Field is het veld in Broadbean. Je kunt denken aan de volgende mapping:
 • "job_title" -> "msf__Title__c"
 • "job_reference" -> "msf__Job_Number__c"
 • "job_type" -> "msf__Job_Type__c"
 • "location_query" -> Hiervoor kun je het beste een eigen formule veld opzetten, bestaande uit de velden "msf__Work_Address_City__c" , "msf__Work_Country__c". Het eindresultaat ziet er uit zoals "CityName, CountryName".
 • "job_description" -> "msf__Job_Description__c"
 • "summary" -> "msf__Application_Procedure__c"
 • "custom_fields.procedure" -> "msf__Procedure__c"

De overige velden van de vacature worden in Broadbean handmatig aangevuld.

 

 
Dit herken je vast wel: bepaalde mails wil je altijd beginnen met een logo, banner of introductietekst. Of je wilt je e-mails standaard voorzien van een disclaimer of een uniforme handtekening aan het einde van het bericht. Tot nu toe betekende dit dat je deze inhoud in elk mailsjabloon moest opnemen. En een aanpassing aan die inhoud (nieuw logo, andere handtekening, etcetera) dan zorgde dat direct voor veel onderhoudswerk, omdat alle mailsjablonen aangepast moeten worden. 
 
Met de ondersteuning van Uitgebreide Briefhoofden bieden we een eenvoudige manier, om standaard-content aan je bestaande mailsjablonen toe te voegen. Die standaard-content is bovendien veel makkelijker te onderhouden.
 
Hoe werken Uitgebreide Briefhoofden?
Je vindt het object Uitgebreide Briefhoofden (Enhanced Letterheads) via de App starter. Begin door een nieuw briefhoofd aan te maken. In het briefhoofd kun je inhoud aan de koptekst of de voettekst toevoegen, of beide. Deze inhoud kan zijn: opgemaakte tekst, samenvoegvelden, afbeeldingen, tags of combinaties daarvan.
 
De inhoud van een briefhoofd wordt pas zichtbaar in een e-mailbericht als je een Lighting e-mailsjabloon koppelt aan een briefhoofd. Dat doe je door in de instellingen van het mailsjabloon in het veld 'Uitgebreid briefhoofd' het briefhoofd te selecteren. Daarmee combineer je in feite de inhoud van het mailsjabloon met die van het uitgebreide briefhoofd. 
 
Als je vanaf dat moment zo'n mailsjabloon gebruikt om een mail te sturen, dan wordt het verzonden e-mailbericht als volgt samengesteld op basis van de gecombineerde inhoud van briefhoofd en mailsjabloon:
 1. Koptekst (uit Uitgebreid briefhoofd).
 2. HTML-waarde, oftewel de body-tekst (uit mailsjabloon).
 3. Voettekst (uit Uitgebreid briefhoofd).
In de voorvertoning van een e-mailbericht (als je op het 'oogje' klikt) zie je een stippellijn om het gedeelte dat uit het mailsjabloon komt. In het verzonden bericht is deze niet aanwezig.
 
Setup en ingebruikname
De functionaliteit van Uitgebreide Briefhoofden werkt alleen in combinatie met Lightning e-mailsjablonen. Om het in gebruik te nemen is geen aanvullende setup nodig, maar controleer wel of de Setup > Sessie-instellingen > Lightning-webbeveiliging uitgevinkt staat.
Gebruik je Classic e-mailsjablonen? Geen probleem: wij helpen je graag met het overzetten van je Classic mailsjablonen naar Lightning formaat. Neem in dat geval even contact op met onze supportafdeling.
 
Tot slot: heb je nu bepaalde inhoud in je mailsjablonen staan, die je naar een briefhoofd hebt overgeheveld? Vergeet dan niet deze inhoud in elk mailsjabloon weg te halen zodra je het mailsjabloon aan het briefhoofd koppelt. Zo voorkom je dubbele inhoud.
 
 
In deze release hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in CM Sign.
 
Optionele tekstvelden
In documenten die we digitaal ondertekenen met CM Sign hebben we de mogelijkheid om via zogenoemde "tags" gegevens in het document tijdens het ondertekenen te tonen en in te vullen. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om tekstvelden op te nemen en te vullen. Een eigenschap van deze velden is dat als ze als tag aan een document toegevoegd zijn, ze verplicht worden bij het ondertekenen. We hebben het nu mogelijk gemaakt om tot 50 optionele tekstvelden op te nemen in het document. Hiervoor gebruik je de tag “optionaltext” of “optionalxltext” voor grote teksten.
 
Optionele grote tekstvelden
Normaliter zijn tekstvelden beperkt qua aantal karakters. Na een bepaald aantal karakters wordt de tekst in zo'n geval afgebroken. Aanvullend op de "gewone" optionele tekstvelden hebben we het daarom mogelijk gemaakt om meer karakters op te kunnen nemen. Dit noemen we de "grote" optionele tekstvelden. Dit gebeurt met de tag "optionalxltext".
 
Verplichte grote tekstvelden
Tekstvelden die niet optioneel zijn, zijn automatisch verplicht. Als je zo'n tag opneemt dan moet je het veld vullen tijdens ondertekenen. Net zoals bij de "grote optionele velden" hebben het mogelijk gemaakt om ook meer tekst onafgebroken op te kunnen nemen in de verplichte teksten. Hiervoor gebruik je de tag “xltext”.
 
Aanpasbare titel in CM e-mail
De kandidaat of contactpersoon ontvangt bij digitaal ondertekenen via CM Sign een e-mail met een button om betreffend document te ondertekenen. De e-mail bevat een onderwerp en een inhoud waar standaard het document/dossier nummer getoond wordt.
Het is mogelijk gemaakt om het standaard document nummer te vervangen met een andere veldwaarde van de kandidaat of contactpersoon. Bijvoorbeeld met zijn of haar naam. Dit helpt ook mee dat de e-mail van CM Sign minder snel in de spambox van de ontvangers beland.
 
Benodigde set-up
Voor maximaal 3 ondertekenaars kunnen tags in je document worden opgenomen. Er kunnen van elk type maximaal 50 tekstvelden per document opgenomen worden:
 • Optionele tekstvelden
  • Ondertekenaar 1: {optionaltext1.1},{optionaltext1.2},{optionaltext1.3},…,{optionaltext1.50}
  • Ondertekenaar 2: {optionaltext2.1},{optionaltext2.2},{optionaltext2.3},…,{optionaltext2.50}
  • Ondertekenaar 3: {optionaltext3.1},{optionaltext3.2},{optionaltext3.3},…,{optionaltext3.50}
 • Grote optionele tekstvelden
  • Ondertekenaar 1: {optionalxltext1.1},{optionalxltext1.2},{optionalxltext1.3},…,{optionalxltext1.50}
  • Ondertekenaar 2: {optionalxltext2.1},{optionalxltext2.2},{optionalxltext2.3},…,{optionalxltext2.50}
  • Ondertekenaar 3: {optionalxltext3.1},{optionalxltext3.2},{optionalxltext3.3},…,{optionalxltext3.50}
 • Verplichte grote tekstvelden
  • Ondertekenaar 1: {xltext1.1},{xltext1.2},{xltext1.3},…,{xltext1.50}
  • Ondertekenaar 2: {xltext2.1},{xltext2.2},{xltext2.3},…,{xltext2.50}
  • Ondertekenaar 3: {xltext3.1},{xltext3.2},{xltext3.3},…,{xltext3.50}

Voor de aanpasbare titel kun je in het Documentsoort in het veld 'Alternatieve E-mail' een API veldnaam van het object opnemen om deze in plaats van het dossiernummer op te nemen in de titel. Voorbeeld is Name. Hiervoor dien je in de machtigingenset op het object Documentsoort de bewerkingstoegang op het veld Alternative E-mail Title in te stellen. Daarnaast dien je dit veld toe te voegen aan de paginalay-out van het object Documentsoort.

 

 
In deze release hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in het sollicitatieproces scherm. Zo is er een kanban overzicht toegevoegd en worden de stappen/knoppen afhankelijk van de sollicitatieprocedure getoond.
 
Kanban overzicht sollicitatieproces scherm
Naast de lijst en detail weergave, kun je de sollicitaties in het sollicitatieproces scherm nu ook in een kanban weergave tonen: 
rn1-1 Sollicitaties worden gegroepeerd per sollicitatiestatus en getoond in de volgorde zoals deze in de keuzelijstwaarde sollicitatie status zijn bepaald. Standaard worden maximaal 7 sollicitaties getoond bij het openen van het kanban overzicht, met de knop 'Meer' onderaan de kolom kun je sollicitaties toevoegen aan het overzicht. 
 
Als je met je muis over een sollicitatietegel beweegt, wordt de standaard pop-up getoond op basis van de zichtbare kolommen in de lijstweergave:
 
rn1-2
 
De sollicitatietegel bevat de naam van de kandidaat en op de tweede regel een afkorting van de klant en de vacaturetitel. Beweeg je de muis over de vacaturetitel, zie je de volledige klantnaam en functie.
 
Door op een sollicitatietegel te klikken, selecteer je deze. De relevante sollicitatiestappen worden dan zichtbaar. Je kunt ook middels CTRL+muisklik meerdere sollicitatietegels selecteren:
rn1-3
Geselecteerde sollicitatietegels worden opgelicht en je ziet direct de relevante knoppen met sollicitatiestappen. De kolommen worden getoond in de kleur die je in de typen aangepaste metagegevens vastlegt in de Job Application Status Setting. Geef hierbij de hexwaarde van de kleur op, bijvoorbeeld #ADD8E6, etc.
 
Ondersteuning sollicitatieprocedures in Sollicitatiestap instellingen
In de Sollicitatiestap instellingen kun je nu ook de sollicitatieprocedure specificeren. Bij de daadwerkelijke statuswijziging werd al gecontroleerd of de betreffende status is toegestaan in de gekoppelde procedure. Nu is het ook mogelijk om een knop/sollicitatiestap te tonen afhankelijk van de procedure die op de vacature is ingesteld. Dit is een meervoudige keuzelijst, je kunt dezelfde stap configureren voor meerdere procedures. 
 
Setup
Om hiervan gebruik te maken, doorloop je de volgende stappen:
 1. Pas de machtigingenset of het profiel aan om ook de sollicitatieprocedure te kunnen onderhouden.
 2. Voeg het veld toe aan de paginalay-out van het object Sollicitatiestap instelling.
 3. Neem de waarden over van de keuzelijst Procedure van het object Vacature en zet deze in de globale waardenset Sollicitatieprocedure.
Hierna kun je sollicitatiestap instellingen uitbreiden met de relevante procedures. In de typen aangepaste metagegevens Job Application Status Setting dien je uiteraard ook dezelfde procedures in te geven in de gebruikte statussen. Dit was al mogelijk, maar als je deze niet kunt instellen, dien je de paginalay-out van de Job Application Status Setting aan te passen.
 
In het sollicitatie proces scherm, de workflow en het tabblad sollicitaties van de vacature worden nu alleen de knoppen getoond overeenkomstig de procedure van de vacature. Standaard worden alle knoppen/sollicitatiestappen getoond waar geen procedures aan gekoppeld zijn. Wil je dit dus consequent toepassen, zorg dan dat elke stap gekoppeld is aan één of meerdere procedures. Indien je in het sollicitatie processcherm in een meervoudige selectie meerdere vacatures met verschillende sollicitatie procedures selecteert, dan worden alleen de stappen getoond die aan alle relevante procedures zijn gekoppeld.
 
 
Vanaf nu kun je in MSR kandidaten uitnodigen om een afspraak te maken, waarbij de kandidaat kan kiezen uit beschikbare tijdsblokken. Afspraken worden aangemaakt op basis van afspraak instellingen. Deze is gekoppeld aan een afspraak soort en hiermee leg je de basis instellingen vast voor afspraken van dat type. Zo kun je de tijdsduur opgeven, de locatie van de afspraak en welke e-mail en SMS templates gebruikt moeten worden. 
 
Vanuit de sollicitatie stuur je een verzoek naar de kandidaat om de afspraak daadwerkelijk te maken. De afspraak kun je laten maken voor jezelf, een collega of een team, waarbij je ook de mogelijkheid hebt om tijdsblokken in agenda's te reserveren. Daarbij kun je ook meerdere afspraken parallel plannen. Ook kun je automatisch na elke afspraak tijd in je agenda reserveren om een verslag uit te werken. 
 
De kandidaat krijgt een uitnodiging via de mail of via een SMS, om in te loggen op een portal. Deze portal is een aparte pagina in je Salesforce omgeving, gebaseerd op de Experience Cloud. Op deze pagina configureer je het afspraken component. De kandidaat kan deze op zijn mobiel of laptop omgeving openen om de afspraak te maken:
rn6-1
 
De kandidaat kiest een beschikbaar tijdslot uit de agenda en krijgt vervolgens een bevestiging via de e-mail of SMS.
 
Voorafgaand aan de afspraak zelf, wordt nog een herinnering gestuurd. Ook kan de kandidaat via de bestaande link de afspraak annuleren of herplannen naar een andere datum. Ook ontvangt de kandidaat een herinnering zolang deze nog geen afspraak heeft gemaakt.
 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit, is een uitgebreide configuratie noodzakelijk. In deze release willen we met een aantal klanten ervaring op gaan doen met deze nieuwe functionaliteit. Heb je interesse om hiervan gebruik te maken? Neem dan contact op met Mysolution, via ft@mysolution.nl, om de mogelijkheden door te spreken.
 

 

In deze release hebben we een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het gebruik van Teams in Mysolution Recruitment.  Het is nu al mogelijk om in verschillende objecten (vacature, project, plaatsing, etc.) aan te geven bij welk Team deze hoort. Iedere gebruiker kan gekoppeld worden aan één of meerdere Teams, zodat er gefilterd kan worden en duidelijk is of bijvoorbeeld een vacature binnen zijn/haar team valt. 

Teamgroepen
Wanneer er binnen de applicatie een veelvoud aan Teams bestaan en gekoppeld zijn aan meerdere gebruikers, dan kan het beheer hiervan aanzienlijk zijn. Daarnaast kan ook het limiet bereikt worden van het aantal Teams dat gekoppeld kan worden aan een gebruiker. Om dit beheer makkelijker te maken en de mogelijkheid te hebben om meer Teams toe te voegen aan een gebruiker, introduceren we een Teamgroep. Iedere Teamgroep kan één of meerdere Teams bevatten. De Teamgroepen kunnen dan worden toegewezen aan één of meerdere gebruikers via het Gebruikersteams object, waardoor deze gebruiker automatisch alle Teams van die Teamgroep kan zien. Binnen verschillende objecten (vacature, project, plaatsing, etc.) kan dan worden gezien of deze aan zijn/haar teamgroep behoort met het veld 'Mijn teamgroep'. Op basis van dit veld, kan er gefilterd worden in bijvoorbeeld Workflowtegels. We ondersteunen hierbij 1 laag diep: alleen de Teams die aan die groepen hangen worden hiermee zichtbaar.

Het is ook mogelijk een gebruiker automatisch toegang te geven tot alle Teams, door middel van het veld 'Geautoriseerd voor alle Teams' op de gebruikerskaart. Hierbij hoef je dus niet specifiek die gebruiker te koppelen aan een Team of Teamgroep via de Gebruikersteams.
 
Mogelijkheid versturen van e-mail namens een team
Bij het versturen van een e-mail, heeft de gebruiker de mogelijkheid om de e-mail op basis van zijn/haar eigen e-mail adres of een organisatie e-mail te versturen (ingegeven via Setup, Adressen voor de hele organisatie). In deze release kan de gebruiker ook een e-mail versturen namens een team. Hiervoor is in het team object een e-mail adres veld toegevoegd. Op basis van de aan de gebruiker gekoppelde Teams of Teamgroepen (via Gebruikerteams), worden de beschikbare Team e-mail adressen getoond. Het standaard e-mail adres is het e-mail adres van de gebruiker:
 
Set-up
Om gebruik te maken van Teamgroepen, dien je de machtigingenset of het profiel aan te passen. Op het object Teams activeer je de recordtypen en je geeft bewerkingstoegang/leestoegang op alle velden. In het object Gebruikers geef je bewerkingstoegang op het veld 'Teamgroep' en op het veld 'Geautoriseerd voor alle Teams'. Op de paginalay-out van het object Teams dien je het nieuwe veld 'Teamgroep' en 'E-mail' toe te voegen. Op de paginalay-out van de Teamgroep dien je ook de gerelateerde lijst Teams toe te voegen. Daarnaast moet je in de paginalay-out toewijzing de juiste layout voor Team en Teamgroup toewijzen. Tot slot kun je in het object Gebruikers in de Gebruikersprofiel paginalay-out de gerelateerde lijst Teamgroep aanpassen zodat de naam van de Teamgroep wordt getoond. 
 
In de verschillende objecten zijn ook de velden 'Mijn Teamgroep' en 'Teamgroep' toegevoegd, zoals op Persoon, Account, Plaatsing, Vacature, Ticket, Verzuim en Aanbieding Arbeidsomvang. Ook op deze velden moeten de gebruikers lees-toegangsrechten hebben.
 
Nu kun je via de App starter nieuwe Teams aan te maken met het record type "Groep". Bestaande of nieuwe Teams kun je dan vervolgens met het juiste record type "Team" koppelen met het veld "Teamgroep". Ook kun je op het Team en/of Teamgroep een e-mail adres invullen.
 
Als je gebruikers rechten wilt geven op alle teams en daarbij ook alles in Workflowtegels en lijsten wilt tonen, dan dien je de SOQL query in nieuwe en/of bestaande Workflowtegels en filters in lijsten aan te passen. Ga voor de Workflow tegels naar Setup > Aangepaste typen metagegevens  > Workflow definition en Voeg in het veld "Query" de tekst "msf__My_Team_Group__c=true" toe aan de query. De filters in de lijsten zul je ook aan moeten passen met dit statement waar nu alleen "msf__My_Team__c=true" wordt toegepast.
 
In deze release hebben we de mogelijkheden voor het versturen van e-mail vanuit (scherm) flows uitgebreid met een nieuw APEX component en een aanpassing in het bestaande email component voor scxhermflows.
 
msf__SendAdvancedEmailThroughFlow
Het was altijd al mogelijk om het APEX component msf__SendEmailThroughFlow in een flow te gebruiken om e-mails te versturen, echter de mogelijkheden zijn in dit component beperkt tot het ingeven van een persoonsrecord ID (waar de mail naar toe moet) en een e-mail template naam.
Vanaf deze release nu hebben we een mail component met veel meer mogelijkheden. Hiervoor kun je het APEX component msf__SendAdvancedEmailThroughFlow gebruiken. Met dit component kun je de mail versturen zoals je dit ook doet via de schermen in MSR. Ook wordt de e-mail automatisch toegevoegd aan de activiteiten tijdlijn van de ontvanger.
 
Zodra je dit component in een triggerflow of een schermflow toevoegt, geef je dit een label en een API-naam en kun je de parameters definiëren:
rn2-1
 
Afhankelijk van de configuratie zijn een aantal opties optioneel of verplicht. Als je een optie niet gebruikt, blijft het schuifje op 'Niet opnemen'.
 • Id: dit is een contact record ID waar de mail naar toe gestuurd moet worden.
 • BCC Id: Je kunt hier het contact record ID of gebruiker record ID ingeven. Indien je een BCC wilt sturen naar een specifiek emailadres, dien je hiervoor een contactpersoon record aan te maken. Er kan maximaal 1 emailadres in de BCC worden gebruikt.
 • CC Id: Je kunt hier het contact record ID of gebruiker record ID ingeven. Indien je een CC wilt sturen naar een specifiek emailadres, dien je hiervoor een contactpersoon record aan te maken. Er kan maximaal 1 emailadres in de CC worden gebruikt.
 • Documents: Indien je document bijlagen wilt toevoegen aan de e-mail, kun je hiervoor een meervoudige record variabele gebruiken waarin je de relevante record IDs van het object msrDocuments ophaalt. Let daarbij op dat je alleen de records ophalen die horen bij het contact, het juiste documentype en waar de eigenschap msf__To_Be_Deleted__c op FALSE staat. Van de gevonden documenten wordt bij het toevoegen aan de mail de eigenschap 'Verzenden als PDF' meegenomen. Indien de gebruikte Lightning e-mail sjabloon een vaste bijlage heeft, wordt deze ook toegevoegd.
 • From (Email Address): Indien deze niet wordt gespecificeerd, is dit altijd het e-mail adres van de gebruiker die de trigger- of scherm flow opstart. Je kunt hier ook hier een e-mail adres ingeven op basis van een vaste waarde of een variabele berekening.
 • From (Name): Indien deze niet wordt gespecificeerd, is dit altijd de naam van de gebruiker die de trigger- of scherm flow opstart. Je kunt hier ook een naam opgeven op basis van een vaste waarde of een variabele berekening.
 • RTF Body: Alleen nodig als je geen gebruik maakt van een Lightning e-mail sjabloon. Hiermee kun je in de flow een Tekstsjabloon variabele opzetten met hierin de inhoud van het mailbericht. In het Tekstsjabloon zelf kun je aangeven of dit platte tekst of met opmaak is.
 • Subject: alleen van toepassing indien je bij RTF body een variabele gebruikt. Bij het gebruik van een Lightning e-mail sjabloon, wordt de titel uit de template gebruikt.
 • Target Record Id: alleen relevant als een Lightning e-mail sjabloon wordt gebruikt, waarbij de samenvoegvelden op basis van een specifiek object zijn ingevoegd. Denk bijvoorbeeld aan het sollicitatie object. Met deze parameter kun je het record ID van de betreffende sollicitatie specificeren om daarmee de waarden uit dit record samen te voegen in de e-mail.
 • Template name: geef de naam op van de Lightning e-mail sjabloon.
Indien het msf__SendAdvancedEmailThroughFlow component wordt gebruikt in een scherm flow, zorg dan dat je bij de optie Geavanceerd aangeeft dat er altijd een nieuwe transactie wordt gestart:

rn2-2
 
Mailcomponent in Schermflow
Je kunt ook een mailcomponent opnemen in een schermflow, zodat je deze kunt configureren als stap in het sollicitatieproces scherm of vanuit het sollicitatie overzicht op de vacature. In dit scherm component is ook een extra parameter 'Sender Emails' beschikbaar gekomen:
rn2-3
 
Met de parameter Sender Emails kun je één of meerdere e-mail adressen in een variabele opnemen. Als er meerdere adressen zijn, kan de gebruiker kiezen. Laat je deze parameter leeg, dan werkt het op de huidige manier dat het persoonlijke e-mail adres standaard wordt voorgezet in het scherm.
 
Indien je gebruik wilt maken van een afwijkende afzender, dien je op APEX gebaseerde variabelen te definiëren. Deze variabelen dien je op de volgende wijze op te zetten:
 1. Maak een nieuwe enkelvoudige variabele aan, bijvoorbeeld EmailAddress:
  rn2-4
  Bij Gegevenstype selecteer je "Door Apex gedefinieerd" en bij Apex-klasse kies je voor msf_EmailAddress. Indien je de gebruiker uit meerdere e-mailadressen wilt laten kiezen, dan dien je meerdere afzonderlijke enkelvoudige variabelen te maken, bijvoorbeeld EmailAddress1, EmailAddres2 etc. 
 2. Maak altijd eenzelfde door Apex gedefinieerde collectie variabele aan (bijvoorbeeld Emailcollectie) en geef daarbij aan dat deze meerdere waarden mag bevatten. Het mailcomponent in een scherm werkt alleen met een variabele die als een verzameling is gedefinieerd, ook al bestaat deze maar uit 1 e-mail adres!
 3. Neem een toewijzingselement op in je flow, bijvoorbeeld onderstaand:
  rn2-5
  Omdat de variabele gemaakt is op basis van de APEX klasse E-Mail, zijn er binnen de variabele een 'Label' en een 'Value' element beschikbaar. In de toewijzing vul je elk van de de elementen uit de e-mail adres variabele(n) met een vaste waarde (zoals in dit voorbeeld), of een andere variabele berekening.  Zorg er wel voor dat het value element een geldig emailadres bevat. In deze toewijzing wordt elk afzonderlijk emailadres ook toegevoegd aan de collectievariabele. Ook als dit maar 1 adres is, dien je dit te doen.
 4. In het mail schermcomponent koppel je de collectievariabele in de parameter Sender Emails:
  rn2-6
 5. Nadat je de flow hebt geactiveerd, kun je het resultaat bekijken in het het sollicitatieprocesscherm:
  rn2-7
  Heb je in de collectievariabele maar 1 e-mail adres toegewezen, zie je als gebruiker dat e-mail adres als standaard en kun je geen ander adres meer selecteren.

Binnen Mysolution Recruitment is het niet mogelijk om als kandidaat meerdere keren te solliciteren op dezelfde vacature. We hebben in deze release een optie toegevoegd waarmee per vacature kan worden ingesteld dat dit wel mogelijk is. Denk daarbij aan een vacature om Open sollicitaties te registeren, of  kandidaten te laten reageren op doorlopende vacatures.
 
Om dit per vacature mogelijk te maken, is er aan de vacature een optie 'Kandidaat mag meermalen solliciteren' toegevoegd. Staat deze aan op een gepubliceerde vacature, dan krijgt de kandidaat geen melding meer bij het indienen van de sollicitatie.
 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit, dien je de gebruikers via de machtigingenset of het profiel toegang te geven tot dit veld. Vervolgens kun je deze op de paginalay-out(s) van het object vacature zetten. Duplicaat sollicitaties werden altijd al getoond in het tabblad sollicitaties of het sollicitatieprocesscherm (als bijvoorbeeld er door de recruiter al een sollicitatie was aangemaakt om de kandidaat op de vacature te matchen). Met deze functie kun je daarna eenvoudig de sollicitaties samenvoegen.
 
Indien je geen gebruik gaat maken van deze functionaliteit, zal er voor de kandidaat niets veranderen.
 
Aanpassing sollicitatie hoofd- en subvacature
In deze feature hebben we ook een aanpassing gemaakt in de werking indien een subvacature gekoppeld is aan een hoofdvacature. Als een kandidaat op de subvacature solliciteert, wordt in deze constructie de sollicitatie gekoppeld aan de hoofdvacature. In de sollicitatie is voor de recruiter inzichtelijk via welke subvacature de sollicitatie is binnengekomen. 
 
Als de kandidaat ook nog direct solliciteert op de hoofdvacature, kreeg deze voorheen een melding dat deze al heeft gesolliciteerd. Dat kan verwarring opleveren, omdat het voor de kandidaat niet inzichtelijk is welke vacature een hoofd- of een subvacature is. Deze melding wordt nu niet meer gegeven en de sollicitatie wordt aangemaakt. Pas als er op of de hoofd- of de subvacature nogmaals wordt gesolliciteerd, wordt de melding gegeven.
 
Gekoppeld aan bovenstaande uitbreiding kun je er dan voor kiezen om het veld 'Kandidaat mag meermalen solliciteren' te activeren op de hoofdvacature, daarmee zorg je ervoor dat de kandidaat geen meldingen meer ontvangt, ongeacht op welke hoofd- of subvacature de sollicitatie wordt aangemaakt.
 
In deze release hebben we het mogelijk gemaakt vanuit de kandidaatkaart eenvoudig een nieuwe sollicitatie aan te maken voor deze kandidaat. De actieknop Toevoegen aan vacature die ook vanuit de Zoek Personen of Sollicitatietabblad op de vacaturepagina beschikbaar is, is nu ook te gebruiken vanaf de kandidaat. 
 
Voeg je de kandidaat toe, dan krijg je een scherm waarin je de vacature kunt zoeken:
rn3-1-1
 
Indien er een sollicitatieprocedure is gekoppeld aan de geselecteerde vacature, worden alleen de statussen getoond die binnen die procedure mogelijk zijn. Je kunt een opmerking toevoegen en na opslaan wordt de sollicitatie aangemaakt. Uiteraard wordt gecontroleerd of er al een sollicitatie aanwezig is.
 
Het toevoegen aan de vacature kan zowel via een knop in de actiebalk, of direct vanuit de gerelateerde lijst sollicitaties:
rn3-2
 
Setup
Om hiervan gebruik te maken, dien je de paginalay-out van de persoon (type kandidaat) aan te passen. 
 • Indien je deze knop boven aan de pagina wilt plaatsen, dien je in de sectie Mobiele en Lightning acties de knop 'Toevoegen aan vacature' op de paginalay-out te slepen.
 • Om de knop beschikbaar te maken in de gerelateerde lijst, navigeer je naar de Gerelateerde lijsten, Sollicitaties op de paginalay-out en kiest voor de eigenschappen van de gerelateerde lijst:
rn3-3
 
In het pop-up scherm klap je de sectie 'Knoppen' open door op het plusje aan de rechterkant te klikken. Je kunt vervolgens de standaardknop Nieuw uitschakelen en de nieuwe knop Toevoegen aan vacature activeren.
 
We hebben een uitbreiding gedaan in de instelmogelijkheden van het GDPR-databewaarbeleid. In de Typen aangepaste metagegeven GDPR-Datagroep, kun je ook instellen of de gekoppelde persoonskenmerken en de gekoppelde werkervaringen/opleidingen/neven-activiteiten verwijderd moeten worden. Daarnaast kun je nu bij het opstellen van het GDPR-data bewaarbeleid ook een berekening doen op basis van de laatste verloningsdatum van de kandidaat.
 
Om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe verwijder opties, dien je de via de Setup, Typen aangepaste metagegeven de paginalay-out van de GDPR-Datagroep aan te passen en de nieuwe velden op de paginalay-out te zetten. In het GDPR-databewaarbeleid kun je automatisch de laatste verloningsdatum gebruiken als startpunt voor de berekening.
 

Tot op heden was het alleen mogelijk om de APEX-klassen ‘DeleteDocumentsBatchScheduler’ en ‘DeleteAnonymizedPersonsBatchScheduler’ handmatig aan te roepen. Dit zijn batches die in gebruik genomen kunnen worden bij het anonimiseringsproces binnen Mysolution Recruitment.
Het is nu mogelijk gemaakt om deze batchprocessen in te plannen via de Apex klassen en daarmee de batches periodiek uit te laten voeren. Ga hiervoor naar de Setup, Apex-klassen en kies voor de knop 'Apex plannen'. Bij taaknaam zoek je de betreffende klasse op en je geeft frequentie op.

Mocht je deze klasse niet kunnen vinden, kies er dan voor om linksboven in het overzicht van de APEX-klassen te kiezen voor 'Alle klassen compileren'.

 

In deze release is het sollicitatie formulier als een van de laatste in de rij verhuisd van Typen aangepaste metagegevens naar het Portalcontroller object. Dit wordt automatisch bij het uitrollen van de release omgezet. Maar wil je hierna aanpassingen doen op het sollicitatie formulier, dien je de configuratie te hebben aangepast!
 
Wat moet je doen voor de setup:
 1. Pas de machtigingen aan: op het object Portal Controllers dien je rechten te hebben op het recordtype Job Application Controller en moet je alle rechten hebben op de velden Hide Application Job Title, Person Record Type en Thank-You URL. Je moet in het object Portal Veld rechten hebben op het recordtype Job Application New Field.
 2. In het object Portal Controllers moet je bij de Paginalay-out Toewijzing de SFJobApplicationController Layout koppelen aan het recordtype Job Application Controller.
 3. In het object Portal Velden activeer je in de keuzelijst veld 'Veld Soort' de waarden Privacy, Knockout Question en Skill Rating. Kies vervolgens voor Recordtypen, selecteer Job Application New Field en open de keuzelijst 'Object'. Voeg de waarde Person (of Contact) en Job Application toe. Open vervolgens de keuzelijst 'Veldsoort' en voeg daar Objectfield, Documentfield, HTML field, Privacy, Knockout Question, SkillDefitionField en Skill Rating aan toe.
Via de App starter, Portal controllers kun je de bestaande controllers onderhouden. Met de configuratie van het formulier in het Portal Controller object, is het ook mogelijk om een standaard waarde mee te geven in een object veld van de persoon of de sollicitatie. Desgewenst kun je dit veld ook verbergen op het formulier.
 

Sommige snelle acties zijn vervangen door een nieuwe variant. Waar dat het geval is, is het label van de oude actie voorzien van "(Oud)". Gebruik je zo'n verouderde snelle actie in een paginalay-out, dan moet je deze vervangen door de nieuwe variant. Hieronder zie je een lijstje van de snelle acties waar dat voor geldt, met een korte beschrijving en op welk object ze worden gebruikt.

 • Account: 
  • Schedule Appointment (afspraak maken op account)
 • Arbeidscontract: 
  • Change Contract Status (wijzigen van de arbeidscontractstatus)
 • Plaatsingsdetail:
  • Calculate Travel Distance (berekenen reisafstand)
  • Copy Home Address (kopiëren van woonadres)
  • Copy Work Address (kopiëren van werkadres)
 • Vacature:
  • Insert Template (vacaturesjabloon inkopiëren) 
  • Create Job From Template (nieuwe vacature maken op basis van een vacaturesjabloon)
 • Verzuim:
  • Change Absence Status (wijzigen verzuimstatus)

Op elk relevant object kun je de oude actie(s) verwijderen en de nieuwe toevoegen.

Hieronder een voorbeeld ter illustratie:

rn7-1

 

In deze release hebben we 2 features toegevoegd aan de manier waarop documenten gegenereerd worden in SharePoint.

Business Label gebruiken in SharePoint maplocatie
Het was al mogelijk om op basis van het team van een persoon een gegenereerd document automatisch in de corresponderende SharePoint map op te slaan. Bijvoorbeeld: een Commercieel CV voor een kandidaat van team Utrecht komt automatisch in de SharePoint map 'Utrecht'. Met een nieuwe tag kun je dit nu ook doen op basis van het business label van de kandidaat. Gebruik in dat geval de tag #LABEL# in het veld 'SharePoint map locatie' van het gewenste documentsoort. 
 
Dit is mogelijk voor een documentsoort voor object Persoon, waarbij voor de bepaling van het business label wordt gekeken naar het veld Default Label (msf__Default_Label__c). We hebben dit ook mogelijk gemaakt voor documentsoorten voor het object Account. Hierbij wordt het business label bepaald door het veld Label (msf__Label__c) op het Account-object. Je moet wel zorgen dat in SharePoint mappen aanwezig zijn die corresponderen met de namen van de business labels die je hanteert. Je kunt vanaf nu ook de tag #TEAM# gebruiken in plaats van de bestaande tag #TEAM_CANDIDATE#. De bestaande tag werkt ook nog steeds.
 
Aanpassing rechtenstructuur SharePoint/document generatie
Vanaf deze release is het ook mogelijk om de rechtenstructuur binnen SharePoint op een andere manier toe te passen. Standaard gaan wij uit van een SharePoint document omgeving waar alle gebruikers rechten hebben om alle documenten te lezen en te bewerken. Met deze feature is het mogelijk om de documenten map op SharePoint af te schermen voor alle gebruikers en alleen rechten te geven op het moment dat in MSR een  document wordt gegenereerd of als een gegenereerd document wordt geopend. Hiermee voorkom je dat gebruikers binnen SharePoint documenten kunnen verwijderen die vanuit MSR zijn gegenereerd.
 
Als je geen gebruik wil maken van deze afscherming, hoef je niets aan te passen. Dan blijft de SharePoint koppeling werken op de huidige manier.
 
 
Setup 
De setup bestaat uit een aantal stappen:
 1. In de eerste stap dien je in Azure een nieuwe Ms Graph API App op te zetten, met daarin specifieke rechten op SharePoint. In deze app dien je de volgende rechten toe te kennen: Sites.Read.All (Delegated) en Sites.ReadWrite.All (Delegated).
 2. Vervolgens ga je binnen MSR naar de setup, Auth leveranciers en je maakt een nieuwe registratie aan. Kies als naam bijvoorbeeld MsGraph, bij Invoegtoepassing voor Azure_ClientCredentials_AuthProvider, vul bij Callback URL initieel een willekeurige waarde in, geef de Client ID, Client Secret en Tennant ID in van de app registratie van stap 1. De scope wordt https://graph.microsoft.com/.default. Kies bij uitvoeren als voor het Mysolution Recruitment service account en sla de Auth. leverancier op.
 3. Kopieer vervolgens de call-back URL waarde "/services/authcallback/MsGraph" uit de lijst van Salesforce-configuratie sites en vul deze in bij de Call back URL in het detail van de Auth.-leverancier.
 4. Kopieer vervolgens de volledige call-back URL uit de lijst van Salesforce-configuratie sites (dus https://salesforceomgeving.my.salesforce.com/services/authcallback/MsGraph) en voeg deze toe als call-back URL in de Azure app.
 5. Ga vervolgens naar Setup, Benoemde inloggegevens. Voeg een Nieuw verouderd registratie toe. Geef als naam bijvoorbeeld MsGraphAPI op, URL wordt https://graph.microsoft.com/v1.0, Identiteitstype Met naam genoemde hoofdpersoon en het Authenticatie Protocol: OAuth2. Bij de Authenticatieleverancier geef je de Leverancier die je in stap 2 hebt aangemaakt. Log vervolgens in de Azure omgeving in om de koppeling te activeren.
 6. Activeer tot slot via Setup, Instellingen voor externe site, de Externe Site Graph mocht deze inactief staan.
 7. Ga naar Setup, aangepaste instelling en kies Document settings. Activeer de instelling Beperk SharePoint document toegang en geef bij de benoemde inlogggeven de inloggegeven uit stap 5.
 8. Ga als laatste naar Externe Gegevensbronnen, kies voor de SharePoint site een documentmap waarbij je in Azure zorgt dat alleen de Teameigenaar toegang heeft (privacy staat op privé). Gebruikers kunnen nu nooit rechtstreeks naar een bestand in deze map, alleen maar vanuit MSR.
 
SharePoint niet meer verplicht bij documentgeneratie
Tot slot hebben we het nu ook mogelijk gemaakt om SharePoint niet in te richten om documenten te kunnen genereren. Als SharePoint niet is ingericht als verbonden app (bijvoorbeeld in een testomgeving), dan wordt het samengevoegde document direct opgeslagen als bijlage in MSR. Wil je dit document dan nog wijzigen, dien je de bijlage eerst te downloaden, de aanpassing door te voeren in Word en het gewijzigde document weer op te slaan bij het betreffende object. Het oorspronkelijke document dien je dan te verwijderen.
 
Als SharePoint wel als verbonden app is geconfigureerd, wordt een document na het genereren direct opgeslagen en kun je de wijziging direct doorvoeren en wordt het document automatisch opgeslagen. Voor bestaande inrichtingen heeft deze feature dus geen gevolgen.
 
In deze release hebben we een aanpassing gemaakt zodat ingestelde criteria voor de gebruiker of de gerelateerde entiteit (persoon, account, vacature, team of business label) in het workflow component op de thuispagina worden bewaard.
rn7-2
 
Je gaat nu iedere keer terug naar de thuispagina met de laatst ingegeven criteria.
Let op: Het kan voorkomen dat na de installatie van de release er voor specifieke gebruikers geen gebruiker-filter is ingesteld. Deze gebruikers moeten dan eenmalig het gewenste filter ingeven. Vanaf dan wordt het laatst ingegeven filter opgeslagen.

Voor de Combi klanten is het nu ook mogelijk gemaakt om Teams en Teamgroepen vanuit MSF op te halen in een batch, in MSF staat dit ook wel bekend als vestigingen en vestigingsgroepen. Dit kan je doen door de nieuwe aangemaakte Apex-klassen uit te voeren. 

Set up
Het uitvoeren van de verschillende batches kan je doen door ze te plannen. Via de Setup, Apex-klassen kan je kiezen voor de optie 'Plan Apex'. Vervolgens kan je aangeven wanneer de Apex klasse ingepland moet worden en hoe je dit periodiek terug wilt laten komen. Let wel op bij het plannen van deze specifieke batches. Je dient ze namelijk na elkaar in te plannen. Als eerste plan je de batch ‘BCRetrieveResponsibilityCentersBatch’ daarna volgt ‘BCRetrieveRespCenterGroupsBatch’. Dat ziet er als volgt uit:

 rn4-1-1

Gebruiker synchroniseren

Tot slot kan je er nu ook voor kiezen om de gebruiker vanuit MSR naar MSF te synchroniseren. In MSF staat de gebruiker ook wel bekend als “medewerker”. Met de alias vanuit de gebruiker in MSR wordt er een medewerker aangemaakt in MSF op basis van deze unieke code.

Set up

Om gebruik te maken van deze feature dien je de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open  via Setup, Aangepaste instellingen de Mysolution flex settings.
 2. Hier kun je vervolgens bij het veld ‘Synchroniseer deze profielen naar MSF’ het profiel invoeren waarvan synchronisatie gewenst is.
 3. De gebruiker wordt nu gesynchroniseerd bij het aanmaken.

Laat je dit veld leeg, worden er geen gebruikers gesynchroniseerd.

Het is nu mogelijk om op Account en Persoon het ingevulde BTW nummer te controleren op juistheid. We maken hiervoor gebruik van een EU service die deze BTW nummers behandeld. Met behulp van een knop op de pagina, kan deze service worden aangeroepen en krijgt de gebruiker een melding of het BTW nummer correct is. Daarnaast is het ook mogelijk om deze controle in een (scherm)stroom op te nemen, wanneer je bijvoorbeeld een Account aanmaakt of bijwerkt. Op het object Persoon zijn twee BTW nummer velden beschikbaar: 'BTW nummer' en 'Freelance BTW nummer'. Beide BTW nummers worden gecontroleerd, wanneer deze zijn ingevuld.
 
Set-up
Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid BTW nummers te controleren, kun je op de paginalay-out van het object Account en Persoon bij de Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties de knop 'Controleer BTW nummer' toevoegen.
 
Het is ook mogelijk om de controle op te nemen in een schermstroom. Gebruik hiervoor de APEX klasse: "VAT Number Validation". Voor meer informatie over het inrichten van een schermstroom neem je contact op met een van onze consultants.

In een vorige release hebben we het mogelijk gemaakt om de kostenplaats autorisatie voor project vanuit MSR in te geven. Vanaf deze release is het ook mogelijk geworden om medewerkers te autoriseren voor specifieke kostenplaatsen op plaatsing, zodat deze in de urenportal alleen de toegewezen kostenplaatsen kunnen gebruiken. 

Set up
Om hiervan gebruik te maken dien je in de paginalay-out van het object Plaatsing de gerelateerde lijst Kostenplaats Autorisatie toe.

Voor de Combi klanten is het momenteel al mogelijk om loongegevens te synchroniseren naar MSF met een loongegevensoortoptie. Echter het was het niet mogelijk om dezelfde loongegevenssoortoptie bij verschillende loongegevens in geven en te synchroniseren naar MSF. Sommige opties zijn namelijk getallen (bijv. 1, 2, 3). Dit kan verschillend zijn bij de verschillende soorten loongegevens.

Zo zie je bijvoorbeeld dat de omschrijving anders kan zijn bij eenzelfde soort optie (Optie 1).

rn5-1

Set up
Het is nu mogelijk gemaakt om vanuit MSR gelijke loongegevenssoortopties in MSF (voorbeeld hierboven) aan te kunnen sturen door de API-waarde te wijzigen in: Waarde__1. In de code betekent dit dat we de API-waarde van keuzewaarden onder loongegevens (loongegevenssoortopties) hebben gesplitst door '__'  (dubbele underscore) en daarmee de laatste waarde gebruiken. Op deze manier is het mogelijk gemaakt om nog steeds alle relevante loongegevenssoortopties toe te voegen.

Bij het maken van een plaatsing met de plaatsingswizard, kun je nu direct een arbeidscontract aanmaken indien dat relevant is. In de laatste stap van de plaatsingswizard wordt dan, naast de knop 'Voltooi' een nieuwe knop aangeboden: 'Voltooi & open contract wizard'. Met deze knop open je direct de Arbeidscontract wizard en kun je een arbeidscontract maken voor de betreffende kandidaat.
 
Deze knop wordt alleen getoond als er geen contract aanwezig is voor de kandidaat binnen de gebruikte bedrijfseenheid van de plaatsing op de startdatum. Er wordt dus gekeken of er plaatsingen zijn waarbij de startdatum op of voor de startdatum van de plaatsing ligt EN de einddatum leeg is of na de startdatum van de plaatsing.
 
Concrete voorbeelden wanneer de knop wordt getoond en wat er in die gevallen vooraf ingevuld wordt in de Arbeidscontract wizard:
 • Kandidaat heeft geen contract voor de bedrijfseenheid van de plaatsing
  • Startdatum en einddatum van contract worden automatisch ingevuld met plaatsing start- en einddatum
 • De einddatum van het meest recente contract van de kandidaat ligt voor de einddatum van de plaatsing
  • Startdatum van contract is einddatum van het meest recente contract + 1 dag
  • Einddatum van contract is einddatum is einddatum plaatsing
 • Kandidaat heeft geen contract voor bedrijfseenheid van plaatsing waarbij startdatum van het contract gelijk is aan of ligt na de startdatum van de plaatsing
  • Startdatum en einddatum van contract worden automatisch ingevuld met plaatsing start- en einddatum
In alle gevallen wordt de bedrijfseenheid automatisch gevuld op basis van de bedrijfseenheid van de plaatsing. De knop wordt alleen getoond bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing voor 1 enkele kandidaat.

Het was altijd al mogelijk om bij de account een factuuradres vast te leggen. Met deze feature maken we het mogelijk om bij de account ook werklocatie adressen vast te leggen. Hiervoor hebben we aan het object Accountadressen recordtypen toegevoegd: Factuur en Werklocatie. Bij het aanmaken van een nieuw adres, kun je nu een onderscheid maken tussen de twee typen. De Selectiecode voor elk van de werklocatie adressen bij de account dienen net als die voor een factuuradres uniek te zijn. Als deze niet uniek is, volgt een foutmelding.
 
Om een volledig werkadres te kunnen vastleggen, zijn er nu ook velden aan het object Accountadressen toegevoegd: Telefoon, Mobiel en Website. Deze zijn standaard beschikbaar in de paginalay-out van een Werklocatieadres. Vanuit het object Project en Vacature is er een nieuw opzoek veld naar de Werklocatieadressen toegevoegd, waarmee je de bestaande werkadressen kunt selecteren. Deze wordt niet beperkt tot de ingevulde account zelf, dit kan immers ook een werklocatie zijn die vanuit een account hiërarchie komt. Bij het kiezen van een werkadres in dit veld, worden de bestaande werklocatie velden op de vacature en project overschreven met de corresponderende waarden uit de werklocatie.
 
Set up
Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe registratie van werklocatie, dien je de volgende stappen te doorlopen:
 1. Pas de machtigingenset of het profiel aan. In het object Accountadressen dien je rechten te hebben op de recordtypen Invoice en Worklocation. Daarnaast dien je bewerkingsrechten te hebben op de nieuwe velden Telefoon, Mobiel en Website. In het object Vacature en Project dien je bewerkingsrechten te hebben op het nieuwe veld Accountwerklocatie.
 2. Je kunt er vervolgens te kiezen om op de Account record paginalay-out de gerelateerde lijst naar (factuur) adressen aan te passen. Via pagina bewerken kun je een Dynamisch gerelateerde lijst op te nemen. Hierin kun je een filter instellen op het recordtype Factuur of Werklocatie.
Synchroniseren adressen met MSF
Voor wat betreft het synchroniseren van accountadressen met MSF geldt het volgende. In combinatie met de huidige (CRM) interface is het alleen mogelijk om een factuuradres van een account te synchroniseren naar MSF.

Voor onze combi klanten die zowel MSR als MSF gebruiken, werkt de connectie tussen beide applicaties op basis van het ‘Basic Authentication’ mechanisme. Met deze release gaan we de connectie methode uitbreiden naar Oauth 2.0, op basis van 'Service to Service Authentication'.

Service to Service Authentication
Deze authenticatie methode is gebaseerd op de ‘Client Credentials Oauth 2.0 flow’ welke Microsoft hanteert. Dit houdt in dat MSR (Salesforce) middels een clientId en clientsecret een aanroep doet richting een geconfigureerde App registratie in Azure en een token terug krijgt. Met deze token kan MSR met MSF op een veilige manier gegevens uitwisselen.

Set-up
Klanten die gebruik willen blijven maken van de 'Basic' Authentication, hoeven niets te doen. Maar als je gebruik wilt gaan maken van de 'Service to Service Authentication', dienen onderstaande stappen te doorlopen.

 • Registreer een Azure AD app en geef API.ReadWrite.All (Application) permissions.
 • Maak een Auth. Provider in MSR aan met de gegevens vanuit stap 1.
 • Maak een Named Credential aan in MSR.
 • Maak een remote site aan in MSR.
 • Activeer de Oauth authenticatie flow in MSR aangepaste instellingen.
 • Koppel de Named Credential van stap 3 in MSR aan de aangepaste instellingen.
Vanaf deze release is het mogelijk om de eigenaar van een plaatsing op plaatsingsniveau te synchroniseren naar MSF. In MSF wordt dan het veld 'medewerker' gevuld met deze waarde.
Omdat MSR twee verschillende recordtypes kent onder plaatsing, is het volgende hiervoor opgezet:
 • De plaatsing met recordtype 'enkel' synchroniseert de eigenaar van de plaatsing naar het veld medewerker op het project en de projectresource in MSF. 
 • De plaatsing met recordtype 'project gebaseerd' synchroniseert de eigenaar van de plaatsing alleen naar de projectresource in MSF. Het project in MSF wordt hier nog steeds gevuld door de eigenaar van het project in MSR. 
Set up
Om gebruik te maken van de feature dien je het veld 'eigenaar' toe te voegen op de paginalay-out van de plaatsing. Verder dien je de juiste machtigingen voor het veld 'eigenaar' in het object Plaatsing.

Mysolution Februari Release 1

 

Vanaf nu worden de belangrijkste wijzigingen in de release ook direct in MSR getoond. Op de Hoofdpagina krijgen alle gebruikers, nadat de nieuwste release is geïnstalleerd, een pop-up in het scherm:

Uitleg1 RN 2023-01

Je kunt direct doorklikken naar de Release notes op de website met daarin de volledige uitleg van alle nieuwe en opgeloste features. Je kunt door de pop-up scrollen om te zien welke features zijn toegevoegd in de nieuwe release. Ook zie je of er voor een feature een aanvullende tour beschikbaar is, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe de feature werkt. Zo hebben wij in deze release functionaliteit toegevoegd aan de vacature. Zodra je een vacaturekaart opent, wordt de tour gestart:

Uitleg2 RN 2023-01

Deze 'Feature update' functionaliteit komt niet standaard beschikbaar in de sandbox, maar kun je wel activeren. Ga daarvoor in de sandbox naar de Setup, In-App begeleiding. Kies dan voor Instellingen en activeer de Gebruikersassistentie in sandboxorganisaties:

Uitleg3 RN 2023-01

Deze instelling dient na het maken van een sandbox te worden geactiveerd. Je hoeft dit in de productieomgeving niet in te stellen.

 

In deze release hebben we het mogelijk gemaakt om op een vacature een of meerdere knock-out vragen vast te leggen, zodat kandidaten bij het invullen van het sollicitatie formulier vragen met ja of nee kunnen beantwoorden. Op de sollicitatie is dan inzichtelijk hoeveel knock-out vragen er behaald zijn, zodat je sneller een overzicht hebt van de kandidaten die niet voldoen aan de gestelde harde criteria.
 
Hiervoor zijn nieuwe objecten en velden toegevoegd. Als eerste is er een gerelateerd object op de vacature: de Knock-out vraag. Daarnaast is er op de sollicitatie een gerelateerd object: Knock-out vraag antwoord. Vervolgens zie je op de sollicitatie nieuwe velden terug: Aantal knock-out vragen, Aantal positieve antwoorden en een Percentage behaald. Indien er op de gekoppelde vacature geen knock-out vragen zijn gedefinieerd, is het percentage behaald leeg. In andere gevallen wordt hier een percentage getoond.
 
Knock-out vragen worden automatisch toegevoegd aan een sub-vacature als je deze direct bij het aanmaken koppelt aan een hoofdvacature. Ook wordt het aantal knock-out vragen op de sollicitatie gevuld op het moment dat de sollicitatie wordt aangemaakt. Voeg je later nog vragen toe, dan worden deze niet automatisch verwerkt!
 
Om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe functionaliteit, dien je de volgende configuratiestappen te doorlopen:
 1. Pas de machtigingen of het profiel aan: geef de rechten op alle velden van de nieuwe objecten Knock-out Vragen en Knock-out Vraag Antwoorden.
 2. Pas de paginalay-out aan van het object vacature en zet de gerelateerde lijst Knock-out vragen op de pagina. Voor het object Sollicitatie voeg je de gerelateerde lijst Knock-out vraag antwoorden toe en zet je de 3 knock-out velden op de paginalay-out.
 3. Om gebruik te maken van Knock-out vragen op het sollicitatieformulier, voeg je een nieuw veld toe in de Setup, Typen aangepaste Metagegevens, Portal Job Application Form Detail. Dit veld is van het type Knock-out vraag.
Vervolgens kun je op een vacature de Knock-out vragen formuleren. Knock-out vragen verwachten alleen een Ja/Nee keuzemogelijkheid, waarbij alleen de positieve antwoorden meetellen in de berekening.
 
Dit ziet er dan zo uit op de vacature:
rn1

De kandidaat krijgt dit in het sollicitatiescherm te zien:
rn2
 
De antwoorden worden dan direct in de sollicitatie verwerkt:
rn3-1
Knock-out vragen kun je ook vertalen op de portal. Via de App starter maak je een vertaling aan voor KnockoutQuestion_<<id van de knock-out vraag>>, bijvoorbeeld KnockoutQuestion_a2P1x000001UgTMEA0. De id kun je opzoeken op de detailpagina van de betreffende vraag:
 
rn5
 
 
Knock-out vragen kunnen ook via de API op worden gehaald. Er is een nieuwe klasse beschikbaar. Via /apexrest/msf/api/job/GetKnockoutQuestions kun je deze opvragen. Optionele parameters zijn Ids (hierin kun je een of meerdere JobId's opgeven gescheiden door een ;), Limit en Offset. Het responsebericht bevat o.a. de volgende velden:
    "Id": "a14AW0000089G5lYAE",
    "Name": "KOQ-00000",
    "msf__Job__c": "a18AW000000B6RtYAK",
    "msf__Knockout_Question__c": "Beschikt u over een vorkheftruck certificaat?",
 
Daarnaast kun je de positief beantwoorde vragen ook specificeren in de Apply API, door de ID van de betreffende vraag op te nemen in de body van de response. Dat response bericht zou er zo uit kunnen zien:
  "setApiName": "default",
  "status": "Application",
  "isExternalSource": false,
  "utm_campaign": "Q4-email-campaign",
  "utm_content": "call-to-action-button",
  "utm_medium": "email",
  "utm_source": "special-offer-mailinglist",
  "utm_term": "job-openings",
  "fields": {
    "Voornaam": {
      "value": "Klaas"
    },
    "Tussenvoegsels": {
      "value": "de"
    },
    "Achternaam": {
      "value": "Vrienkx"
    },
    "Email": {
      "value": "testmailmysolution@mail.com"
    },
    "Mobiel_nummer": {
      "value": "0031(0)612345678"
    },
        "Knockout_Questions": {
      "value": a14AW0000089G5lYAE"
    },
    "PrivacyAgreement": {
      "value": true
    }
  }
}
Mocht de kandidaat geen positief antwoord geven op een knock-out vraag, wordt deze niet meegestuurd in de response.
 
 
 
Vanaf versie 4.79.7 is het mogelijk om vanuit een plaatsing automatisch een werkervaring aan te maken bij de kandidaat. Als er een commercieel/bureau CV wordt gegenereerd voor de kandidaat, worden gelijk de meest recente plaatsingen hierin meegenomen. Hiervoor is op de plaatsing een nieuw veld beschikbaar: Werkervaring aanmaken. Ook is in het object Werkervaring een veld Plaatsing toegevoegd, om daarmee een eerder aangemaakte werkervaring bij te werken vanuit de plaatsing.
 
De werkervaring wordt aangemaakt met de volgende gegevens:
 • Kandidaat
 • Werkgever naam, deze wordt gevuld met de gekoppelde klantnaam. Indien gewerkt wordt met account hiërarchie, dan is dit de naam van de hoogste in de hiërarchie.
 • Start datum, deze wordt gevuld met de startdatum van de plaatsing
 • Eind datum, deze wordt gevuld met de einddatum van de plaatsing
 • Functie, deze wordt gevuld met de functieomschrijving van de plaatsing
Als er een werkervaring is aangemaakt vanuit de plaatsing en de plaatsing wordt later bijgewerkt, worden eerder benoemde velden aangepast.
 
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit, dienen de nieuwe velden op de paginalay-out van zowel plaatsing als de werkervaring te worden gezet en dienen de gebruikers machtigingen op deze velden te hebben.
Sinds een aantal releases is het mogelijk om kandidaten te zoeken op de klantenportal. Vanaf nu is het ook mogelijk om een kandidaten zoek controller op te zetten voor gebruik op een kandidatenportal. Hiermee wordt het mogelijk dat kandidaten elkaar onderling kunnen zoeken. Welke informatie op de portal wordt getoond aan de kandidaat, is afhankelijk van de configuratie van de Zoek Kandidaten controller.
 
In de Setup, Typen aangepaste metagegevens, Candidate Status Setting is een nieuw veld beschikbaar: Gebruik in selectie kandidaatportaal. Hiermee kun je aangeven of je kandidaten met deze status ook wilt tonen in de kandidatenportal. De bestaande instelling heeft voor de duidelijkheid een nieuw label gekregen: Gebruik in selectie klantportaal.
 
Om deze instelling in te kunnen vullen, pas je de paginalay-out van de Candidate Status Setting aan door het nieuwe veld op de pagina te zetten. 
 
Vervolgens kun je de gebruikelijke stappen zetten door een controller via de App starter aan te maken, een Portal Menu Item aan te maken in de Typen aangepaste Metagegevens en de configuratie van de portal te verversen.
Vanaf deze release hebben we het mogelijk gemaakt om medewerkers te autoriseren voor specifieke kostenplaatsen op projecten, zodat deze in de urenportal alleen de toegewezen kostenplaatsen kunnen gebruiken. 
 
Hiervoor is een nieuw object Kostenplaats Autorisatie toegevoegd met daarin een verwijzing naar de kandidaat, het project, de kostenplaats plaatsing/project of de kostenplaats (account). Ook geef je een startdatum en een einddatum in. Je kunt de kostenplaats autorisatie toevoegen vanuit de kandidaat, het project, de kostenplaats plaatsing/project of de kostenplaats. Vanaf elke plek wordt de betreffende entiteit automatisch ingevuld en kun je de overige velden zelf aanvullen. Afhankelijk van de instelling op het geselecteerde project, wordt gecontroleerd of de gekozen kostenplaats ook gekoppeld is aan het betreffende project of de aan het project gekoppelde account. 
 
Voor het object kostenplaats plaatsing/project is een controle toegevoegd zodat maar één van de referenties naar plaatsing of project gevuld kan zijn, om bovenstaande controle mogelijk te maken.
 
De kostenplaats autorisaties worden na het opslaan direct gesynchroniseerd naar MSF. Eventuele foutmeldingen dien je dan eerst op te lossen voordat je opnieuw kunt opslaan (en synchroniseren). Ook het verwijderen zorgt direct voor een synchronisatie.
 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit, dien je de volgende setup stappen te doorlopen:
 1. Je dient de gebruikers via het profiel of de machtigingenset rechten te geven op alle eigenschappen van het nieuwe object Kostenplaats Autorisatie.
 2. Je bepaalt via welke objecten je de autorisatie wilt aanmaken en je voegt in de betreffende paginalay-out de gerelateerde lijst Kostenplaats Autorisatie toe.
 3. In het object Kostenplaats autorisatie dien je in de paginalay-out bij de Mobiele en Lightningacties de standaard "Verwijder" actie te vervangen door de aangepaste "Delete" knop:
  rn4-1
  Hierdoor wordt na het verwijderen direct de synchronisatie aangepast. Heb je de standaardknop niet vervangen, kun je het record niet verwijderen.
 
 
Binnen MSR was het al mogelijk om een auto vast te leggen en deze toe te wijzen aan een medewerker. Deze worden dan ook gesynchroniseerd naar MSF. Vanaf deze release is het ook mogelijk om een fiets op te voeren en toe te wijzen. In MSF wordt een fiets ook als "auto" vastgelegd.
 
Om dit mogelijk te maken, zijn recordtypes aan het object Auto toegevoegd: Fiets en Auto. De laatste is de standaard. Kies je bij het aanmaken voor recordtype Fiets, kun je onder andere het chassisnummer vastleggen. Bij de Autotoewijzing kun je vervolgens ook een vastgelegde Fiets toewijzen aan een medewerker. Beide gegevens worden ook gesynchroniseerd.
 
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit, dien je de volgende setup te doen:
 1. Allereerst dien je de machtigingen in het profiel of de machtigingenset uit te breiden: je dient op het object Auto's de recordtypen Auto en Fiets te activeren. Ook moet je bewerkingsrechten hebben op het veld Chassis nummer.
 2. In objectbeheer dien je voor het object Auto in de paginalay-out toewijzing de Bicycle Layout te koppelen aan recordtype Bicycle. Je kunt desgewenst nog andere velden toevoegen aan de paginalay-out van het object, bijvoorbeeld status of merk. Ook kun je het veld recordtype toevoegen aan de huidige Car paginalay-out.
 3. Desgewenst kun je de omschrijving van het object Auto aanpassen naar Vervoersmiddel en Autotoewijzing naar Vervoersmiddeltoewijzing. Dit doe je door in de Setup, Tabbladen en labels een andere naam op te geven. Je kiest Nederlands en navigeert naar Aangepaste Tabbladen en je wijzigt de naam van Auto en Autotoewijzing.
Mocht je geen fietsen als object willen registreren, dan hoef je niets te doen. Alle nieuwe Auto's worden dan standaard als "Auto" naar MSF gesynchroniseerd.
Loongegevens kunnen momenteel in MSR vastgelegd worden op kandidaat of plaatsing, maar nog niet op contract. Dit hebben we met deze feature toegevoegd.
 
Loongegevens kunnen zowel via een keuzelijst Loongegevenssoort in het object Loongegeven als in typen aangepaste metagegevens worden vastgelegd. Met deze feature is het ook mogelijk om via de typen aangepaste metagegevens te bepalen waar loongegevens gebruikt kunnen worden. In de Salary Data Wage Type Setting metagegevens, zijn drie extra selectievakjes toegevoegd. Hiermee kun je bepalen voor welke entiteiten het loongegevensoort gebruikt kan worden.
 
Maak je alleen gebruik van de keuzelijst Loongegevens, dan zijn deze voor alle drie de entiteiten te gebruiken. Je kunt er dan ook voor kiezen om alle waarden uit de keuzelijst over te nemen in de Salary Data Wage Type Setting om dit voor elk loongegeven te specificeren.
 
In gebruikname
Je dient de paginalay-out van de Typen aangepaste metagegevens Salary Data Wage Type Setting aan te passen en de drie nieuwe velden toe te voegen. Vervolgens kun je deze specificeren voor de drie entiteiten. Automatisch zijn deze voor kandidaat en plaatsing al aangevinkt.
 
Voor contract kun je hetzelfde component gebruiken als nu al wordt gebruikt op plaatsing en kandidaat. Deze component is dan gekoppeld aan de "Nieuw" en "Bewerken" knop op de pagina.

Bekijk het gehele MSR feature overzicht van 2022

Bekijk 2022 MSR Features >