Rapportage WPM: vastlegging vervoerwijze in mobiliteitsdeclaratie

Rapportagemogelijkheid om inzicht te krijgen voor werkgebonden personenmobiliteit. C13541 | Feb 2024

Werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Organisaties met 100 werknemers of meer in dienst moeten vanaf 1 juli 2024 verplicht rapporteren over het zakelijke en woon-werkverkeer. Tot 30 juni 2024 is rapporteren niet verplicht. Vrijwillig rapporteren kan wel. 

De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord om in 2030 de CO2-uitstoot terug te dringen. In eerste instantie wordt getoetst op een collectief plafond. Als in 2026 blijkt dat dit wordt overschreden, dan volgt mogelijk een individueel maximum per reiskilometer waar iedere werkgever aan zal moeten voldoen.

De rapportage bevat (op totaalniveau) zaken als vervoersmiddel, brandstof en afgelegde afstand. Deze moet worden samengesteld uit verschillende bronnen, waaronder ook Mysolution. Voor meer informatie, zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm

 

Let op: voor de uitzendbranche (uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollkrachten) mag gebruikgemaakt worden van een alternatieve methode. Deze sluit meer aan bij gemiddelden en maakt gebruik van een steekproef.

Voor het eigen personeel/kantoorpersoneel van een uitzendorganisatie moet gebruikgemaakt worden van de reguliere methode.


Via deze feature zijn de onderstaande aanpassingen aangaande deze wetgeving opgeleverd. Dit bouwpunt richt zich op uitbreiding van de declaratiemodule en urenregistratie, zodat per mobiliteitsdeclaratie (type Vergoeding en Declaratie) het vervoermiddel kan worden aangegeven:
  • Instellingentabel Vervoerwijzen: hierin zijn de 11 gedefinieerde WPM-categorieën standaard aangemaakt, inclusief de Google Maps modus (Auto, Fietsen of Lopen). De WPM-categorie 'Fietsen en lopen' is uitgesplitst naar twee aparte vervoerwijzen voor de Google Maps modus. 
    Via de  knop 'Werksoorten bijwerken' kun je de vervoerwijzen koppelen aan alle werksoorten waarop de optie 'Afstand te bepalen' is ingeschakeld.
  • Op de werksoort van type Declaratie en Vergoeding is de knop Vervoerwijzen beschikbaar, om ook handmatig vervoerwijzen te kunnen koppelen. Bijvoorbeeld, bij gebruik van een aparte werksoort t.b.v. een hogere kilometervergoeding voor duurzame mobiliteit, kunnen de vervoerwijzen met een lage(re) CO2-uitstoot toegevoegd worden (zoals de fiets).
  • Als aan een werksoort één of meerdere vervoerwijzen zijn gekoppeld, dan wordt op de portal een extra veld of stap t.b.v. keuze van de vervoerwijze getoond. Als deze keuze eenmaal is gemaakt, dan wordt bij het aanmaken de laatstgekozen vervoerwijze voorgezet, zodat een gebruiker alleen de vervoerwijze hoeft aan te passen indien deze gewijzigd is.
  • In de afstandsbepaling met Google Maps is nu ook de modus Fietsen en Lopen toegevoegd (naast Auto). Op de portal wordt de ingestelde modus van de gekozen vervoerwijze toegepast. In de afstandsbepaling van de projectresource in BC is ook het veld Google Maps modus aan de routes toegevoegd. De voorgestelde routes op de portal wordt beperkt o.b.v. Google Maps modus (vervoerwijze FIETS resulteert in alleen voorgestelde routes met Google Maps modus Fietsen). Bij het toekennen van de afstand in BC wordt alleen een vergoedingwerksoort bijgewerkt als deze een vervoerwijze heeft overeenkomstig met de Google Maps modus van de route.
  • Het veld Vervoerwijze is toegevoegd aan de urenregels (Uren per week) en urenregeldetails (Uren per datum en Declaraties), ten behoeve van de later aan te leveren rapportage.
  • Een volgend bouwpunt C13576 zal in de loop van 2024 opgeleverd worden. Deze bevat de uitvraag van de personenmobiliteit via enquête op de resourceportal, en een rapportagetabel waar de jaarkilometers of totaalbedrag per categorie en methode (declaraties, enquête, overig) wordt berekend. Daarnaast volgt mogelijk nog een bouwpunt t.b.v. de afwijkende rapportageplicht van sector 52, als hier meer duidelijkheid over is gegeven.

Zie ook de Help:

 

Planning Mysolution

De komende periode gaan we aan de slag om bestaande functionaliteit geschikt te maken voor het uitzetten van de (jaarlijkse) enquête, zodat deze in de tweede helft van dit jaar daadwerkelijk gehouden kan worden. Alle informatie dient samen te komen op een centrale plek, waarbij ook categorieën zakelijke mobiliteit - lease en/of eigenwagenpark en dienstverlener ingevuld kunnen worden. Het resultaat kan tenslotte ontsloten worden met een rapportage.

Daarnaast maken wij specifiek voor uitzenders, detacheerders en payrollers een rapportage die als basis kan dienen voor de alternatieve aanlevering voor de uitzendbranche.


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024